Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost: státní přístavní inspekce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námořní bezpečnost: státní přístavní inspekce

PŘEHLED

Nevyhovující lodě jsou nebezpečné, způsobují znečištění a jsou na nich nezdravé životní a pracovní podmínky. Přísné kontroly zajišťují, aby všechna plavidla ve vodách EU, Islandu a Norska splňovala stávající bezpečnostní normy.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Pomáhá zásadním způsobem snížit nevyhovující námořní dopravu ve vodách EU. Zajišťuje totiž, aby lodě dodržovaly unijní a mezinárodní právní předpisy o námořní bezpečnosti a ochraně životního prostředí a zavádí společná kritéria pro inspekce lodí.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se vztahuje na každou způsobilou loď a její posádku připlouvající do evropského přístavu nebo v něm kotvící.

Vlády zemí EU musí zajistit, aby měly dostatečný počet kvalifikovaných inspektorů a nezbytné zdroje k provádění kontrol.

Veškerým způsobilým lodím, které využívají přístav v EU, se v inspekční databázi přiřadí rizikový profil lodě. Ten se stanoví na základě kritérií, jako je typ a stáří lodě, a určuje rozsah a četnost inspekcí.

Každoroční inspekce jsou povinné pro lodě s vysokým rizikovým profilem, pro ostatní lodě jsou nepovinné.

Prioritu dostávají inspekce lodí, které vplouvají do přístavů v EU zřídka.

Při prvotních inspekcích se kontroluje, jsou-li v pořádku osvědčení a doklady, a hodnotí se celkový stav lodě.

Pokud se objeví nedostatky, je na lodi provedena podrobná inspekce.

Rozšířené inspekce jsou vyhrazeny lodím s vysokým rizikovým profilem, osobním lodím, ropným tankerům, plynovým nebo chemickým tankerům a lodím přepravujícím volně ložený náklad, které jsou starší než 12 let.

Všechny zjištěné nedostatky musí být odstraněny. Pokud tyto nedostatky představují riziko pro bezpečnost, zdraví nebo životní prostředí, je loď zadržena, dokud není zajištěna náprava.

Vnitrostátní orgány mohou odepřít přístup do přístavů lodím, které byly v předcházejících 2 až 3 letech více než dvakrát zadrženy.

Vlastníci nebo provozovatelé lodí se mohou proti rozhodnutím o zadržení nebo odmítnutí přístupu odvolat.

Evropská komise vede a aktualizuje inspekční databázi. Na veřejných internetových stránkách pravidelně zveřejňuje údaje o společnostech s nízkou nebo velmi nízkou mírou souladu.

Tato směrnice se nevztahuje na rybářská plavidla, válečné lodě, pomocná námořní válečná plavidla, některé dřevěné lodě nebo rekreační plavidla.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 17. června 2009, ačkoliv země EU měly lhůtu na úpravu svých právních a správních systémů až do 1. ledna 2011.

Další informace poskytne:

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/16/ES

17. 6. 2009

31. 12. 2010

Úř. věst. L 131, 28. 5. 2009, s. 57-100.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2013/38/EU

20. 8. 2013

21. 11. 2014

Úř. věst. L 218, 14. 8. 2013, s. 1-7.

Nařízení (EU) č. 1257/2013

30. 12. 2013

-

Úř. věst. L 330, 10. 12. 2013, s. 1-20.

Nařízení (EU) č. 2015/757

1. 7. 2015

-

Úř. věst. L 123, 19. 5. 2015, s. 55-76.

Postupné změny a opravy směrnice 2009/16/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 30.09.2015

Top