Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Městská mobilita v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Městská mobilita v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Komise (KOM(2009) 490 v konečném znění) — Akční plán pro městskou mobilitu

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

  • Navrhuje různá krátkodobá až střednědobá opatření s cílem zajistit to, aby městská doprava v Evropské unii (EU) byla environmentálně udržitelná, konkurenceschopná a odpovídala potřebám společnosti.
  • Opatření, seskupená do 6 témat, měla být postupně uplatněna v letech 2009 až 2012 místními, regionálními a vnitrostátními orgány.

KLÍČOVÉ BODY

Sdělení navrhuje:

  • Podpora integrovaných politik: řízení městské dopravy by mělo mít vazbu na další politiky, jako je ochrana životního prostředí, územní plánování a bydlení.
  • Zaměření na občany: veřejnost by se měla ve všech formách městské dopravy těšit ze spolehlivosti, informovanosti, bezpečnosti a snadné přístupnosti.
  • Ekologizace městské dopravy: EU bude nadále podporovat vývoj a trhy pro nové, čisté technologie vozidel a alternativní paliva.
  • Posílení financování: i když většinu investic zajišťují místní, regionální a vnitrostátní orgány, Evropská komise jim pomůže se zkoumáním příležitostí spojených s financováním EU.
  • Sdílení zkušeností a znalostí: Komise bude pomáhat všem aktérům v městské dopravě tak, aby mohli co nejlépe využívat stávající zkušenosti, a bude podporovat výměnu informací.
  • Optimalizace městské mobility: Komise bude místním orgánům pomáhat s optimalizací účinnosti městské logistiky a s rozvojem inteligentních dopravních systémů.

Směrnice 2009/33/ES požaduje, aby veřejní zadavatelé a další brali v úvahu energetický a environmentální dopad silničních vozidel při jejich nákupu.

KONTEXT

  • Vlády EU přivítaly tento akční plán dne 24. června 2010. Povšimly si výzvy a příležitosti, které představuje, „pokud jde o zlepšení udržitelnosti a bezpečnosti mobility v městských a metropolitních oblastech a současném zachování její dostupnosti pro širokou veřejnost“.
  • Podrobnosti o výzkumu financovaném EU v oblasti městské mobility jsou k dispozici na webovém portálu Eltis.

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro městskou mobilitu (KOM(2009) 490 v konečném znění, 30.9.2009)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel (Úř. věst. L 120, 15.5.2009, s. 5–12)

Poslední aktualizace 22.09.2016

Top