Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přístup na mezinárodní trh přepravy cestujících autokary a autobusy

Volný pohyb služeb představuje základní zásadu společné dopravní politiky a vyžaduje, aby byl podnikatelům v silniční osobní dopravě ze všech zemí EU zaručen přístup k mezinárodním dopravním trhům bez diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa usazení. Toto nařízení stanovuje podmínky pro mezinárodní osobní přepravu autokary a autobusy na území EU, kterou pro cizí potřebu provozují podnikatelé v silniční osobní dopravě.

PŘEHLED

Toto nařízení spojuje nařízení č. 684/92 a 12/98 v jedno nařízení s cílem vyjasnit a zjednodušit pravidla pro mezinárodní silniční osobní přepravu na území EU a podmínky, za nichž mohou podnikatelé v silniční osobní dopravě nerezidenti provozovat vnitrostátní dopravu uvnitř některé země EU.

Volný pohyb služeb

Podnikateli v silniční osobní dopravě je povoleno provozovat autokary a autobusy mezinárodní linkovou dopravu, včetně zvláštní linkové dopravy, a příležitostnou dopravu bez diskriminace na základě státní příslušnosti nebo místa usazení, pokud:

  • je oprávněn v zemi EU, v níž je usazen, provozovat linkovou dopravu v souladu s podmínkami přístupu na trh stanovenými vnitrostátními právními předpisy,
  • splňuje podmínky stanovené právními předpisy EU o přístupu k povolání podnikatele ve vnitrostátní a mezinárodní silniční osobní dopravě,
  • splňuje podmínky stanovené právními předpisy EU, které se týkají norem pro řidiče a vozidla.

Licence Společenství

Mezinárodní osobní přepravu autokary a autobusy lze provozovat na základě licence Společenství vydané příslušnými orgány země EU usazení. Licence se vydává na jméno podnikatele v silniční osobní dopravě na dobu až deseti let s možností prodloužení platnosti a je nepřenosná. Země EU mohou rozhodnout, že se licence Společenství vztahuje rovněž na vnitrostátní dopravu.

Linková doprava podléhající povolení

Povolení se vydává na jméno podnikatele v silniční osobní dopravě na dobu až pěti let a je nepřenosné. Podnikatel v silniční osobní dopravě, kterému bylo povolení uděleno, však může se souhlasem příslušného orgánu země EU, na jejímž území je výchozí bod, provozovat dopravu prostřednictvím subdodavatele. Povolení se uděluje po dohodě s příslušnými orgány všech zemí EU, na jejichž území nastupují nebo vystupují cestující. Povolení musí uvádět druh dopravy, trasu, zastávky a jízdní řád a dobu platnosti povolení a opravňuje držitele k provozování linkové dopravy na území všech zemí EU, jimiž prochází uvedená trasa.

Povolení, včetně prodloužení platnosti a změny povolení, bude vydáno s výjimkou případů, kdy:

  • žadatel není schopen provozovat potřebnou dopravu vozidly, která jsou mu bezprostředně dostupná,
  • žadatel porušil vnitrostátní nebo mezinárodní právní předpisy o silniční dopravě,
  • v případě žádosti o prodloužení povolení již nejsou splněny podmínky pro udělení tohoto povolení,
  • země EU rozhodne, že dotyčná doprava by vážně ovlivnila funkčnost srovnatelné dopravy, na niž se vztahuje jedna či více smluv o veřejných službách,
  • země EU rozhodne, že hlavním cílem dopravy není přeprava cestujících mezi zastávkami v různých zemích EU.

S výjimkou případů vyšší moci musí provozovatel linkové dopravy přijmout všechna opatření k zajištění dopravní obslužnosti, která odpovídá normám pro kontinuitu, pravidelnost a přepravní kapacitu a je v souladu s podmínkami stanovenými příslušným orgánem.

Kabotáž

Kabotáž je povolena pro následující dopravu:

  • vnitrostátní silniční osobní dopravu prováděnou dočasně podnikatelem v silniční osobní dopravě v hostitelské zemi EU,
  • nástup a výstup cestujících v rámci téže země EU v rámci linkové mezinárodní dopravy za podmínky, že se nejedná o hlavní cíl této dopravy.

Kontroly a sankce

Podnikatelé v silniční osobní dopravě provozující linkovou dopravu vydají jednotlivou nebo souhrnnou jízdenku, která uvádí výchozí a cílový bod cesty, dobu platnosti jízdenky a cenu přepravy.

V případě závažného porušení právních předpisů EU v oblasti silniční dopravy přijmou příslušné orgány země EU, v níž je usazen dotčený podnikatel v silniční osobní dopravě, vhodná opatření, jež mohou zahrnovat varování nebo uložení správních sankcí. Pokud právní předpisy EU v oblasti silniční dopravy vážně poruší podnikatel v silniční osobní dopravě nerezident, předá země EU, na jejímž území bylo porušení zjištěno, příslušným orgánům země EU, v níž je podnikatel v silniční osobní dopravě usazen, popis porušení, kategorii, druh a závažnost porušení a uložené sankce. Všechna vážná porušení musí být zaznamenána ve vnitrostátním elektronickém rejstříku podniků silniční dopravy.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 4. prosince 2009.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení (ES) č. 561/2006 (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 88–105)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1073/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 13.12.2015

Top