Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společná pravidla pro přístup na trh silniční přepravy zboží v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Společná pravidla pro přístup na trh silniční přepravy zboží v EU

Mezinárodní silniční doprava (operace silniční dopravy*) je v rámci Evropské unie plně liberalizovaná. Nicméně vnitrostátní silniční doprava v rámci určité země EU provozovaná podnikateli v silniční nákladní dopravě, kteří nejsou rezidenty, označovaná jako kabotáž**, stále podléhá omezením. Zavedení společných pravidel pro přístup na trhy mezinárodní a kabotážní dopravy pomáhají podporovat spravedlivou hospodářskou soutěž.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. října 2009 o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy.

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nařízení stanoví společná pravidla platná pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy (přeprava zboží*) v rámci EU. Mimoto stanoví podmínky, za nichž může podnikatel v silniční nákladní dopravě - nerezident provozovat přepravní služby uvnitř určité země EU.

KLÍČOVÉ BODY

Právní předpis se vztahuje na:

 • mezinárodní silniční nákladní přepravu pro cizí potřebu* prováděnou v rámci EU,
 • vnitrostátní silniční nákladní přepravu, kterou dočasně provozuje podnikatel v silniční nákladní dopravě - nerezident,
 • část jízdy provedenou na území některé země EU při průjezdu, když přeprava probíhá mezi zemí EU a zemí mimo EU. Nepoužije se na část jízdy provedenou na území země EU nakládky nebo vykládky.

K provozování mezinárodní přepravy musí podnikatel v silniční nákladní dopravě vlastnit licenci Společenství a - pokud řidič není občanem EU - také osvědčení řidiče.

Licence Společenství:

 • je vydávána příslušnými orgány země EU usazení, a to podnikateli v silniční dopravě, který je oprávněn k provozování mezinárodní silniční nákladní přepravy pro cizí potřebu,
 • může být prodloužena na dobu až 10 let,
 • je vydávána na jméno podnikatele v silniční nákladní dopravě a je nepřenosná.

Osvědčení řidiče:

 • je vydáváno příslušnými orgány země EU, v níž je usazen podnikatel v silniční nákladní dopravě, který vlastní licenci EU a který využívá nebo zaměstnává řidiče v dané zemi, jenž není státním příslušníkem EU ani dlouhodobě pobývajícím rezidentem,
 • je platné po dobu až 5 let.

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, mohou stejné orgány odmítnout žádost o vydání nebo obnovení licence nebo vydání osvědčení. Pokud držitel licence Společenství nebo osvědčení řidiče už nesplňuje podmínky nebo poskytl nesprávné informace, budou mu licence či osvědčení odňaty.

Právní předpis stanoví přísné předpisy týkající se kabotáže, zejména to, že:

 • každý podnikatel v silniční nákladní dopravě provozující nákladní dopravu pro cizí potřebu, který je držitelem licence Společenství a jehož řidič, pokud je státním příslušníkem třetí země, má osvědčení řidiče, je oprávněn provozovat kabotáž v některé zemi EU (jiné zemi než té, ve které je usazen) dočasně po mezinárodní přepravě do dané země,
 • po dodání příslušného nákladu mají podnikatelé v silniční nákladní dopravě 7 dní, během nichž smí podniknout až 3 kabotážní přepravy,
 • tři kabotážní přepravy lze provést také v jiné zemi EU po mezinárodní přepravě, s omezením na jednu kabotážní přepravu na zemi.

Tento právní předpis platí pouze tehdy, pokud podnikatel v silniční nákladní dopravě může předložit důkaz o mezinárodní silniční nákladní přepravě do příslušné země EU a také doklad o každé následné kabotážní přepravě.

Kabotáž podléhá vnitrostátním předpisům hostitelské země EU, pokud jde o:

 • podmínky, jimiž se řídí smlouvy o přepravě,
 • hmotnosti a rozměry silničních vozidel,
 • požadavky pro přepravu určitých kategorií nákladu, zejména nebezpečných věcí, potravin podléhajících rychlé zkáze a živých zvířat,
 • doby řízení a doby odpočinku,
 • daň z přidané hodnoty (DPH) na dopravní služby.

Výše uvedené právní předpisy a nařízení se vztahují shodně na podnikatele v silniční nákladní dopravě - nerezidenty i podnikatele v silniční nákladní dopravě usazené v hostitelské zemi EU.

Pokud podnikatel v silniční nákladní dopravě poruší právní předpisy EU v oblasti silniční dopravy:

 • příslušné orgány země EU usazení může vydat varování nebo uložit správní sankce, například odejmout licenci Společenství,
 • v případě, že je podnikatel nerezident, popíše ta země EU, v níž došlo k porušení právních předpisů, příslušným orgánům v zemi, v níž je podnikatel usazen, porušení předpisů a uložené sankce.

Veškeré případy závažného porušení předpisů se musí zaznamenat do vnitrostátního elektronického rejstříku podniků silniční dopravy.

Zpráva Komise z roku 2014 o situaci na trhu silniční dopravy zjistila, že:

 • orgány zemí EU musí stávající právní předpisy EU prosazovat mnohem důsledněji a účinněji,
 • EU může pomoci vyjasněním pravidel, která jsou chápána, vykládána a uplatňována v různých zemích EU různým způsobem,
 • je nutné lépe uplatňovat sociální pravidla v silniční dopravě s cílem přilákat nové řidiče a vypořádat se s budoucími potřebami silniční dopravy,
 • tyto změny mohou zvýšit efektivitu hospodářství EU a snížit emise skleníkových plynů ze silniční dopravy.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o silniční nákladní dopravě.

KLÍČOVÉ POJMY:

* Operace silniční dopravy: celá cesta zboží po silnici do konečné destinace.

* Kabotáž: situace, kdy podnikatel v silniční nákladní dopravě registrovaný v jedné zemi EU provádí vnitrostátní přepravu v jiné zemi EU.

* Přeprava zboží: akt přepravy a dopravy zboží.

* Pro cizí potřebu: přeprava za odměnu, ať už osob nebo zboží, ve prospěch třetích stran (definice OECD).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1072/2009

4. 12. 2009

-

Úř. věst. L 300 ze dne 14. 11. 2009, s. 72-87

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 612/2012

11. 7. 2012

-

Úř. věst. L 178 ze dne 10. 7. 2012, s. 5-5

Nařízení (EU) č. 517/2013

1. 7. 2013

-

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013, s. 1-71

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o situaci na trhu silniční dopravy v EU (COM(2014) 222 final ze dne 14. 4. 2014).

Poslední aktualizace 30.06.2015

Top