Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana civilního letectví: pravidla pro celou EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana civilního letectví: pravidla pro celou EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví společná pravidla a základní normy v oblasti ochrany letectví a mechanismy pro sledování jejich dodržování.
 • Toto nařízení se vztahuje na všechna civilní letiště v EU, letecké dopravce a subjekty poskytující zboží či služby těmto letištím nebo jejich prostřednictvím.

KLÍČOVÉ BODY

Společné základní normy pro ochranu civilního letectví

Tyto normy zahrnují například následující aspekty:

 • detekční kontrola cestujících a kabinových zavazadel s cílem zastavit nošení zakázaných předmětů, například zbraní a výbušnin, na palubu letadla;
 • před naložením se provádí detekční kontrola i zapsaných zavazadel (zavazadel, která cestující odbaví),
 • bezpečnost letišť (např. kontrolovaný vstup do různých prostorů letišť, detekční kontroly zaměstnanců, kontroly vozidel a také dozor a hlídky s cílem zajistit, aby do těchto prostorů nevstoupily žádné neoprávněné osoby),
 • ochrana letadel a bezpečnostní kontroly nebo prohlídky letadel před odletem s cílem zajistit, aby na palubě nebyly žádné zakázané předměty,
 • bezpečnostní kontroly nákladu a pošty před naložením do letadla,
 • bezpečnostní kontroly letištních dodávek (tj. dodávek, které jsou určeny k prodeji v prodejnách bezcelního zboží a restauracích; a palubní zásoby (např. potraviny a nápoje pro cestující),
 • nábor a odborná příprava pracovníků;
 • funkce bezpečnostního vybavení (např. že vybavení používané k detekčním kontrolám a kontrolám přístupu odpovídá definovaným specifikacím a dokáže provádět příslušné bezpečnostní kontroly).

V listopadu 2015 Evropská komise přijala nařízení (EU) č. 2015/1998, kterým se stanovila podrobná opatření k provádění těchto bezpečnostních norem. Toto nařízení zrušuje přednozí nařízení (nařízení (EU) č. 185/2010), které bylo více než 20krát pozměněno.

Povinnosti zemí EU a letišť a provozovatelů

Země EU musí:

 • určit jeden orgán odpovědný za ochranu letectví,
 • vypracovat národní bezpečnostní program ochrany civilního letectví v zájmu vymezení odpovědností za provádění společných základních norem,
 • vypracovat národní programy řízení kvality v zájmu kontroly kvality ochrany civilního letectví.

Letiště, letečtí dopravci a subjekty musí:

 • vymezit a provádět bezpečnostní program,
 • zajistit interní kontrolu kvality.

Inspekce prováděné Komisí

Komise provádí (neoznámené) inspekce vnitrostátních orgánů včetně inspekcí letišť, leteckých dopravců a subjektů. Vnitrostátní orgán musí případné nedostatky napravit. Vnitrostátní orgány jsou zodpovědné za primární kontrolu kvality a prosazování, a proto i ony provádějí inspekce a audity zahrnující všechna letiště, letecké dopravce a subjekty.

Uznávání rovnocenných norem ochrany letectví se zeměmi mimo EU

EU může uznat normy ochrany letectví zemí mimo EU jako rovnocenné normám EU, aby mohl vzniknout systém „jednorázové bezpečnostní kontroly“. To znamená například to, že cestující, kteří přiletí na letiště v EU a chtějí přestoupit do dalších destinací, by se již nemuseli podrobit detekční kontrole. To by vedlo k rychlejším časům spojů, nižším nákladům a většímu pohodlí pro cestující. „Jednorázová bezpečnostní kontrola“ je jedním z cílů předpisů EU v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy.

Zpráva o provádění

Zpráva Komise z roku 2014 o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 dochází k závěru, že „v EU je i nadále zajišťována vysoká úroveň ochrany letectví před protiprávními činy s cílem chránit civilní letectví před nezákonnými zásahy“ a že inspekce potvrdily stabilní míru dodržování požadavků . Ukazuje, že zjistene nedostatky byly ve většině případů způsobeny lidským faktoremZpráva také poznamenala, že doporučení Komise ohledně nápravných opatření byla provedena uspokojivě.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení se použije od 29. dubna 2008.

KONTEXT

Po událostech 11. září 2001 ve Spojených státech přijal Evropský parlament a Rada nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Nařízení (ES) č. 300/2008 nahrazuje nařízení (ES) č. 2320/2002.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o politice v oblasti ochrany letectví

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Úř. věst. L 97, 9.4.2008, s. 72–84)

Postupné změny nařízení (ES) č. 300/2008 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy (Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 1–5). Viz konsolidovanou verzi.

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní opatření (Úř. věst. L 338, 19.12.2009, s. 17)

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 (Úř. věst. L 91, 3.4.2009, s. 7–13). Viz konsolidovanou verzi.

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti (Úř. věst. L 299, 14.11.2015, s. 1–142). Viz konsolidovanou verzi.

Zpráva

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Výroční zpráva za rok 2014 o provádění nařízení (ES) č. 300/2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy (COM(2015) 360 final ze dne 23.7.2015)

Poslední aktualizace 02.05.2016

Top