Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Organizace pracovní doby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Organizace pracovní doby

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2003/88/ES – určité aspekty organizace pracovní doby

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanovuje minimální požadavky týkající se zdraví a bezpečnosti v pracovní době. Patří sem:

 • minimální denní a týdenní doba odpočinku, dovolená za kalendářní rok, přestávky v práci a maximální délka týdenní pracovní doby,
 • aspekty noční práce a práce na směny.

KLÍČOVÉ BODY

Země EU

 • Země EU musí zajistit, aby zaměstnanci měli nárok na:
  • minimální denní odpočinek po dobu 11 po sobě jdoucích hodin během 24 hodin,
  • přestávku na odpočinek při pracovní době delší než šest hodin,
  • nepřetržitý odpočinek v délce 24 hodin za každé období sedmi dnů navíc k jedenáctihodinovému dennímu odpočinku,
  • placenou dovolenou za kalendářní rok v trvání nejméně čtyř týdnů,
  • maximální průměrnou délku pracovní doby 48 hodin pro každé období sedmi dnů včetně přesčasů.
 • Běžná pracovní doba v noci by neměla přesahovat v průměru osm hodin za 24 hodin.
 • Noční pracovníci mají nárok na bezplatné posouzení svého zdravotního stavu v pravidelných odstupech.

Vnitrostátní orgány

 • Vnitrostátní orgány mohou:
  • pro výpočet týdenní doby odpočinku a maximální pracovní doby používat referenční období od 14 dnů po 4 měsíce,
  • odchýlit se od právních předpisů v případě vrcholových řídících pracovníků, jiných vedoucích pracovníků majících pravomoc rozhodovat, pracovníků, kteří jsou rodinnými příslušníky, a náboženských pracovníků.
 • Výjimky z právních předpisů mohou být uplatněny i v případě:
  • činností souvisejících se zajištěním ostrahy nebo dozoru vyžadujících neustálou přítomnost za účelem ochrany majetku a osob,
  • činností zahrnujících nutnost nepřetržité služby nebo výroby, jako jsou zejména nemocnice, přístavy, letiště, sdělovací prostředky a zemědělství,
  • předvídatelného nárůstu činností (zejména v zemědělství, cestovním ruchu, poštovních službách, železniční dopravě, nehodách),
  • odchylek dohodnutých v kolektivních smlouvách mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
 • Právní předpis se neuplatňuje na mobilní pracovníky (každý, kdo přepravuje cestující nebo zboží po pozemních komunikacích, letecky nebo po vnitrozemských vodních cestách) a na námořníky.
 • Země EU mohou, chtějí-li, uplatňovat příznivější ustanovení pro ochranu zdraví a bezpečnost.

Ve věci C-266/14 Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že pokud pracovníci nemají stálé nebo obvyklé pracoviště, představuje doba strávená na cestě, kterou tito pracovníci věnují každodennímu cestování mezi svým bydlištěm a místem prvního a posledního zákazníka, určeného jejich zaměstnavatelem, „pracovní dobu“ ve smyslu směrnice.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 2. srpna 2004.

KONTEXT

Pracovní podmínky – směrnice o pracovní době

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9–19)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum směrnice o pracovní době (první fáze konzultace se sociálními partnery na úrovni Evropské unie podle článku 154 SFEU) (KOM(2010) 106 v konečném znění, 24.3.2010)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Přezkum směrnice o pracovní době (druhá fáze konzultace se sociálními partnery na evropské úrovni podle článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie) (KOM(2010) 801 v konečném znění, 21.12.2010)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění směrnice 2003/88/ES (směrnice o pracovní době) členskými státy (KOM(2010) 802 v konečném znění, 21.12.2010).

Poslední aktualizace 12.01.2016

Top