Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Statistické vykazování přepravy zboží a cestujících po moři

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/42/ES – statistické vykazování přepravy zboží a cestujících přijíždějících do přístavů EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví, jak by země Evropské unie (EU) měly sestavovat statistiky o přepravě zboží a cestujících po moři námořními plavidly zastavujícími v přístavech EU.

KLÍČOVÉ BODY

Údaje

 • Tyto statistické údaje se týkají informací o nákladu a cestujících a informací o plavidle. Přílohy směrnice uvádějí charakteristiky shromažďovaných dat, jako jsou:
  • celková hmotnost a popis zboží,
  • přístav ohlášeného příjezdu,
  • klasifikace druhu nákladu,
  • počet cestujících,
  • druh a velikost plavidel.
 • Z povinnosti shromažďovat data mohou být vyloučena plavidla, jejichž celková hmotnost nedosahuje 100 tun.

Sestavování statistik

 • Evropská komise vypracuje seznam přístavů EU, u nichž se požaduje poskytnutí souhrnných údajů. Navíc musí každá země EU ze seznamu vybrat přístavy:
  • kterými prochází více než jeden milion tun zboží nebo
  • které zaznamenávají více než 200 000 přepravovaných cestujících ročně.
 • U těchto vybraných přístavů se pak poskytují podrobnější údaje.

Předávání údajů

 • Země EU předávají výsledky sběru údajů Komisi (Eurostatu):
  • do pěti měsíců po skončení zjišťovaného období pro údaje se čtvrtletní periodicitou a
  • do osmi měsíců pro údaje s roční periodicitou.
 • Země EU poskytují Eurostatu informace týkající se metod použitých při sběru údajů, jakož i podrobnosti o všech podstatných změnách používaných metod. Eurostat pak musí shromážděné statistické údaje zveřejnit.
 • Tato směrnice byla změněna nařízením (EU) č. 1090/2010, aby sjednotila shromažďování údajů o zboží přepravovaném námořními plavidly s ostatními způsoby dopravy.
 • Rozhodnutí 2010/216/EU změnilo některé technické charakteristiky shromažďování údajů, včetně kódů používaných pro státy registrace plavidel a struktury datových souborů.
 • Rozhodnutí 2012/186/EU změnilo některé statistické proměnné používané při shromažďování údajů a objasnilo některé definice a klasifikace druhů nákladu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice 2009/42/ES se používá od 26. června 2009. Jedná se o přepracované znění směrnice 95/64/ES – a jejích postupných změn, která musela být začleněna do vnitrostátního práva do 31. prosince 1996.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/42/ES ze dne 6. května 2009 o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (přepracované znění) (Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 29–47)

Postupné změny směrnice 2009/42/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENT

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1090/2010, kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (COM(2015)362 final ze dne 28.7.2015)

Poslední aktualizace 01.03.2017

Top