Help Print this page 
Title and reference
Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

ÚVOD

Lisabonská smlouva zřizuje funkci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, jehož úkolem je řídit vnější politiku Evropské unie (EU).

Pravomoce vysokého představitele byly dříve uvnitř EU vykonávány dvěma různými osobami:

  • vysokým zmocněncem pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku (SZBP);
  • komisařem pro vnější vztahy.

Lisabonská smlouva tedy v rukou jedné osoby soustředí pravomoce spojené se zahraniční a bezpečnostní politikou. Vnější činnost EU má tak získat na soudržnosti, účinnosti a viditelnosti.

Vysoký představitel Unie přesto nemá monopol na vnější zastupování EU. Lisabonská smlouva totiž předsedovi Evropské rady klade za úkol zajišťovat na své úrovni vnější zastupování EU, aniž by přitom zasahoval do pravomocí vysokého představitele. Text však neupřesňuje, jak se má tato činnost mezi oba tyto činitele rozdělit, a ponechává tak praxi, aby rozhodla o roli každého z nich.

PRAVOMOCI

Vysoký představitel se aktivně podílí na společné zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Především přispívá k vypracování této politiky návrhy, které předkládá Radě a Evropské radě. Jako zmocněnec Rady také provádí přijatá rozhodnutí.

Vysoký představitel Unie navíc zastává funkci reprezentační. Vede politický dialog se třetími zeměmi a je pověřen, aby vyjadřoval stanoviska EU v mezinárodních organizacích.

Jelikož vysoký představitel nahrazuje vysokého zmocněnce pro SZBP a komisaře pro vnější vztahy, zdědil také pravomoce obou z nich:

  • v Radě má zabezpečit soudržnost a kontinuitu činností, které souvisí s vnější politikou EU. Proto předsedá Radě pro zahraniční věci;
  • v Komisi je pověřen úkoly, které jí náleží v oblasti vnějších vztahů. Nadto má dohlížet na koordinaci vnější politiky a ostatních politik a útvarů Komise.

JMENOVÁNÍ

Vysoký představitel je jmenován Evropskou radou, která o tom rozhoduje kvalifikovanou většinou a ve shodě s předsedou Komise. Evropská rada může rovněž jeho mandát stejnou procedurou ukončit.

Z hlediska svého postavení je vysoký představitel jedním z místopředsedů Komise. Z toho důvodu jeho jmenování schvaluje Evropský parlament, stejně jako u předsedy a ostatních členů Komise. Smlouva o EU stanoví, že vysoký zmocněnec musí opustit funkce, které zastává v Komisi, pokud Parlament jejímu kolegiu vysloví nedůvěru. Naproti tomu smí dále vykonávat funkce, které mu náleží v Radě, až do vytvoření nové Komise.

EVROPSKÁ SLUŽBA PRO VNĚJŠÍ ČINNOST

Vysokému představiteli napomáhá při výkonu jeho funkcí Evropská služba pro vnější činnost. Právním podkladem pro tuto službu je čl. 27 odst. 3 Smlouvy o EU. Její fungování a organizace jsou dány rozhodnutím Rady, která tak stanoví na návrh vysokého představitele. V říjnu 2009 Rada schválila hlavní směry týkající se úlohy a fungování této služby.

V souladu s těmito hlavními směry spadá Evropská služba pro vnější činnost do pravomoci vysokého představitele. Ten se o tuto službu opírá při vypracování návrhů souvisejících s vnější politikou Unie a při provádění rozhodnutí, která Rada přijala v této oblasti.

Evropská služba pro vnější činnost může být rovněž dána k dispozici předsedovi Evropské rady, předsedovi Komise a ostatním komisařům při otázkách týkajících se vnější politiky EU.

REKAPITULAČNÍ TABULKA

Články

Téma

Smlouva o EU

18 a 27

Jmenování a pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

Poslední aktualizace: 30.12.2009

Top