Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Částečný pracovní úvazek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Částečný pracovní úvazek

PŘEHLED

S pracovníky na částečný pracovní úvazek je zacházeno srovnatelně jako s pracovníky na plný úvazek v pracovním poměru na dobu neurčitou.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice provádí rámcovou dohodu o pracovním poměru na dobu neurčitou dohodnutou mezi zaměstnavateli a odborovými svazy v Evropské unii (EU) (sociální partneři).

Dohoda si klade za cíl odstranit bezdůvodnou diskriminaci pracovníků na částečný pracovní úvazek a zlepšuje kvalitu těchto pracovních úvazků. Snaží se též pomoci při rozvoji práce na částečný pracovní úvazek na základě dobrovolnosti a umožňuje zaměstnancům a zaměstnavatelům zorganizovat pracovní dobu tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.

KLÍČOVÉ BODY

Na koho se vztahuje?

Vztahuje se na pracovníky na částečný pracovní úvazek, kteří mají pracovní smlouvunebo jsou v pracovním poměru vymezeném v každé zemi EU. Ti, kteří pracují pouze příležitostně, mohou být po konzultaci mezi dotčenou zemí EU a jejími sociálními partnery z objektivních důvodů vyloučeni.

Nediskriminace

S pracovníky na částečný pracovní úvazek nelze zacházet méně příznivě než se srovnatelnými pracovníky na plný pracovní úvazek pouze proto, že pracují na částečný úvazek, není-li to objektivně ospravedlnitelné. Po konzultaci mezi zeměmi EU a sociálními partnery mohou být určité podmínky zaměstnání podmíněny stanovením délky služby, odpracované doby nebo výší výdělku.

Přístup k částečnému pracovnímu úvazku

Sociální partneři, pracující buď z vlastního podnětu, nebo v konzultaci s vládami, by měli vyhledat, přezkoumat a v případě potřeby odstranitnaopak jakýkoli právní či správní problém, který omezuje příležitosti pro práci na částečný pracovní úvazek. Nesouhlas pracovníka se změnou plného pracovního úvazku na částečný úvazek nebonaopak není dostatečným důvodem pro jeho propuštění.

Úloha zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé by měli brát plně v úvahu:

žádosti o změnu plného pracovního úvazku na částečný pracovní úvazek, pokud se tato možnost stala dostupnou,

žádosti o změnu částečného pracovního úvazku na plný pracovní úvazek nebo o prodloužení pracovní doby, pokud vznikne příležitost,

opatření pro včasné informování o dostupných pracovních místech na částečný úvazek a místech na plný úvazek v podniku,

opatření na podporu částečného pracovního úvazku na všech úrovních v podniku,

poskytování vhodných informací o částečném pracovním úvazku zástupcům zaměstnanců.

Provádění

Země EU nebo sociální partneři mohou zavést příznivější pravidla, než jsou ta, která jsou stanovena v dohodě. Provádění dohody však není platným důvodem pro snížení obecné úrovně ochrany poskytované pracovníkům na částečný pracovní úvazek.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Pracovní podmínky - práce na částečný úvazek.

AKT

Směrnice Rady 97/81/ES ze dne 15. prosince 1997 o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS - příloha: Rámcová dohoda o částečném pracovním úvazku

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 97/81/ES

20. 1. 1998

20. 1. 2000

Úř. věst. L 14, 20. 1. 1998, s. 9-14

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 98/23/ES

25. 5. 1998

7. 4. 2000

Úř. věst. L 131, 5. 5. 1998, s. 10

Poslední aktualizace 06.10.2015

Top