Help Print this page 
Title and reference
Evropský konsenzus o humanitární pomoci

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropský konsenzus o humanitární pomoci

 

PŘEHLED

Evropská unie (EU) a země EU se zavázaly koordinovat na základě společných cílů a zásad své činnosti při zásazích v oblasti humanitární pomoci. Evropský konsenzus o humanitární pomoci vytváří strategický rámec, kterým se řídí činnosti EU a zemí EU při poskytování účinné, kvalitní a koordinované humanitární pomoci.

CO JE CÍLEM HUMANITÁRNÍ POMOCI EU?

Cílem humanitární pomoci EU je na základě potřeb poskytovat nouzovou reakci zaměřenou na ochranu životů, předcházení a zmírňování lidského utrpení v krizových situacích způsobených lidmi nebo přírodními katastrofami. Humanitární pomoc EU je v souladu s Konsenzem poskytována prostřednictvím provádějících partnerů, například systému OSN, hnutí Červeného kříže / Červeného půlměsíce a nevládních organizací.

EU a země EU jsou jako celek největšími dárci mezinárodní veřejné humanitární pomoci na světě. Činnosti EU a zemí EU se vzájemně doplňují a posilují a jsou prováděny v úzké spolupráci s mezinárodními a místními aktéry.

KLÍČOVÉ BODY

Zásady humanitární pomoci

Humanitární pomoc vychází ze základních humanitárních zásad lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti.

EU je také odhodlána dodržovat zásady mezinárodního práva, zejména pak mezinárodního humanitárního práva, lidských práv a uprchlického práva.

Provádění humanitární pomoci se mezi jednotlivými zeměmi EU může lišit, nicméně dárci z EU si kladou za cíl zlepšení postupů v oblasti dárcovství a také nutnost dodržovat zásady a osvědčené postupy humanitární pomoci. To se děje zejména v kontextu s iniciativou Řádné humanitární dárcovství, neformálním mezinárodním dárcovským fórem a sítí.

Humanitární pomoc EU musí být v souladu také s dalšími politikami, aby bylo možné zajistit hladký přechod po krizi a zohlednit hledisko rovnosti žen a mužů a rozdílné potřeby místních obyvatel.

Evropská komise je rovněž odhodlána uplatňovat zásady a osvědčené postupy řádného dárcovství ve svých politikách a činnostech.

Koordinace a soudržnost pomoci EU

EU podporuje koordinační úlohu Organizace spojených národů a větší globální kapacitu pro reagování na humanitární krize.

Akce humanitární pomoci EU musí být založeny na:

spolupráci, soudržnosti a doplňkovosti mezi zúčastněnými aktéry, sdílení informací, osvědčených postupů a odborných znalostí a posilování výměn na politické úrovni, včetně výměn na mezinárodní úrovni koordinovaných OSN,

zásadách kvality, účinnosti a odpovědnosti,

různých partnerstvích, aby bylo možné poskytnout rozsáhlou reakci na krize.

Humanitární pomoc EU musí být přidělována transparentním způsobem na základě určených potřeb a zranitelnosti osob.

V některých výjimečných případech může Konsenzus umožnit využití vojenských prostředků a schopností v rámci humanitární reakce na ochranu obyvatel.

Mezinárodní akce

EU uznává, že humanitární akce je kolektivní odpovědností na mezinárodní úrovni, a proto přispívá k rozvoji kolektivní globální kapacity pro reagování na krize a podporuje reformu humanitárního systému vedeného OSN ve spolupráci s ostatními humanitárními aktéry a dárci.

Kromě toho, vzhledem k rostoucí potřebě humanitární pomoci, je důležité posilovat a diverzifikovat financování a zvyšovat jeho předvídatelnost, pružnost a strategickou koordinaci.

Dlouhodobá pomoc a hodnocení

Současně s akcemi v případě nouze, které se zahajují v okamžiku vypuknutí krize, se EU zavazuje spolupracovat na snižování rizik a zranitelnosti a na lepší připravenosti lidí na přírodní katastrofy, a to na místní, regionální a vnitrostátní úrovni na základě rámce pro činnost z Hyogo (který v březnu 2015 nahradil Rámec pro snižování rizika katastrof na roky 2015–2030 ze Sendaje).

EU rovněž podporuje přechod, urychlenou obnovu a rozvoj, zejména lepším propojením pomoci, obnovy a rozvoje (LRRD).

Humanitární činnost na úrovni EU

Konsenzus potvrzuje, že Unie má komparativní výhodu a přidanou hodnotu, pokud jde o zvyšování doplňkovosti mezi humanitárními dárci EU a s mezinárodními dárci díky: globální síti odborníků; úloze při zajišťování politické soudržnosti a podpoře osvědčených postupů v humanitární oblasti; pružnosti při zasahování v politicky citlivých oblastech a díky podpoře koordinace.

EU přijala na roky 2008–2013 akční plán, kterým se řídí spolupráce mezi dárci na základě přístupu zaměřeného na kvalitní pomoc. Provádění bylo v roce 2010 přezkoumáno střednědobým přezkumem, který byl vyhodnocen nezávislým hodnocením provedeným v roce 2014. Hodnocení potvrdilo platnost Konsenzu a doporučilo jeho provádění.

KLÍČOVÉ POJMY

Lidskost: je nutné zabývat se lidským utrpením, ať se objeví kdekoli, přičemž zvláštní pozornost musí být věnována nejzranitelnějším složkám obyvatelstva.

Neutralita: humanitární pomoc nesmí zvýhodňovat žádnou ze stran ozbrojeného konfliktu či jiného sporu.

Nestrannost: humanitární pomoc musí být poskytována výhradně na základě potřeby, aniž by byly diskriminovány některé části či skupiny postiženého obyvatelstva.

Nezávislost: humanitární cíle jsou nezávislé na politických, hospodářských, vojenských nebo jiných cílech, přičemž výhradním účelem humanitární pomoci je zmírnit a předcházet utrpení obětí humanitárních krizí.

AKT

Společné prohlášení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě, Evropském parlamentu a Evropské komisi (Úřední věstník C 25 ze dne 30.1.2008, s. 1–12).

Poslední aktualizace 27.04.2015

Top