Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mají přispět k čistšímu, bezpečnějšímu a efektivnějšímu dopravnímu systému v Evropské unii.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.

PŘEHLED

Inteligentní dopravní systémy (ITS) mají přispět k čistšímu, bezpečnějšímu a efektivnějšímu dopravnímu systému v Evropské unii.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice podporuje rozvoj inovativních dopravních technologií, které vytvářejí inteligentní dopravní systémy (ITS). Toho lze dosáhnout zavedením společných evropských standardů a specifikací. Jejich cílem je vybudovat interoperabilní* a účinné služby ITS, přičemž zůstane na jednotlivých zemích EU, aby si samy rozhodly, do kterých systémů chtějí investovat.

KLÍČOVÉ BODY

ITS pokrývají širokou oblast služeb

Tato směrnice se použije na aplikace a služby inteligentních dopravních systémů (ITS) v oblasti silniční dopravy v EU a na jejich rozhraní s jinými druhy dopravy.

ITS jsou systémy, ve kterých se informační a komunikační technologie používají v odvětví silniční dopravy, včetně infrastruktury, vozidel a uživatelů, a v oblasti řízení provozu a mobility.

Byly určeny prioritní oblasti pro vývoj a používání specifikací a norem:

 • optimální využití dat o silniční síti, dopravním provozu a cestování, která např. umožní uživatelům plánovat cestu,
 • návaznost služeb ITS v oblasti řízení provozu a nákladní dopravy (např. nepřetržité služby pro nákladní vozidla při překračování hranic),
 • aplikace ITS pro bezpečnost silničního provozu a jeho ochranu před vnějšími hrozbami (např. výstraha před rizikem snížené viditelnosti nebo upozornění na osoby, zvířata nebo odpad na silnicích),
 • propojení vozidla s dopravní infrastrukturou, tj. vybavení vozidel, které umožní výměnu dat nebo informací.

V rámci těchto prioritních oblastí je 6 prioritních akcí, které se zaměřují na:

 • 1.

  poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé EU (pro cesty zahrnující různé způsoby dopravy, např. železniční a lodní);

 • 2.

  poskytování informačních služeb o dopravním provozu v reálném čase v celé EU;

 • 3.

  údaje a postupy pro, je-li to možné, poskytování informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu uživatelům;

 • 4.

  harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé Unii;

 • 5.

  poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla;

 • 6.

  poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla.

S ohledem na zavádění aplikací a služeb ITS musí země EU podniknout nezbytné kroky pro zajištění toho, aby byly použity specifikace přijaté Komisí. Jednotlivé země EU však mají nadále právo rozhodnout o vlastním zavedení těchto aplikací a služeb na svém území.

Služba eCall pro oznamování silničních dopravních nehod

Příkladem 1 ze 6 prioritních akcí je služba eCall v celé EU. Pokračují práce na zavádění služby eCall pro hlášení silničních dopravních nehod v celé EU. Hlavní myšlenkou je, že služba eCall automaticky uvědomí tísňovou linku 112 v případě vážné dopravní nehody a sdělí polohu vozidla záchranné službě. Poté se naváže hlasové a datové spojení přímo s příslušnými centry tísňového volání a záchranné službě se odešlou údaje o nehodě včetně času nehody, přesné polohy havarovaného vozidla a směru jízdy. Země EU se dohodly, že infrastrukturu příslušných center tísňového volání služby eCall, jež je nutná pro řádný příjem a vyřizování všech volání eCall, zavedou na svém území nejpozději dne 1. října 2017.

Pokračující práce na prioritních akcích

Zpráva o provádění směrnice o zavedení ITS přijatá v roce 2014 uvádí, že byly přijaty 3 soubory specifikací (eCall, poskytování minimálních univerzálních informací o dopravním provozu souvisejících s bezpečností silničního provozu a poskytování informačních služeb týkajících se bezpečných a chráněných parkovacích míst).

Specifikace pro informační služby o dopravním provozu v reálném čase v celé Unii byly přijaty v prosinci 2014 a práce na specifikacích pro multimodální informační služby o cestování v celé Unii pokračují i v roce 2015. Pro poslední prioritní akci - poskytování rezervačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní a užitková vozidla - nejsou v blízké budoucnosti plánovány žádné kroky.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 26. srpna 2010.

KONTEXT

Objem silniční dopravy v EU bude narůstat. To pravděpodobně povede k většímu přetížení silniční infrastruktury, nárůstu spotřeby energií a environmentálním a sociálním problémům. Inovace, jako jsou ITS, pomohou najít řešení těchto problémů. ITS jsou pokročilé aplikace, mají za cíl poskytovat inovativní služby týkající se různých druhů dopravy a řízení provozu. Umožňují uživatelům lepší informovanost a poskytují bezpečnější a koordinovanější používání dopravních sítí.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o inteligentních dopravních systémech.

KLÍČOVÝ POJEM

* Interoperabilita: schopnost systémů a základních obchodních procesů vyměňovat data a sdílet informace a znalosti.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2010/40/EU

26. 8. 2010

27. 2. 2012

Úř. věst. L 207 ze dne 6. 8. 2010, s. 1-13

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 305/2013

23. 4. 2013 - kromě již zavedených infrastruktur (23. 4. 2014)

-

Úř. věst. L 91 ze dne 3. 4. 2013, s. 1-4

Nařízení (EU) č. 885/2013

1. 10. 2013 - kromě již zavedených služeb (1. 10. 2015)

-

Úř. věst. L 247 ze dne 18. 9. 2013, s. 1-5

Nařízení (EU) č. 886/2013

1. 10. 2013 - kromě již zavedených služeb (1. 10. 2015)

-

Úř. věst. L 247 ze dne 18. 9. 2013, s. 6-10

Nařízení (EU) 2015/962

13. 7. 2017

-

Úř. věst. L 157 ze dne 23. 6. 2015, s. 21-31

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 585/2014/EU ze dne 15. května 2014 o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (Úř. věst. L 164 ze dne 3.6.2014, s. 6-9).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/758 ze dne 29. dubna 2015 o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 123 ze dne 19.5.2015, s. 77-89)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy (COM(2014) 642 final ze dne 21. 10. 2014).

Poslední aktualizace 02.04.2015

Top