Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost v EU: subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námořní bezpečnost v EU: subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí

Evropská unie (EU) vytvořila právní rámec, kterým se řídí vztahy mezi zeměmi EU a uznanými subjekty*, které mají jménem těchto zemí provádět inspekce, prohlídky a vydávat lodní osvědčení.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy

PŘEHLED

Evropská unie (EU) vytvořila právní rámec, kterým se řídí vztahy mezi zeměmi EU a uznanými subjekty*, které mají jménem těchto zemí provádět inspekce, prohlídky a vydávat lodní osvědčení.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice stanoví pravidla a podmínky, za kterých země EU jako stát vlajky může pověřit uznaný subjekt, aby jejím jménem prováděl zákonné inspekce a vydával osvědčení.

KLÍČOVÉ BODY

Oprávnění udělené uznaným subjektům

Země EU musí zajistit, aby jejich správy prováděly příslušné mezinárodní úmluvy* týkající se inspekcí a osvědčení lodí plavících se pod jejich vlajkou.

Země EU může udělit oprávnění subjektům k provádění úplných nebo částečných inspekcí a prohlídek v souvislosti s vydáváním lodních zákonných osvědčení nebo prodlužováním jejich platnosti*. Tyto povinnosti může svěřit pouze uznaným subjektům.

Povinnosti týkající se vydávání osvědčení o bezpečnostním rádiovém vybavení nákladní lodě však lze přidělit schváleným soukromým subjektům, které disponují dostatečně zkušeným a kvalifikovaným personálem.

Země EU nesmí odmítnout udělit oprávnění žádnému uznanému subjektu. Může se nicméně rozhodnout omezit počet subjektů, kterým bude oprávnění uděleno, na základě objektivních a nediskriminačních kritérií.

Subjekty v zemích mimo EU lze uznat na úrovni EU a následně mohou získat oprávnění od správ v zemích EU. V těchto případech může být vyžádáno udělování oprávnění na základě vzájemnosti.

Těsná spolupráce

Když země EU udělí oprávnění uznanému subjektu, vytvoří s ním „těsnou spolupráci“. Tato spolupráce je upravena dohodou, která obsahuje ustanovení týkající se finanční odpovědnosti, pravidelný audit povinností, namátkové a podrobné inspekce lodí a povinné oznamování informací o třídě (lodní „třída“ je skupina lodí se stejnou konstrukcí). Pověřené subjekty mohou být požádány, aby měly místní zastoupení v dotčené zemi.

Země EU musí informovat Evropskou komisi o vytvořené spolupráci.

Země EU může pozastavit či odebrat oprávnění udělené uznanému subjektu, pokud se domnívá, že tento subjekt již neodpovídá podmínkám pro plnění svých povinností.

Sledování

Země EU musí zajistit, aby uznané subjekty jednající jejich jménem prováděly své povinnosti efektivně. Měly by je sledovat každé dva roky a o výsledcích tohoto sledování by měly informovat země EU a Komisi.

V případě sledování lodí jako stát přístavu musí země EU informovat Komisi a další země EU, pokud:

  • loď s platným zákonným osvědčením nesplňuje příslušné požadavky mezinárodních úmluv,
  • u lodi, která má platné osvědčení o třídě*, jsou zjištěny nedostatky týkající se položek zahrnutých do tohoto osvědčení.

Země EU by měla oznamovat pouze případy lodí představujících vážnou hrozbu pro bezpečnost a životní prostředí nebo případy známek zvlášť nedbalého chování uznaných subjektů. Subjekty je nutné informovat, aby mohly přijmout nezbytná nápravná opatření.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 17. června 2009.

KONTEXT

Tato směrnice byla přijata paralelně s nařízením (ES) č. 391/2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí. Tyto dva nástroje ruší směrnici 94/57/ES. Uvedené nařízení vytváří systém udělování licencí na úrovni EU a získání této licence je nezbytným předpokladem pro to, aby jakýkoli subjekt mohl získat oprávnění od země EU v kontextu směrnice 2009/15/ES.

KLÍČOVÉ POJMY

*Uznaný subjekt: subjekt uznaný podle nařízení (ES) č. 391/2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (viz Kontext).

*Mezinárodní úmluvy: mezinárodní úmluva o bezpečnosti lidského života na moři ze dne 1. listopadu 1974 (SOLAS 74) s výjimkou kapitoly XI-2 přílohy; Mezinárodní úmluva o nákladové značce ze dne 5. dubna 1966; Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí ze dne 2. listopadu 1973 (MARPOL), včetně protokolů a změn těchto úmluv a souvisejících předpisů, které jsou závazné ve všech zemích EU s výjimkou odstavců 16.1, 18.1 a 19 části 2 Předpisu pro provádění nástrojů IMO, a oddílů 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 a 3.9.3.3 části 2 Předpisu IMO pro uznané subjekty, v platném znění.

*Zákonné osvědčení: osvědčení vydané státem vlajky nebo jeho jménem v souladu s mezinárodními úmluvami.

*Osvědčení o třídě: osvědčení o způsobilosti lodě k určitému použití nebo službě v souladu s pravidly a postupy stanovenými uznaným subjektem.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/15/ES

17. 6. 2009

17. 6. 2011

Úř. věst. L 131 ze dne 28. 5. 2009, s. 47-56

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/111/EU

21. 12. 2014

31. 12. 2015

Úř. věst. L 366 ze dne 20. 12. 2014, s. 83-87

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (Úř. věst. L 131 ze dne 28. 5. 2009, s. 11-23). Konsolidované znění.

Poslední aktualizace 06.08.2015

Top