Help Print this page 
Title and reference
Občanská iniciativa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Občanská iniciativa

Občané Evropské unie mají právo iniciativy, kterým mohou vyzývat Komisi k předkládání legislativních návrhů. Toto nařízení stanovuje pravidla a postupy k uskutečňování takové iniciativy.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě

PŘEHLED

Občanská iniciativa umožňuje evropským občanům vyzývat Komisi k předkládání legislativních návrhů ke konkrétním otázkám. Je zakotvena v Lisabonské smlouvě a jejím cílem je posílit demokratický rozměr Evropské unie (EU). Občané mají právo vyjadřovat své názory k evropským otázkám a být plně zahrnuti do rozhodovacího postupu EU.

Evropská občanská iniciativa je právně striktně vymezena. Toto nařízení stanoví zásady požadované pro takovou iniciativu. Také stanoví postup pro provádění občanské iniciativy. Tento postup má několik etap.

Podmínky

K zajištění legitimity a evropského charakteru občanské iniciativy musí být splněno několik podmínek:

  • iniciativu musí podpořit minimálně jeden milion evropských občanů, tedy občanů majících občanství některého z členských států. Osoby podporující iniciativu vyplňují formulář prohlášení o podpoře, hovoří se o nich jako o podepsaných osobách;
  • podepsané osoby musí pocházet alespoň z jedné čtvrtiny všech členských států. Cílem je zajistit, aby iniciativa odrážela zájmy Unie, a ne pouze zájmy jednoho členského státu nebo malé skupiny členských států;
  • toto nařízení také stanovuje minimální počet podepsaných osob v každém ze zastoupených členských států. Minimální počet podepsaných osob na členský stát je stanoven v příloze I tohoto nařízení.

Pro každou občanskou iniciativu se musí ustanovit výbor občanů. Tento výbor se skládá ze sedmi osob, které mají bydliště v sedmi různých členských státech, a ze zástupců, kteří jsou v průběhu celého postupu prostředníky mezi výborem občanů a evropskými orgány. Výbor odpovídá za organizaci a koordinaci občanské iniciativy. Úkolem výboru je také přispívat k formulování témat celoevropského dosahu a podporovat reflexi občanů na tato témata.

Registrace navrhované občanské iniciativy

Před zahájením sběru prohlášení o podpoře navrhované občanské iniciativy od podepsaných osob zaregistrují organizátoři iniciativu u Komise. Tento návrh musí obsahovat zejména předmět a cíle občanské iniciativy.

Komise pak přezkoumá přípustnost iniciativy. Zvláště ověří, že:

  • byl ustaven výbor občanů a byli jmenováni jeho členové;
  • navrhovaná občanská iniciativa spadá do politických oblastí, pro něž je Komise oprávněna předkládat legislativní návrhy;
  • iniciativa není zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní;
  • iniciativa není v rozporu s hodnotami uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU.

Pokud jsou tyto podmínky splněny, Komise zaregistruje návrh iniciativy a organizátoři mohou zahájit sběr prohlášení o podpoře.

Sběr prohlášení o podpoře

Organizátoři odpovídají za sběr prohlášení o podpoře od občanů. Prohlášení o podpoře je možné sbírat listinnou formou, elektronickou poštou nebo online.

Všechna prohlášení o podpoře se sbírají po dni registrace navrhované občanské iniciativy po dobu, která nepřesáhne dvanáct měsíců.

Ověření prohlášení o podpoře

Sebraná prohlášení o podpoře organizátoři předkládají orgánům členských států, které odpovídají za jejich ověření. Vnitrostátní orgány poté vystaví potvrzení o počtu platných prohlášení o podpoře pro dotyčný členský stát.

Předložení občanské iniciativy Komisi

Po získání potvrzení a splnění všech příslušných podmínek mohou organizátoři předložit občanskou iniciativu Komisi.

Komise pak přijme organizátory, aby jim umožnila podrobně vysvětlit problematiku příslušné občanské iniciativy. Organizátoři mají také právo na veřejné slyšení v Evropském parlamentu.

Komise má na přezkoumání občanské iniciativy tři měsíce. Poté vydává sdělení obsahující:

  • její právní a politické závěry;
  • odůvodnění, proč hodlá či nehodlá učinit určitá opatření;
  • opatření, která případně zamýšlí učinit.

Ochrana osobních údajů a sankce

Osobní údaje podepsaných osob nesmí být použity k jiným účelům než v rámci občanské iniciativy. Tyto údaje jsou zničeny nejpozději do jednoho měsíce od představení iniciativy Komisi.

Toto nařízení také stanoví sankce vůči organizátorům za nepravdivá prohlášení nebo podvodné používání údajů.

Kontext

Toto nařízení bylo přijato v souladu s článkem 11 Smlouvy o EU a článkem 24 Smlouvy o fungování EU. Tyto články byly zahrnuty do Lisabonské smlouvy. Zavádějí právo občanů uskutečnit občanskou iniciativu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 211/2011

31. 3. 2011

-

Úř. věst. L 65 ze dne 11. 3. 2011

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 268/2012 ze dne 25. ledna 2012 , kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. 89 ze dne 27.3.2012).

Poslední aktualizace: 17.01.2014

Top