Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/45/ES: bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zavádí jednotnou úroveň bezpečnosti lidského života a majetku na osobních lodích a vysokorychlostních osobních plavidlech, jako jsou křídlové čluny, provozujících vnitrostátní plavbu ve vodách EU, tj. mezi přístavy jedné země EU.

KLÍČOVÉ BODY

Tato směrnice se použije na osobní plavidla vyrobená z oceli nebo odpovídajícího materiálu a na vysokorychlostní osobní plavidla.

Osobní plavidla jsou rozdělena do 4 tříd (A, B, C, D) podle námořních oblastí, v nichž jsou provozována.

Země EU zveřejní seznam námořních oblastí a tříd dotčených plavidel, včetně všech omezení na určitou část roku, v rámci veřejně dostupné databáze.

Směrnice uvádí podrobné technické požadavky na bezpečnostní opatření, které každé plavidlo musí splňovat, jako je

stavba,

stabilita,

strojní zařízení,

elektrická zařízení,

protipožární ochrana a záchranné prostředky.

Vnitrostátní orgány mohou mít dodatečné bezpečnostní požadavky, pokud to vyžadují zvláštní místní podmínky.

Každé osobní plavidlo registrované v zemi EU musí být před zahájením provozu zkontrolováno. Další kontroly se provádějí nejméně jednou ročně.

Všechna osobní plavidla, která splňují bezpečnostní normy, získají osvědčení o bezpečnosti osobní lodě.

Vnitrostátní orgány musí ukládat „účinné, přiměřené a odrazující“ sankce za porušení bezpečnostních norem.

Tato směrnice se nevztahuje na různé druhy plavidel, jako jsou

válečné lodě,

dřevěná plavidla primitivní konstrukce,

původní historické osobní lodě nebo jejich napodobeniny,

rekreační jachty nepřepravující více než 12 cestujících nebo

plavidla provozovaná výlučně v oblastech přístavů.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 15. července 2009.

KONTEXT

Plavidla provozující vnitrostátní plavbu ve vodách EU musí splňovat základní bezpečnostní normy na ochranu životů jejich cestujících a posádky. Ty byly významně zpřísněny poté, co se v roce 1994 v Baltském moři potopil trajekt Estonia.

Směrnice 2009/45/ES je nejobsáhlejším právním předpisem EU v oblasti bezpečnosti osobních plavidel. Je doplněna zvláštními pravidly EU pro osobní lodě typu ro-ro (roll-on/roll-off) a vysokorychlostní osobní plavidla, a pravidly o registraci osob na palubách osobních lodí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Přepracované znění)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/45/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 98/41/ES ze dne 18. června 1998 o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich (Úř. věst. L 188, 2.7.1998, s. 35–39). Viz konsolidované znění.

Směrnice Rady 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 1–19). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 16.11.2015

Top