Help Print this page 
Title and reference
Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

V Evropské unii (EU) stále existují rozdíly v odměňování žen a mužů. V tomto sdělení Komise zkoumá příčiny této situace, stanovuje několik cest vedoucích k odstranění této nerovnosti a vyzývá k zapojení všechny zainteresované strany.

AKT

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 18. července 2007 s názvem Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů (KOM(2007) 424 v konečném znění – nezveřejněné v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Základní zásada rovného odměňování žen a mužů je od roku 1957 zakotvena v Římské smlouvě. Článek 157 Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že členské státy musí zajistit uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci. Snížení rozdílů v odměňování je navíc jedním z cílů Evropské strategie pro růst a zaměstnanost.

V praxi však situace nadále zůstává problematická. V Unii ženy stále vydělávají v průměru za hodinu práce o 16,2 % méně než muži (Eurostat 2011), a to navzdory důkazům o významném pokroku z hlediska odborné přípravy a odborných zkušeností. Tato čísla dokládají přetrvávající existenci rozdílů v odměňování žen a mužů, které jsou odstraňovány jen velmi pomalu.

Tento rozdíl nelze z velké části připsat objektivním důvodům. Ve všech členských státech vykazují ženy vyšší míru úspěšnosti ve škole než muži a získávají většinu vysokoškolských diplomů. Pak tedy nelze vysvětlit, jak je možné, že jim trh práce poskytne méně příznivé podmínky než mužům a jejich produktivní potenciál plně nezhodnotí.

Boj za snížení rozdílů v odměňování žen a mužů široce přesahuje rámec působnosti Evropské komise. Proto bude odstraňování rozdílů v odměňování vyžadovat zapojení všech zúčastněných stran, zejména členských států a sociálních partnerů, v jejichž rukou spočívá moc rozhodovat a jednat v těchto věcech.

Komplexní a přetrvávající jev

Rozdíly v odměňování mohou odrážet důvody týkající se:

 • individuálních vlastností (věk, úroveň vzdělání, získané zkušenosti);
 • zaměstnání (profese, typ smlouvy nebo pracovní podmínky);
 • aspektů přímo souvisejících s podnikem (odvětví činnosti nebo velikost podniku).

Nadále mohou také přetrvávat případy diskriminace, kdy ženy jsou za stejnou práci odměňovány hůře než jejich mužští kolegové.

Rozdíly v odměňování samozřejmě odrážejí nerovnosti žen a mužů při účasti na trhu práce:

 • horizontální segregace: ženy pracují v mnohem menším počtu odvětví a zaměstnání než muži a jejich práce je zde hůře odměňována a ceněna;
 • vertikální segregace: ženy jsou zaměstnávány na hůře odměňovaných postech a musí čelit překážkám v pracovním postupu (pouze třetina vedoucích pracovníků v podnicích EU jsou ženy);
 • tradice a stereotypy: ty ovlivňují například výběr studijního oboru, hodnocení a klasifikaci povolání a také účast na zaměstnanosti;
 • obtížné sladění profesního a soukromého života, které se projevuje zejména tak, že ženy pracují častěji na částečný pracovní úvazek a častěji přerušují kariéru, což má negativní vliv na jejich profesní vývoj.

Statistiky ukazují, že rozdíly v odměňování se prohlubují s věkem, kvalifikací a počtem odpracovaných let: platové rozdíly překračují 30 % ve věkové kategorii 50 až 59 let (v kategorii pracovníků do 30 let je to 7 %), přesahují 30 % u vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, zatímco u pracovníků se středoškolským vzděláním činí toto číslo pouze 13 %. A konečně, rozdíly mohou dosahovat až 32 % u pracovníků s více než třicetiletou praxí v podniku, zatímco rozdíl v odměňování pracovníků s praxí od jednoho do pěti let v podniku činí 22 %.

Boj proti platové nerovnosti žen a mužů

Komise chce účinně přispívat ke snížení rozdílů v odměňování žen a mužů, proto vytyčila tyto cíle:

 • lepší provádění stávajících právních předpisů a vedení kampaní na podporu větší vnímavosti občanů k této problematice;
 • plné využití Evropské strategie pro růst a zaměstnanost zejména díky všem formám evropské finanční pomoci (strukturální fondy);
 • podpora mzdové rovnosti u zaměstnavatelů a apelování na jejich společenskou odpovědnost;
 • podpora výměny osvědčených postupů na úrovni Společenství a zapojení sociálních partnerů.

Kontext

Odstranění rozdílů v odměňování žen a mužů je jedním z ústředních bodů evropské politiky v oblasti rovnosti pohlaví a zaměřuje se na něj mnoho legislativních nástrojů a obecných zásad Unie:

 • právní předpisy týkající se provádění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení s muži a ženami z hlediska práce a zaměstnání;
 • Strategie pro rovnost žen a mužů 2010-2015, která jde ve stopách plánu na toto téma (2006-2010);
 • Evropské pakty pro rovnost žen a mužů přijaté Radou v letech 2006 a 2011; apod.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise 2014/124/EU ze dne 7. března 2014 o posílení zásady rovného odměňování mužů a žen prostřednictvím transparentnosti (Úř. věst. L 69 ze dne 8.3.2014).

Doporučení stanovuje obecné zásady pro členské státy, které jim pomáhají zlepšovat provádění zásady rovného odměňování žen a mužů. Navržená opatření jsou tato:

 • prosazovat transparentnost platů;
 • posilovat úlohu vnitrostátních subjektů odpovědných za prosazování rovnosti v souvislosti s diskriminací v odměňování;
 • zvýšit kontrolu nad prováděním zásady rovného odměňování a opatření, jimiž se bojuje proti diskriminaci v odměňování;
 • realizovat osvětové kampaně týkající se zásady rovného odměňování.

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání (COM(2013) 861 final - nezveřejněna v Úředním věstníku).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 21. září 2010, Strategie pro rovnost žen a mužů 2010-2015 (KOM(2010) 491 v konečném znění - nezveřejněno v Úředním věstníku).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání ( Úř. věst. L 204 ze dne 26.7.2006, s. 23 ).

Poslední aktualizace: 10.06.2014

Top