Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Víceletý program činnosti v oblasti zdraví (2014–2020) (návrh)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Víceletý program činnosti v oblasti zdraví (2014–2020) (návrh)

Evropská komise předkládá svůj třetí víceletý program činnosti v oblasti zdraví pro období let 2014–2020. Reaguje tak na potřebu podpořit členské státy v jejich úsilí o zlepšení zdraví občanů a zajištění udržitelnosti systémů zdravotní péče, jak to požaduje strategie Evropa 2020.

NÁVRH

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 9. listopadu 2011, kterým se zavádí program Zdraví pro růst, třetí víceletý program činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020 (KOM(2011) 709 v konečném znění – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Program „Zdraví pro růst“ (2014–2020) je třetí víceletý program činnosti Evropské unie (EU). Pomáhá členským státům:

 • provádět reformy potřebné k vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče;
 • rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči;
 • podporovat zdraví občanů EU a předcházet nemocem;
 • chránit občany EU před přeshraničními zdravotními hrozbami.

Cíl č. 1: napomoci vytváření inovativních a udržitelných systémů zdravotní péče

Evropská komise musí pomoci členským státům čelit nedostatku lidských a finančních zdrojů. Také je musí podporovat v zavádění inovací v oblasti zdravotní péče, například elektronického zdravotnictví, a ve sdílení odborných znalostí této problematiky. Program mimo jiné podporuje konkrétní akce evropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí.

Cíl č. 2: rozšířit přístup občanů ke kvalitnější a bezpečnější zdravotní péči

Komise navrhuje zavést systém akreditace evropských referenčních sítí, což umožní například podporovat činnost v oblasti vzácných onemocnění. Je také na místě vypracovat evropské pokyny v oblasti bezpečnosti pacientů a používání antimikrobiálních látek.

Cíl č. 3: podporovat zdraví a předcházet nemocem

Členské státy jsou vybízeny k výměně osvědčených postupů v oblasti prevence kouření, nadměrné konzumace alkoholu a obezity. Musí být také podniknuty konkrétní kroky na podporu prevence chronických onemocnění, včetně rakoviny.

Cíl č. 4: chránit občany před přeshraničními zdravotními hrozbami

Komise soudí, že je třeba posilovat připravenost a koordinační kapacity pro případ závažných přeshraničních zdravotních hrozeb.

Finanční ustanovení

Výše finančních prostředků přidělených na provádění programu na období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 se stanoví na 446 milionů EUR. Programu se mohou účastnit:

 • všechny členské státy EU;
 • země přistupující k EU, kandidátské země a možné budoucí kandidátské země požívající výhod předvstupní strategie;
 • země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) (EN) v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o Evropském hospodářském prostoru (EHP);
 • sousední země a země, na něž se vztahuje evropská politika sousedství (EPS) (DE) (EN) (FR), v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných dvoustranných nebo mnohostranných dohodách.

EU může finančně přispívat také formou grantů nebo veřejných zakázek s cílem financovat činnosti s jasnou přidanou hodnotou EU nebo přidělovat granty na provozní činnost nevládních organizací. Tyto granty přispívají na 60 % způsobilých nákladů a jsou určeny širokému spektru organizací založených v souladu s právními předpisy, jako jsou například:

 • veřejné orgány a subjekty veřejného sektoru;
 • výzkumné instituce;
 • zdravotní instituce;
 • vysoké školy;
 • instituce vyššího vzdělávání;
 • podniky.

V případech výjimečné prospěšnosti může příspěvek na akce činit až 80 % způsobilých nákladů.

Finanční prostředky přidělené na program mohou rovněž zahrnovat výdaje na činnosti v rámci přípravy, monitorování, kontroly, auditu a hodnocení bezprostředně potřebné pro provádění programu.

Provádění programu

Provádění činností programu kontroluje Komise v úzké spolupráci s členskými státy. Komisi je navíc nápomocen výbor v souladu s nařízením o prováděcích pravomocích Komise.

Členské státy určí národní kontaktní místa, která budou odpovídat za propagaci programu, šíření jeho výsledků a poskytování informací o jeho dopadech v příslušných zemích.

Toto nařízení zrušuje rozhodnutí týkající se druhého akčního programu Společenství v oblasti zdraví ode dne 1. ledna 2014.

Odkaz

Návrh

Úřední věstník

Postup

KOM(2011) 709 v konečném znění

2011/0339/COD

See also

 • Generální ředitelství Zdraví a spotřebitelé – Víceletý program činnosti v oblasti zdraví (2014–2020) (EN)

Poslední aktualizace: 11.01.2012

Top