Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost na moři: subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost na moři: subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí

Evropská unie (EU) zavedla právní rámec, který se použije na uznávání a sledování činnosti subjektů pověřených inspekcemi lodí a jejich prohlídkami jménem zemí EU jako států vlajky.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí.

PŘEHLED

Evropská unie (EU) zavedla právní rámec, který se použije na uznávání a sledování činnosti subjektů pověřených inspekcemi lodí a jejich prohlídkami jménem zemí EU jako států vlajky.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Toto nařízení vytváří systém licencí (uznávání), jejichž vydání je podmíněno splněním množství kritérií a povinností, aby se zajistilo, že uznané subjekty budou ke všem lodím ve svém registru přistupovat se stejnou důsledností, bez ohledu na stát vlajky.

KLÍČOVÉ BODY

Systém uznávání v EU

Země EU, které hodlají udělit oprávnění jakémukoli subjektu, který není doposud uznán, podají Evropské komisi žádost o uznání.

Komise uznání uděluje a řídí centrálně. Nezbytným předpokladem pro uznání subjektu v zemi EU je provádění statutárních inspekcí a prohlídek lodí státu vlajky (směrnice 2009/15/ES).

Aby byl subjekt uznán, musí splnit minimální kritéria:

  • mít právní subjektivitu,
  • kvalifikovaný personál,
  • zkušenosti,
  • nezávislost,
  • řídit se etickým kodexem a
  • a používat certifikovaný systém řízení kvality.

Evropská komise může požadovat, aby subjekty provedly potřebná preventivní a nápravná opatření, pokud nesplňují minimální kritéria, nebo pokud se zhorší jejich výkonnost v oblasti prevence znečištění životního prostředí a bezpečnosti.

Pokuty, pravidelné platby penále a zrušení uznání

Komise může ukládat pokuty uznanému subjektu pro závažné či opakované neplnění minimálních kritérií nebo subjektu, jehož zhoršující se výkonnost odhalí vážné nedostatky v jeho struktuře, systémech, postupech nebo vnitřní kontrole. Pokuta může být udělena také subjektu, který v průběhu hodnocení úmyslně poskytl Komisi nesprávné, neúplné nebo zavádějící informace.

Komise také může ukládat penále uznanému subjektu, pokud neprovede vyžadovaná nápravná a preventivní opatření.

Na žádost země EU nebo z vlastní iniciativy může Komise za jistých okolností zrušit uznání subjektu. To se týká zejména subjektu, který opakovaně a závažným způsobem nesplňuje minimální kritéria nebo své povinnosti podle tohoto nařízení a tato skutečnost představuje nepřijatelnou hrozbu pro bezpečnost nebo životní prostředí.

Prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí stanoví nařízení Komise (EU) č. 788/2014.

Hodnocení subjektů

Komise spolu se zemí EU, která podala žádost o uznání, hodnotí pravidelně a alespoň každé dva roky všechny uznané subjekty. Cílem je ověřit, zda splňují své povinnosti vyplývající z tohoto nařízení a minimální kritéria. Zvláštní pozornost je věnována výkonnosti daného uznaného subjektu v oblasti bezpečnosti, zabránění znečišťování a nehodovosti.

Pravidla a postupy

Uznané subjekty se vzájemně pravidelně konzultují, aby zachovaly rovnocennost a směrovaly k harmonizaci svých pravidel a postupů. Také definují podmínky vzájemného uznávání osvědčení o třídě pro materiál, vybavení a součásti. Pro účely klasifikace uznané subjekty uznávají osvědčení vztahující se na námořní zařízení se značkou shody v souladu se směrnicí 96/98/ES (nebo po 18. září 2016 se směrnicí 2014/90/EU).

Nezávislý útvar pro hodnocení a osvědčování kvality

Uznané subjekty musí zřídit nezávislý útvar pro hodnocení a osvědčování kvality, který odpovídá za hodnocení a osvědčování jejich systémů řízení kvality. Práce útvaru je pravidelně hodnocena Evropskou komisí.

KLÍČOVÉ POJMY

Pravidla a postupy: požadavky uznaného subjektu týkající se projektování, konstrukce, vybavení, údržby a prohlídek lodí.

Uznaný subjekt: subjekt uznaný v souladu s nařízením (ES) č. 391/2009.

Osvědčení o třídě: doklad vydaný uznaným subjektem, který osvědčuje způsobilost lodě k určitému použití nebo službě v souladu s pravidly a postupy stanovenými a zveřejněnými uvedeným uznaným subjektem.

KONTEXT

Směrnice 2009/15/ES, přijatá ve stejnou dobu jako nařízení (ES) č. 391/2009, stanoví právní rámec, kterým se řídí vztahy mezi zeměmi EU a uznanými subjekty.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o činnosti EU v oblasti námořní bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 391/2009

17.6.2009

-

Úř. věst. L 131 ze dne 28.5.2009, s. 11-23.

Poslední aktualizace 23.04.2015

Top