Help Print this page 
Title and reference
Podporovat sociální odpovědnost podniků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Podporovat sociální odpovědnost podniků

Komise podporuje sociální odpovědnost podniků (CSR) v Evropské unii a všude ve světě. Proto stanovuje priority v oblasti CSR, aby se lépe využíval potenciál podniků ve službě udržitelného rozvoje a strategie pro růst a zaměstnanost.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 22. března 2006 – Provádění partnerství pro růst a zaměstnanost: učinit z Evropy centrum excelence v oblasti sociální odpovědnosti podniků (KOM(2006) 136 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Sociální odpovědnost podniků (CSR) znamená dobrovolné začlenění sociálních otázek a otázek týkajících se životního prostředí do podnikatelské činnosti a do vztahů s obchodními partnery.

CSR spadá do rámce cílů sociální politiky a strategie pro udržitelný rozvoj Evropské unie (EU). Tyto praktiky mohou přispívat i k inovaci, konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst.

Přispívat k udržitelnému růstu a zaměstnanosti

V kontextu rostoucí světové konkurence a stárnutí obyvatel musí EU podporovat produkci těch podniků, které plní své povinnosti v sociální sféře. CSR totiž může přispívat k:

 • začlenění znevýhodněných skupin obyvatel na trhu práce;
 • růstu investic do rozvoje dovedností, celoživotního vzdělávání a zaměstnatelnosti pracovníků;
 • zlepšení veřejného zdraví, např. dobrovolným označováním potravin a netoxických chemických látek;
 • inovacím v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí;
 • snížení znečištění a racionálnějšímu využívání přírodních zdrojů (získání ekoznačky EU a investice do ekologicky zaměřených inovací atd.);
 • dodržování evropských hodnot a norem v oblasti lidských práv, ochrany životního prostředí a práce;
 • plnění rozvojových cílů tisíciletí (MDG).

Evropská aliance pro sociální odpovědnost podniků

Komise podporuje založení aliance (EN), která má sloužit jako politické zastřešení iniciativ v oblasti CSR. Komise tak vyzývá k výměně zkušeností a osvědčených postupů mezi podniky, informování veřejnosti o výsledcích a k rozvoji zdrojů určených na CSR.

Tento nástroj je na základě dobrovolnosti otevřen všem evropským podnikům bez ohledu na jejich velikost. Záleží jen na nich, v jakém rozsahu se zapojí, protože na vyjádření podpory alianci neexistují žádné formální požadavky.

Akce na podporu CSR

Rozvoj praktik sociální odpovědnosti podniků se musí dotýkat pokud možno všech zúčastněných stran, včetně odborů, investorů, spotřebitelů a nevládních organizací (NGO). Z tohoto hlediska Komise věnuje zvláštní pozornost těmto aspektům:

 • zavedení posíleného partnerství, širšího než aliance, které bude zahrnovat nejenom podniky, ale také zúčastněné strany a vnitrostátní a regionální orgány (zejména těch členských států, kde je společenská odpovědnost podniků méně rozvinutá, a kandidátských a přistupujících zemí);
 • podpora iniciativ mnoha zúčastněných stran zahrnující NGO a sociální partnery v jednotlivých odvětvích;
 • spolupráce s členskými státy prostřednictvím skupiny vnitrostátních zástupců na vysoké úrovni zabývající se sociální odpovědností podniků;
 • zvyšování povědomí spotřebitelů o dopadech jejich rozhodování při výběru zboží a služeb;
 • začlenění CSR do vzdělávacích programů na obchodních školách a v dalších vzdělávacích institucích;
 • podpora sociální odpovědnosti malých a středních podniků (MSP);
 • dodržování mezinárodních srovnávacích kritérií týkajících se odpovědného chování podniků, jako jsou MDG nebo světové smlouvy podniků (EN) (ES) (FR).

See also

 • Internetová stránka Generálního ředitelství pro podniky a průmysl (DE) (EN) (FR) Evropské komise

Poslední aktualizace: 20.05.2011

Top