Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nehody a incidenty v civilním letectví

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nehody a incidenty v civilním letectví

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 996/2010 – šetření a prevence nehod a incidentů v civilním letectví

CO JE CÍLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Jeho cílem je zvýšit bezpečnost letectví zajištěním vysoké úrovně účinnosti, rychlosti a kvality šetření v evropském civilním letectví.
 • Stanoví pravidla týkající se včasné dostupnosti informací o všech osobách a nebezpečných věcech na palubě letadla, které se účastní nehody.
 • Jeho cílem je rovněž zlepšit pomoc obětem leteckých nehod a jejich příbuzným.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

 • Toto nařízení se vztahuje na šetření nehod* a vážných incidentů*:
  • ke kterým došlo na území zemí Evropské unie (EU),
  • jichž se účastní letadla zapsaná do rejstříku v některé zemi EU nebo provozovaná podnikem usazeným v některé zemi EU, ke kterým došlo mimo území zemí EU,
  • u nichž je země EU (podle mezinárodních standardů a doporučených postupů) oprávněna jmenovat zplnomocněného představitele, který se účastní šetření,
  • u nichž je zemi EU, která má zvláštní zájem z důvodu případů smrti či vážných zranění svých občanů, povoleno třetí zemí provádějící šetření jmenovat odborníka.
 • Toto nařízení se nepoužije na šetření nehod a vážných incidentů, jejichž účastníkem se stalo letadlo využívané pro vojenské, celní, policejní nebo podobné účely.

Nezávislé orgány pro šetření v civilním letectví

 • Každá země EU musí zajistit, aby šetření nehod a vážných incidentů v civilním letectví byla vedena nezávisle stálým vnitrostátním orgánem pro šetření v civilním letectví bez vnějšího zásahu.
 • Každý orgán pro šetření musí být funkčně nezávislý na jakémkoli úřadě nebo na všech jiných stranách, které by mohly být ve střetu s jeho úkoly nebo by mohly ovlivnit jeho objektivnost.
 • Každý orgán pro šetření musí být schopen vést nezávisle celé šetření. Země EU musí svým příslušným orgánům pro šetření poskytnout prostředky a finanční prostředky – včetně rozpočtu – potřebné pro nezávislý výkon jejich povinností a tyto orgány musí mít přístup k dostatečným zdrojům.
 • Orgán pro šetření musí mít zejména k dispozici kvalifikované pracovníky a přiměřené prostory včetně kanceláří a hangárů, v nichž může uchovávat a ohledávat letadla, jejich obsah a trosky.

Povinnost provádět šetření

 • Každá nehoda nebo vážný incident, jehož účastníkem je jiné letadlo, než je specifikováno v příloze II nařízení (ES) č. 216/2008, musí být podrobeny šetření v zemi EU území, na němž k nim došlo.
 • Orgány pro šetření mohou rozhodnout o šetření incidentů jiných, než jsou incidenty uvedené v odstavci výše, jakož i o šetření nehod či vážných incidentů u jiných typů letadel, pokud z nich chtějí vyvodit bezpečnostní ponaučení.
 • Šetření se v žádném případě nezabývají určováním viny či odpovědnosti. Jsou vedena nezávisle a odděleně od jakýchkoli soudních či správních řízení vedených v souvislosti s určením viny či odpovědnosti a tato řízení jimi nejsou dotčena.

Spolupráce orgánů pro šetření

Nařízení umožňuje spolupráci mezi orgány pro šetření, jakož i možnost pověřování úkoly.

Evropská síť orgánů pro šetření v civilním letectví (ENCASIA)

Země EU musí zajistit, aby jejich orgány pro šetření vytvořily mezi sebou Evropskou síť orgánů pro šetření v civilním letectví (ENCASIA):

 • pro další zlepšování kvality šetření prováděných orgány pro šetření a pro posílení jejich nezávislosti,
 • na podporu vysokých standardů metod šetření a odborné přípravy inspektorů pro šetření.

Šetření

 • Bez ohledu na případné soudní vyšetřování je odpovědný inspektor oprávněn přijmout nezbytná opatření ke splnění požadavků šetření. Inspektor je mimo jiné oprávněn:
  • mít okamžitý, neomezený a nerušený přístup na místo nehody nebo incidentu, jakož i k letadlu, jeho obsahu či troskám,
  • požadovat shromáždění důkazů a odebrání trosek nebo součástí pro účely analýzy,
  • požadovat pitvu a lékařské vyšetření osob podílejících se na provozu letadla,
  • předvolávat svědky a požadovat po nich důkazy.
 • Země EU, na jejímž území došlo k nehodě nebo vážnému incidentu, odpovídá za zajištění bezpečného nakládání s veškerými důkazy a za jejich ochranu.

Koordinace s dalšími orgány

 • Země EU musí zajistit, aby orgány pro šetření a jiné orgány (např. justiční orgány, orgány civilního letectví, pátrací a záchranné orgány zapojené do šetření) vzájemně spolupracovaly na základě předem uzavřených ujednání za předpokladu, že tato ujednání respektují nezávislost orgánů pro šetření.
 • Země EU musí tato ujednání sdělit Evropské komisi, která je musí předat předsedovi sítě ENCASIA, Evropskému parlamentu a Radě Evropské unie.

Důvěrnost a odpovídající použití informací

 • Nařízení stanoví seznam záznamů, které smí být zpřístupněny nebo použity pouze pro účely šetření (např. údaje z letových zapisovačů, návrhy zpráv, totožnost osob, které poskytly důkazy, poznámky inspektorů).
 • Pravidla v nařízení týkající se důvěrného používání informací, včetně takových informací, jako jsou sériové označení a registrační číslo, které přímo identifikují letadlo, jež je předmětem hlášení o události, jsou upravena v nařízení (EU) č. 376/2014. Nařízení rovněž uznává, že justiční orgán nebo příslušný orgán mohou rozhodnout o zveřejnění záznamů podle vnitrostátního práva. Země EU mohou rozhodnout o omezení případů, v nichž lze toto rozhodnutí o zveřejnění přijmout, při respektování právních předpisů EU.

Pomoc obětem a příbuzným

 • Země EU musí vypracovat na vnitrostátní úrovni nouzový plán pro nehody v civilním letectví s cílem pomoci obětem nehod a jejich příbuzným. Musí též zajistit, aby letecké společnosti měly vypracovaný vlastní plán pomoci obětem a jejich příbuzným, přičemž musí zejména zohledňovat psychologickou podporu.
 • Země EU by rovněž měly vyzvat letecké společnosti třetích zemí působící v Unii, aby přijaly obdobný plán.
 • Každá země EU dotčená nehodou musí určit osobu, která bude plnit roli kontaktní osoby a bude poskytovat informace obětem a jejich příbuzným.
 • Letecké společnosti musí cestujícím nabídnout příležitost, že dostanou kontaktní údaje osoby, na kterou se mají v případě nehody obrátit. Jméno osoby na palubě nesmí být zveřejněno předtím, než budou informováni příbuzní.

Zpráva a bezpečnostní doporučení

 • Během šetření doporučí bezpečnostní orgán osobám odpovědným za letadlo nebo osobám odpovědným za výrobu či údržbu letadla či jeho vybavení a osobám odpovědným za provoz letadla či odbornou přípravu pracovníků okamžité opatření, které pokládá za nezbytné pro zvýšení provozní bezpečnosti letectví.
 • Šetření je uzavřeno zprávou obsahující bezpečnostní doporučení po konečných konzultacích s dotčenými orgány, včetně Evropské agentury pro bezpečnost letectví. Závěrečná zpráva je zveřejněna v nejkratší možné době, pokud možno do 12 měsíců od data nehody nebo incidentu. Orgán může též zaznamenat reakce na svá doporučení.
 • Každá strana, jíž je bezpečnostní doporučení určeno, včetně orgánů odpovědných za bezpečnost na úrovni země i EU, musí též sledovat pokrok při provádění opatření přijatých v návaznosti na obdržená bezpečnostní doporučení.
 • Toto nařízení ruší směrnici 94/56/ES.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 2. prosince 2010.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

nehoda: událost spojená s provozem letadla, která nastane mezi okamžikem nástupu osob do letadla s úmyslem letět a okamžikem výstupu všech těchto osob a při níž byl někdo smrtelně nebo těžce zraněn nebo při níž letadlo bylo zásadně poškozeno.

incident: událost, jiná než nehoda, spojená s provozem letadla, která postihuje nebo by mohla postihnout provozní bezpečnost.

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 ze dne 20. října 2010 o šetření a prevenci nehod a incidentů v civilním letectví a o zrušení směrnice 94/56/ES (Úř. věst. L 295, 12.11.2010, s. 35–50)

Postupné změny nařízení (EU) č. 996/2010 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18–43)

Poslední aktualizace 08.11.2016

Top