Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Státní podpora pro železniční společnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Státní podpora pro železniční společnosti

 

PŘEHLED DOKUMENTŮ:

Pokyny Komise ke státním podporám železničním podnikům

Článek 93 SFEU – koordinace dopravy

CO JE CÍLEM TĚCHTO POKYNŮ?

Tyto pokyny Evropské komise objasňují předpisy stanovené smlouvami o EU, pokud jde o veřejné financování železničních společností a slučitelnost státních podpor železničním společnostem se smlouvami o EU.

KLÍČOVÉ BODY

Pravidla pro poskytování státní podpory EU

 • Státní podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž na jednotném trhu EU, je zakázána (článek 107.1 SFEU).
 • Existují však výjimky pro státní podporu, která pomáhá hospodářskému rozvoji EU jako takové (článek 107.3 SFEU).
 • Státní podpora je také slučitelná se smlouvami, pokud odpovídá potřebě koordinovat dopravu nebo pokud představuje náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby (článek 93 SFEU).

Oblast působnosti

Tyto pokyny se vztahují na železniční společnosti a také na společnosti pro městskou, předměstskou nebo regionální osobní přepravu s ohledem na podporu na nákup a obnovu kolejových vozidel.

Podpůrná opatření

Tyto pokyny zahrnují několik druhů podpůrných opatření:

 • 1.

  Podpora pomocí financování infrastruktur

  • Veřejné financování infrastruktur může představovat státní podporu, pokud společnostem nepřímo poskytuje výhodu ve smyslu snížení nákladů.
  • Není považováno za státní podporu, pokud je používání veřejně financovaných infrastruktur otevřeno všem potenciálním uživatelům rovným a nediskriminačním způsobem a za přístup k této infrastruktuře se vybírá poplatek podle právních předpisů EU.
  • I pokud je takové financování považováno za státní podporu, lze je schválit, pokud tato infrastruktura odpovídá potřebě koordinovat dopravu.
 • 2.

  Podpora na nákup a obnovu kolejových vozidel

Tento typ podpory se posuzuje na základě cíle společného zájmu, k němuž podpora přispívá. Jsou stanovena pravidla pro tyto kategorie podpor:

 • podpory na koordinaci dopravy,
 • podpory na restrukturalizaci železničních podniků, které mají potíže,
 • podpory pro malé a střední podniky,
 • podpory na ochranu životního prostředí,
 • podpory v souvislosti se závazky veřejné služby a regionální podpory.
 • 3.

  Vyrovnání dluhů zeměmi EU za účelem finančního ozdravení železničních podniků

Za určitých podmínek může být vyrovnání dluhů považováno za podporu slučitelnou s jednotným trhem, pokud je jejich účelem usnadnit přechod na otevřený železniční trh, aniž by byla neúměrně narušena hospodářská soutěž a obchod mezi zeměmi EU.

 • 4.

  Podpory na restrukturalizaci železničních podniků

Slučitelnost státních podpor na restrukturalizaci podniků v obtížích se hodnotí na základě pokynů pro státní podporu na restrukturalizaci z roku 2014.

 • 5.

  Podpory na koordinaci dopravy

Intervence veřejných orgánů zaměřená na řízení rozvoje odvětví dopravy ve veřejném zájmu může mít několik forem:

 • podpory na využívání infrastruktury,
 • podpory na snížení externích nákladů, které jsou určeny na podporu přechodu k železnici,
 • podpory zvýhodňující interoperabilitu a zároveň, pokud odpovídají potřebám koordinace dopravy, podpory zvýhodňující zvýšení bezpečnosti, odstranění technických překážek a snížení hlučnosti,
 • podpory na výzkum a vývoj odpovídající potřebě koordinovat dopravu.

Pokyny podrobně stanoví metodu pro určení způsobilých nákladů a také podmínky pro zajištění toho, aby dotčené podpory splňovaly podmínky slučitelnosti uvedené ve smlouvách.

 • 6.

  Státní záruky železničním společnostem

Předpisy použitelné na státní podpory ve formě záruk i v oblasti železniční dopravy jsou stanoveny ve sdělení Komise o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory ve formě záruk (nyní články 107 a 108 SFEU).

KONTEXT

HLAVNÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise — Pokyny Společenství ke státním podporám železničním podnikům (Úř. věst. C 184, 22.7.2008, s. 13–31)

Smlouva o fungování Evropské unie (konsolidované znění) – Část třetí – Vnitřní politiky a činnosti Unie – Hlava VI – Doprava – Článek 93 (bývalý článek 73 Smlouvy o ES) (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 86)

Poslední aktualizace 10.11.2016

Top