Help Print this page 
Title and reference
Povinnost informovat zaměstnance o platných pracovních podmínkách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povinnost informovat zaměstnance o platných pracovních podmínkách

Tato směrnice ukládá zaměstnavateli povinnost informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Stanoví, jaké základní informace musejí být poskytovány domácím zaměstnancům a zaměstnancům vyslaným do ciziny. Určuje rovněž schválené způsoby informování i lhůty, které je nutné dodržet.

AKT

Směrnice 91/533/EHS Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru.

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance, kteří mají pracovní smlouvu nebo jsou v pracovním poměru a tyto jsou upravené platným právem členského státu, nebo se řídí platným právem členského státu. Členské státy mohou stanovit, že se tato směrnice nevztahuje na zaměstnance mající pracovní smlouvu nebo jsoucí v pracovním poměru:

 • s celkovým trváním nepřesahujícím jeden měsíc a/nebo s týdenní pracovní dobou nepřesahující osm hodin;
 • příležitostné anebo specifické povahy, je-li v těchto případech toto vynětí objektivně odůvodnitelné.

Povinnost informovat

Zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance s následujícími podstatnými body:

 • označení stran;
 • místo výkonu práce;
 • název, zařazení, povaha nebo druh práce, krátké upřesnění nebo stručný popis práce;
 • datum začátku pracovní smlouvy nebo vzniku pracovního poměru;
 • v případě pracovní smlouvy nebo pracovního poměru na dobu určitou jejich očekávané trvání;
 • délka placené dovolené, postup pro přiznání a stanovení takové dovolené;
 • délka výpovědních lhůt, které je třeba dodržet ze strany zaměstnavatele a zaměstnance v případě ukončení pracovní smlouvy nebo pracovního poměru, nebo pokud není uvedena, údaje o stanovení takových výpovědních dob;
 • počáteční základní částka a další jednotlivé složky a splatnost odměny za práci;
 • délka běžné pracovní doby zaměstnance;
 • popřípadě kolektivní smlouvy, kterými se řídí pracovní podmínky.

Způsob informování

Informace mohou být uvedeny v písemné pracovní smlouvě, jmenovací listině nebo v jednom nebo více písemných dokumentech. Zaměstnanec musí dostat tyto písemné údaje nejpozději do dvou měsíců po nástupu. Pokud není zaměstnanci v předepsané lhůtě předán žádný z dokumentů, je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemné prohlášení podepsané zaměstnavatelem.

Zaměstnanci vyslaní do ciziny

Pokud je na zaměstnanci požadováno, aby vykonával práci v jiné zemi, musí zaměstnanec před odjezdem obdržet dokument nebo dokumenty uvedené v bodě 3, které musí obsahovat:

 • dobu trvání práce vykonávané v cizině;
 • měnu, ve které je vyplácena odměna za práci;
 • popřípadě dávky vyplývající z jeho výkonu práce v cizině;
 • popřípadě podmínky návratu zaměstnance.

Tyto podmínky se nepoužijí, jestliže trvání práce nepřesáhne jeden měsíc.

Jakákoli změna údajů smlouvy nebo poměru musí být provedena formou písemného dokumentu.

Touto směrnicí není dotčeno právo členských států použít nebo přijmout ustanovení, která jsou pro zaměstnance příznivější.

Kontext

Cílem směrnice je ochrana zaměstnanců před možným porušováním jejich práv s ohledem na stále se zvyšující počet druhů smluv. Na úrovni Společenství zavádí směrnice pro zaměstnavatele povinnost písemně informovat zaměstnance o jeho pracovních podmínkách.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 91/533/EHS

28. 10. 1991

30. 6. 1993

Úř. věst. L 288 ze dne 18. 10. 1991

SOUVISEJÍCÍ AKTY

2014/51/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 28. ledna 2014, kterým se členské státy zmocňují, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o důstojné práci pro pracovníky v domácnosti z roku 2011 (úmluva č. 189).

Poslední aktualizace: 06.06.2014

Top