Help Print this page 
Title and reference
Evropský sociální dialog, hybná síla modernizace a změny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropský sociální dialog, hybná síla modernizace a změny

Komise je odpovědná za podporu sociálního dialogu na úrovni Společenství. V tomto sdělení upřesňuje výhledy na budoucnost sociálního dialogu, který představuje hnací sílu řádné správy Evropské unie (EU) a hospodářských a sociálních reforem.

AKT

Communication from the Commission – The European social dialogue, a force for innovation and change (COM(2002) 341 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise ze dne 26. června 2002 – Evropský sociální dialog, hnací síla inovace a změny, v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Komise předkládá soubor pokynů, jejichž cílem je posílit sociální dialog (DE) (EN) (FR), jinak řečeno příspěvek sociálních partnerů k práci veřejných orgánů, aby se zlepšila veřejná správa a hospodářské a sociální reformy v Evropské unii (EU).

Rozvíjet sociální dialog v EU

Komise si v prvé řadě přeje posílit konzultace se sociálními partnery při vytváření právních předpisů Společenství. Konzultace s nimi je totiž povinná v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky, ale dobrovolná, pokud jde o otázky v různých odvětvích a provádění právních předpisů Společenství do vnitrostátního práva.

Komise chce rozšířit tyto konzultace na všechny legislativní iniciativy, které mají dopad na sociální oblast. Také je třeba zlepšit metody a pravidla konzultací.

Účinnost sociálního dialogu je dále spojena s reprezentativností sociálních partnerů na evropské úrovni. Proto Komise podporuje činnosti spolupráce mezi vnitrostátními subjekty a zlepšení jejich vnitřní správy.

Také vybízí sociální partnery k rozšíření a obohacení sociálního dialogu uzavíráním dohod, které mají být zahrnuty do práva Společenství, a rozvíjením dialogu mezi odvětvími a profesemi.

Komise si také přeje více zviditelnit výsledky evropského sociálního dialogu. Proto hodlá organizovat setkání na úrovni EU a členských států a šířit informace zveřejňováním pravidelných zpráv a vytvořením speciální internetové stránky.

EU také podporuje zlepšení sociálního dialogu na všech úrovních správy. Komise proto navrhuje zejména zlepšit odbornou přípravu evropských sociálních partnerů a zástupců vnitrostátních orgánů, podporovat sociální dialog na místní úrovni a společenskou odpovědnost podniků.

Příspěvek k růstu a zaměstnanosti

Činnost sociálních partnerů přispívá k uskutečňování cílů růstu a zaměstnanosti, jak je stanovuje Lisabonská strategie. Tyto cíle zejména souvisejí s řízením změn v organizaci práce, s odbornou přípravou pracovníků, podporou rovných příležitostí a politikami aktivního stárnutí.

V tomto kontextu Komise musí analyzovat a srovnávat kvalitu pracovních vztahů v různých členských státech. Také navrhuje, aby členské státy za finančního přispění EU pomáhaly sociálním partnerům v provádění politik souvisejících s Lisabonskou strategií.

Toto sdělení dále navrhuje uskutečnění trojstranné sociální vrcholné schůzky pro růst a zaměstnanost, na níž se sejdou jednak hlavy států či vlád, dále předseda Komise a vybraná delegace sociálních partnerů.

Mezinárodní spolupráce

Země, které se podílejí na procesu rozšíření EU, musí budovat a posilovat kapacity svých organizací sociálních partnerů. Z toho titulu mohou kandidátské země využívat spolupráci s evropskými subjekty a získat finanční dotace z EU.

Navíc musí být procesy sociálního dialogu podpořeny i v rámci vnější politiky EU. Sociální partneři z EU a třetích zemí si mohou vyměňovat zkušenosti a osvědčené postupy, zejména pokud jde o země evropsko-středomořského partnerství, partnerství EU s Latinskou Amerikou, s africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT), s USA a Japonskem.

Evropští sociální partneři mohou také hrát roli odborníků v rámci mnohostranných jednání, zejména v mezinárodních organizacích.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission adapting and promoting the social dialogue at Community level (COM(98) 322 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise ze dne 20. května 1998 – Přizpůsobit a podporovat sociální dialog na úrovni Společenství, v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Communication from the Commission of 18 September 1996 concerning the Development of the Social Dialogue at Community level (COM(96) 448 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise ze dne 18. září 1996 o rozvoji sociálního dialogu na úrovni Společenství, v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Communication from the Commission of 14 December 1993 concerning the application of the Agreement on social policy presented by the Commission to the Council and to the European Parliament 
(COM(93) 600 final – Not published in the Official Journal) (Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 14. prosince 1993 o provádění Dohody o sociální politice, v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 23.08.2011

Top