Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hromadné propouštění: informování a projednání se zaměstnanci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Hromadné propouštění: informování a projednání se zaměstnanci

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 98/59/ES o sbližování právních předpisů zemí EU týkajících se hromadného propouštění

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Požaduje, aby zaměstnavatelé informovali zaměstnance a projednávali s nimi hromadné propouštění*.
 • Upřesňuje body, jichž se toto projednávání musí týkat, a informace, které zaměstnavatel musí sdělit.
 • Stanovuje též postup při hromadném propouštění.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice se nevztahuje na:

 • hromadná propouštění na základě pracovních smluv uzavřených na dobu určitou nebo pro vykonání určitých prací, s výjimkou případů, kdy k těmto propouštěním dojde před uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena, nebo před skončením prací stanovených ve smlouvě,
 • zaměstnance orgánů veřejné správy nebo veřejnoprávních podniků.

Kromě toho se jiná pravidla EU uplatňují na práva zaměstnanců v případě změny majitele podniku nebo platební neschopnosti podniku.

Projednávání

Každý zaměstnavatel zvažující hromadné propouštění musí zahájit projednání se zástupci zaměstnanců s cílem dosáhnout dohody. Projednávání se musí týkat možností:

 • jak se vyhnout hromadnému propouštění nebo jak ho omezit,
 • zmírnit jeho následky využitím doplňujících sociálních opatření, jež jsou zaměřena zejména na pomoc při přeřazení nebo při přeškolování propuštěných zaměstnanců.

Evropská rada zaměstnanců zlepšuje práva zaměstnanců na informace a nadnárodní projednávání v podnicích působících v celé EU.

Informace, které zaměstnavatel musí poskytnout

Země EU mohou zavést opatření, která zástupcům zaměstnanců umožní v souladu s vnitrostátními pravidly obracet se na odborníky. Zaměstnavatel musí zástupcům zaměstnanců poskytnout během projednání veškeré související informace a musí jim písemně sdělit:

 • důvody propouštění,
 • dobu, kdy se má propouštění uskutečnit,
 • počet a kategorie zaměstnanců, kteří jsou obvykle zaměstnáni,
 • počet a kategorie zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • kritéria použitá pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,
 • metodu výpočtu odškodnění (je-li to relevantní).

Postup při hromadném propouštění

Zaměstnavatel musí postupovat takto:

 • Je povinen písemně oznámit příslušnému orgánu veřejné moci veškeré návrhy na hromadné propouštění. Toto oznámení musí obsahovat veškeré související údaje týkající se návrhu na hromadné propouštění a konzultací kromě metody výpočtu odškodnění.
 • Jestliže jsou zaměstnanci členy posádky námořního plavidla, oznámí zaměstnavatel tuto skutečnost orgánům země, pod jejíž vlajkou je plavidlo registrováno.
 • Je povinen předat kopii oznámení zástupcům zaměstnanců, kteří mohou příslušnému orgánu veřejné moci zaslat své připomínky.
 • Hromadné propouštění se stane účinným nejdříve 30 dní po oznámení; příslušné orgány veřejné moci využijí této lhůty k tomu, aby hledaly řešení.
 • Země EU mohou udělit příslušnému orgánu veřejné moci pravomoc zkrátit tuto lhůtu nebo ji prodloužit na 60 dnů po oznámení, jestliže hrozí, že problémy nebude možné vyřešit. Mohou být uděleny širší pravomoci týkající se prodloužení lhůty.
 • Zaměstnavatel musí být informován o jakémkoli prodloužení a o jeho důvodech před uplynutím původní lhůty.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 1. září 1998.

KONTEXT

Účast zaměstnanců – hromadné propouštění

KLÍČOVÉ POJMY

* Hromadné propouštění: situace, kdy se zaměstnavatel rozhodne, že propustí skupinu zaměstnanců.

AKT

Směrnice Rady 98/59/ES ze dne 20. července 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hromadného propouštění (Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 16–21)

Postupné změny směrnice 98/59/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 15.02.2016

Top