Help Print this page 
Title and reference
Další orgány a instituce EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Další orgány a instituce EU

ÚVOD

Lisabonská smlouva přistupuje k rozsáhlé institucionální reformě, která se týká především Evropské rady, Komise, Rady, Parlamentu a Soudního dvora. V menší míře přináší Lisabonská smlouva také určité změny, které se týkají složení a činnosti dvou poradních výborů EU. Evropská centrální banka získává statut orgánu.

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Počet křesel členských zemí ve Výboru nepřekročí 350. Rozdělení těchto míst mezi jednotlivé členské státy již smlouvy neuvádějí, jak tomu bylo dříve. Podobně jako nyní v případě rozdělení míst v Parlamentu přijímá Rada jednohlasně usnesení, které stanovuje pravidla složení Výboru. Mimoto, Lisabonská smlouva prodlužuje trvání mandátu členů výboru ze 4 na 5 let, a přizpůsobuje ho tak délce mandátu členů Komise a Parlamentu. Proto členové výboru ze svého středu zvolí předsedu a předsednictvo výboru na dva a půl roku, a již ne na dva roky.

V rámci své poradní funkce může Hospodářský a sociální výbor od této chvíle vyslovit své stanovisko vycházející z doporučení Evropského parlamentu.

VÝBOR REGIONŮ

Jako v Evropském hospodářském a sociálním výboru je i ve Výboru regionů omezen počet křesel na 350 a rozdělení míst mezi členské státy podléhájednohlasnému rozhodnutí Rady. Členové Výboru regionů jsou od nynějška jmenováni na období pěti let, na místo čtyř, a jeho předseda a předsednictvo jsou voleni na dva a půl roku.

Lisabonská smlouva navíc posiluje poradní roli Výboru regionů, protože rozšiřuje jeho pole působnosti. Civilní ochrana, změna klimatu, energie a služby obecného zájmu se také řadí mezi oblasti, které musí být s Výborem konzultovány. Stejnou měrou jako Komise a Rada je ostatně i Evropský parlament oprávněn požadovat stanovisko Výboru regionů.

Výbor regionů navíc disponuje novými pravomocemi v rámci EU, a to díky možnosti předložit dva druhy stížností u Soudního dvora EU. Na jednu stranu se tak Výbor stává jedním z garantů zásady subsidiarity v rámci EU. Může se obrátit na Soudní dvůr, a zahájit tak řízení o anulaci právních předpisů, které by nerespektovaly zásadu subsidiarity (článek 8 Protokolu o použití zásad subsidiarity a proporcionality). Toto právo je však omezeno na akty, u kterých je konzultace s Výborem nutná. Naproti tomu článek 263 Smlouvy o fungování EU opravňuje Výbor zahájit řízení dříve než Soudní dvůr EU, aby tak zajistil ochranu vlastních pravomocí. Od této chvíle Výbor disponuje jurisdikčními prostředky, které zajišťují, že orgány EU budou respektovat jeho právo být konzultován.

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

ECB získala statut orgánu EU na stejném základě jako Evropská rada, Parlament, Rada, Komise, Soudní dvůr a Účetní dvůr. Stala se tak jediným orgánem, který disponuje právní subjektivitou.

Je řízena třemi hlavními orgány:

  • Rada guvernérů ECB, která se skládá z členů Výkonné rady a guvernérů centrálních národních bank států eurozóny. Jedná se o hlavní rozhodovací orgán. Určuje měnovou politiku eurozóny;
  • Výkonná rada, jejíchž šest členů je od nynějška jmenováno Evropskou radou, která rozhoduje na základě kvalifikované většiny, aby se předešlo riziku zablokování;
  • Generální rada se skládá ze členů Výkonné rady a guvernérů centrálních bank všech členských států.

Lisabonská smlouva také mimo jiné objasňuje dvě hlavní poslání ECB:

  • ECB spolu s centrálními bankami členských států EU tvoří Evropský systém centrálních bank (ESCB). Hlavním cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu. Přispívá také k všeobecné hospodářské politice Unie;
  • ECB a centrální banky států, které přijaly euro, tvoří Eurosystém. Na rozdíl od ESCB Eurosystém určuje a řídí měnovou politiku Unie. ECB až dosud používala pojem Eurosystém neformálně. Od nynějška je plně uznáván Lisabonskou smlouvou.

Lisabonská smlouva znovu potvrzuje nezávislost ECB. Tato nezávislost je garantována poměrně dlouhým mandátem členů Výkonné rady (osm let) a tím, že ECB i národní centrální banky mají zakázáno přijímat pokyny od ostatních orgánů EU, vlád členských států a všech ostatních institucí.

REKAPITULAČNÍ TABULKA

Články

Téma

Smlouva o fungování EU

282 do 284

Složení a výsady Evropské centrální banky

301 do 304

Složení a výsady Evropského hospodářského a sociálního výboru

305 do 307

Složení a výsady Výboru regionů

Poslední aktualizace: 22.01.2010

Top