Help Print this page 
Title and reference
Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele

Cílem této směrnice je zajistit vyplácení mezd zaměstnancům v případě, že se jejich zaměstnavatel ocitne v platební neschopnosti. Zavazuje totiž členské státy Evropské unie (EU) k zřízení záručních institucí a stanovuje podmínky pro případy platební neschopnosti přeshraničních zaměstnavatelů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/94/ES ze dne 22. října 2008 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Tato směrnice chrání zaměstnance mající pohledávky vůči zaměstnavatelům, kteří se nacházejí v platební neschopnosti.

Zaměstnavatel je ve stavu platební neschopnosti, pokud bylo požádáno o zahájení soudního řízení, jehož součástí je částečné nebo úplné zabavení aktiv zaměstnavatele a jmenování likvidátora, pokud příslušný soudní orgán:

  • rozhodl o zahájení řízení, nebo
  • konstatoval konečné zavření podniku nebo provozovny zaměstnavatele a nedostatek volných aktiv.

Členské státy Evropské unie (EU) mohou výjimečně vyloučit pohledávky některých kategorií zaměstnanců, pokud jim odpovídající ochranu zajišťují jiné formy záruky. Členské státy mohou vyloučit z ochrany této směrnice zaměstnance v domácnosti zaměstnané fyzickou osobou a rybáře odměňované formou podílu na výnosu.

Kromě těchto výjimek však z této směrnice mohou profitovat všichni zaměstnanci bez ohledu na dobu trvání pracovní smlouvy nebo pracovního poměru. Směrnice se tudíž vztahuje i na zaměstnance na částečný pracovní úvazek, na zaměstnance v pracovním poměru na dobu určitou a na zaměstnance v dočasném pracovním poměru.

Záruční instituce

Členské státy zřizují záruční instituce, které zajišťují úhradu nesplacených pohledávek zaměstnanců a případně i odškodnění při skončení pracovního poměru. Členské státy mohou stanovit horní mez pro úhrady prováděné záruční institucí; tato mez musí být dostatečně vysoká, aby napomáhala sociálnímu cíli této směrnice.

Minimální období, během nějž musí záruční instituce uhradit nesplacené pohledávky, se vypočítá podle:

  • referenčního období v délce nejméně šesti měsíců, s lhůtou na splacení pohledávek v délce nejméně tři měsíce;
  • referenčního období v délce nejméně osmnácti měsíců, s lhůtou na splacení pohledávek v délce nejméně osmi týdnů. V tom případě se pro výpočet minimálního období použijí období nejpříznivější pro zaměstnance.

Zaměstnavatelé přispívají na financování těchto institucí, ledaže je plně zajištěno orgány veřejné moci.

Sociální zabezpečení

Členské státy mohou stanovit, že záruky úhrady se nevztahují na příspěvky:

  • sociálního zabezpečení;
  • z doplňkových zaměstnaneckých nebo mezioborových systémů sociálního zabezpečení, které stojí mimo zákonné systémy sociálního zabezpečení.

Pokud navíc zaměstnavatel neuhradil povinné příspěvky sociálního zabezpečení, které však byly zaměstnancům odečteny z vyplácené odměny, zaměstnanci plně požívají svých nároků vůči těmto pojišťovacím institucím.

Zájmy zaměstnanců jsou chráněny, i pokud jde o práva na starobní důchody, včetně pozůstalostních důchodů, na základě doplňkových systémů sociálního zabezpečení. Tato ochrana se vztahuje i na zájmy zaměstnanců, kteří z podniku nebo provozovny zaměstnavatele odešli před vznikem platební neschopnosti.

Nadnárodní situace

Pokud zaměstnavatel v platební neschopnosti provozuje činnost na územích nejméně dvou členských států, je orgánem příslušným pro úhradu nesplacených pohledávek orgán toho členského státu, na jehož území zaměstnanec obvykle pracuje.

Stejně tak rozsah práv zaměstnanců vůči záručním institucím je určen vnitrostátním právem, kterým se řídí záruční instituce.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2008/94/ES

17. 11. 2008

17. 11. 2008

Úř. věst. L 283 ze dne 28. 10. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 28. února 2011 o provádění a uplatňování některých ustanovení směrnice 2008/94/ES o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele (KOM(2011) 84 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Mechanismus ochrany zaměstnanců zavedený směrnicí 2008/94/ES prokázal svou účinnost a prospěšnost. V období od roku 2008 do roku 2011 totiž mohly 3,4 miliony zaměstnanců pobírat pomoc od záručních institucí, zvláště v kontextu světové hospodářské krize.

Poslední aktualizace: 06.05.2011

Top