Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vnitrozemská přeprava nebezpečných věcí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vnitrozemská přeprava nebezpečných věcí

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví jednotná pravidla pro bezpečnou a zajištěnou dopravu nebezpečných věcí po silnici, železnici nebo vnitrozemských vodních cestách v rámci zemí EU a mezi nimi. Zabývá se rovněž takovými aspekty, jako je nakládka a vykládka, překládka z jednoho druhu dopravy na jiný a zastávky v průběhu přepravy. Rozšiřuje použití mezinárodních pravidel i na vnitrostátní přepravu nebezpečných věcí.

KLÍČOVÉ BODY

Výjimky

Směrnice se nevztahuje na přepravu nebezpečných věcí:

vozidly, vagony a plavidly, která patří ozbrojeným silám nebo za která ozbrojené síly odpovídají,

námořními plavidly na mořských cestách, které tvoří součást vnitrozemských vodních cest,

trajekty, které se pouze přeplavují přes vnitrozemskou vodní cestu nebo přístav,

v plném rozsahu uskutečněnou uvnitř hranic uzavřené oblasti.

Vnitrostátní pravidla

Země EU mohou z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy (např. ochrana životního prostředí nebo národní bezpečnost), regulovat nebo vyloučit přepravu nebezpečných věcí na svém území. Mohou také stanovit zvláštní bezpečnostní požadavky pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí na svém území, pokud jde o:

přepravu nebezpečných věcí vozidly, vagony a plavidly vnitrozemské plavby, na kterou se tato směrnice nevztahuje,

používání předepsaných tras, včetně používání předepsaných druhů dopravy v odůvodněných případech,

zvláštní pravidla pro přepravu nebezpečných věcí v osobních vlacích.

Mezinárodní dohody

Mezinárodní doprava nebezpečných věcí je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)*, Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)* a Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID)*. Tato mezinárodní pravidla se musí rozšířit i na vnitrostátní přepravu s cílem harmonizovat v rámci EU podmínky, za kterých se přepravují nebezpečné věci, a zajistit řádné fungování společného dopravního trhu EU. Text těchto dohod je uveden v přílohách zmíněných směrnic.

V ADR, RID a ADN je obsažen seznam nebezpečných věcí, z něhož vyplývá, zda je jejich přeprava zakázána či nikoli, a definuje požadavky na jejich přepravu, pokud je povolena. Země EU mohou za určitých podmínek požádat o dočasné odchylky.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 20. října 2008.

KLÍČOVÉ POJMY

* ADR: Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, uzavřená dne 30. září 1957 v Ženevě.

* ADN: Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách, uzavřená dne 26. května 2000 v Ženevě.

* RID: Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí, obsažený v dodatku C Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), uzavřené dne 3. června 1999 ve Vilniusu.

KONTEXT

Internetové stránky Bezpečnost silničního provozu

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/68/ES

20. 10. 2008

30. 6. 2009

Úř. věst. L 260, 30. 9. 2008, s. 13-59

Postupné změny a opravy směrnice 2008/68/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 07.10.2015

Top