Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Provozování leteckých služeb: pravidla EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Provozování leteckých služeb: pravidla EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1008/2008 – společná pravidla pro provozování leteckých služeb v EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví společná pravidla pro provozování leteckých služeb v EU včetně vydávání licencí leteckým dopravcům EU a transparentnosti cen.

KLÍČOVÉ BODY

Provozní licence a pronájem letadel

 • Kritéria pro vydání a platnost provozních licencí leteckých společností jsou v EU harmonizována.
 • Za tím účelem byly stanoveny tyto podmínky:
  • držení platného osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC), které uvádí činnosti, na něž se provozní licence vztahuje,
  • země EU nebo státní příslušníci zemí EU vlastní podnik a skutečně jej kontrolují a
  • splnění určitých finančních podmínek.
 • Nesplnění podmínek provozní licence může vést k jejímu pozastavení nebo zrušení.
 • Je povolen pronájem letadel registrovaných v EU. Pronájem letadel registrovaných v třetích zemích je možný pouze za určitých podmínek, např. k uspokojení sezónních potřeb kapacity. V takovém případě musí být dotyčný letecký dopravce EU schopen prokázat příslušnému orgánu, že letadlo splňuje všechny bezpečnostní normy EU.

Transparentnost cen

 • Letečtí dopravci mají právo stanovovat ceny svých služeb v EU.
 • Konečná cena za letecké služby a podmínky přepravy musí být zveřejněny včetně všech daní, letištních poplatků, přirážek a plateb, jež jsou nevyhnutelné a předpokládané v okamžiku rezervace. Navíc musí letečtí dopravci poskytnout přehled všech těchto nevyhnutelných a předpokládaných prvků, které tvoří konečnou cenu.
 • Volitelné příplatky se sdělují jasným, průhledným a jednoznačným způsobem na počátku každé rezervace a cestující je přijímají na základě projevu vůle.
 • Diskriminace v oblasti ceny na základě na státní příslušnosti nebo místa pobytu zákazníka či místa usazení zástupce leteckého dopravce či jiného prodejce letenek je zakázána.
 • Země EU musí zajistit dodržování pravidel tvorby cen a stanoví sankce za jejich porušení, které musejí být účinné, přiměřené a odrazující.

Závazky veřejné služby

 • Každá země EU může uložit závazek veřejné služby ve vztahu k pravidelné letecké dopravě mezi letištěm v EU a letištěm obsluhujícím okrajový nebo rozvojový region na jejím území nebo na málo používané trase na kterékoli letiště na jejím území, je-li tato trasa považována za životně důležitou pro hospodářský a sociální rozvoj regionu, který letiště obsluhuje.
 • Země EU posoudí nezbytnost a přiměřenost plánovaného závazku veřejné služby.
 • Pokud žádný letecký dopravce nemá zájem provozovat leteckou službu na trase v souladu se závazkem veřejné služby, který se na danou trasu vztahuje, může dotyčná země omezit přístup k pravidelné letecké službě na této trase na jediného leteckého dopravce na dobu nejvýše čtyř let a kompenzovat jeho provozní ztráty plynoucí ze závazku veřejné služby. Výběr dopravce se provede ve veřejném nabídkovém řízení na úrovni EU.

Rozdělení provozu mezi letišti

Země EU mohou regulovat rozdělení letového provozu mezi letišti, jsou-li splněny zejména tyto podmínky:

 • letiště obsluhují stejné město nebo aglomeraci,
 • letiště disponují vhodnou dopravní infrastrukturou a jsou propojena mezi sebou a s městem nebo aglomerací, které obsluhují, častou, spolehlivou a účinnou veřejnou dopravou,
 • rozhodnutí o regulaci rozdělení letového provozu mezi letišti musí dodržovat zásady proporcionality a transparentnosti a musí být založeno na objektivních kritériích.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 1. listopadu 2008.

KONTEXT

Letectví – vnitřní trh na internetových stránkách Evropské komise

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) (Úř. věst. L 293, 31.10.2008, s. 3–20)

Poslední aktualizace 22.02.2016

Top