Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednotné evropské nebe II

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Jednotné evropské nebe II

Cílem reformy evropského systému řízení letového provozu je zvládnout výzvu v podobě velkého nárůstu letecké dopravy očekávané v nadcházejících letech. Jejím cílem je také zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů, zpoždění a dopadu letecké dopravy na životní prostředí.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 25. června 2008: „Jednotné evropské nebe II: k udržitelnějšímu a výkonnějšímu letectví v Evropě“ (KOM(2008) 389 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Reforma jednotného evropského nebe navržená Komisí je založena na čtyřech pilířích: výkonnost, jediná bezpečnost, nové technologie a uspořádání pozemní kapacity.

První pilíř: regulace výkonnosti

V rámci tohoto pilíře Komise navrhuje tři opatření:

  • Podpora výkonnosti systému uspořádání letového provozu: výkonnost systému sleduje a hodnotí nezávislý orgán pro ověřování výkonnosti. Tento navrhuje cíle pro celé Společenství v oblasti zpoždění, snižování nákladů a zkracování tratí. Komise potom tyto cíle schvaluje a postupuje je vnitrostátním dozorovým orgánům, které pořádají konzultace s cílem dohodnout se na závazných státních a regionálních cílech.
  • Snazší integrace poskytování služeb: úkolem je učinit ze současných iniciativ pro funkční bloky vzdušného prostoru skutečné nástroje regionální integrace, která umožní dosáhnout výkonnostních cílů. Tyto bloky musí být vytvořeny nejpozději do konce roku 2012.
  • Posílení funkce uspořádání sítě: tato funkce doplňuje výkonnostní rámec a zahrnuje řadu činností, mezi jiným navrhování evropské sítě tratí ATS, koordinace a přidělování letištních časů a správy zavádění technologií programu SESAR (Single European Sky ATM Research – výzkum v oblasti ATM pro jednotné evropské nebe), prováděných různými subjekty.

Druhý pilíř: jediná bezpečnostní síť

Komise zdůrazňuje, že nárůst letového provozu, přetížení vzdušného prostoru a letišť a využívání nových technologií vyžadují společný přístup k tvorbě harmonizovaných předpisů a jejich provádění s cílem zvýšit úroveň bezpečnosti letecké dopravy. Na základě tohoto přístupu Komise navrhuje rozšířit pravomoci Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) i na zbývající klíčové oblasti: letiště, uspořádání letového provozu a letové navigační služby.

Třetí pilíř: otevření se novým technologiím

Komise pozoruje, že současný systém řízení letového provozu je tlačen až na hranici svých možností, pracuje se zastaralými technologiemi a trpí roztříštěností. Evropa musí proto urychlit vývoj svého systému prováděním SESAR, aby dokázala zvýšit úroveň bezpečnosti a kapacitu řízení provozu.

Čtvrtý pilíř: uspořádání pozemní kapacity

Komise je přesvědčena, že jsou zcela nezbytné investice pro zajištění toho, aby kapacita letišť byla v rovnováze s kapacitou uspořádání letového provozu a aby bylo možno zachovat celkovou účinnost sítě. Opakuje opatření navržená v akčním plánu pro kapacitu, efektivitu a bezpečnost letišť v Evropě.

Monitorovací středisko Společenství pro kapacitu letišť

Komise zřídí monitorovací středisko, sestávající z členských států, příslušných orgánů a zúčastněných stran, za účelem výměny a sledování údajů a informací o celkové kapacitě letišť. Toto středisko bude také radit v souvislosti s vývojem a realizací dopravní legislativy Společenství.

Eurocontrol

Vnitřní reforma Eurocontrolu by měla sladit struktury řízení této organizace s jednotným evropským nebem. Za předpokladu, že se reforma úspěšně uskuteční, hodlá Komise posílit spolupráci s Eurocontrolem v zájmu provádění svých politik.

Kontext

Komise uvádí, že jednotné evropské nebe vytvořené v roce 2004 nevedlo v některých důležitých oblastech k očekávaným výsledkům. Mezi tyto oblasti patří proces integrace do funkčních bloků vzdušného prostoru, řízení letového provozu, efektivita nákladů a účinnost evropské sítě letecké dopravy jako celku. Uživatelé vzdušného prostoru a cestující zbytečně platí za současné neefektivní uspořádání v podobě času, spotřeby paliva a vynaložených peněz.

Proto Komise považuje za nezbytné pozměnit čtyři nařízení (549/2004, 550/2004, 551/2004 a 552/2004) o jednotném evropském nebi pro zlepšení letecké výkonnosti, přizpůsobení právních předpisů změnám, které nastaly během uplynulých několika let, a úspěšné vytvoření sjednoceného vzdušného prostoru, skutečně „jednotného“ nebe.

See also

  • Další informace najdete na internetových stránkách Komise věnovaným námětu Jednotné evropské nebe II (EN).

Poslední aktualizace: 10.09.2008

Top