Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Alzheimerova choroba a jiné formy demence: iniciativy EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Alzheimerova choroba a jiné formy demence: iniciativy EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení Evropské komise (KOM(2009) 380 v konečném znění) o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Stanoví klíčové úkoly pro iniciativu EU pro demence*.

KLÍČOVÉ BODY

V tomto sdělení Evropská komise zdůrazňuje čtyři oblasti, v kterých je potřeba zasáhnout s cílem řešit problém Alzheimerovy choroby a jiných forem demence:

 • 1.

  Snížení rizika demence a včasné diagnostikování: prevence a včasná diagnóza může zpomalit rozvoj choroby. Ovšem rizikové faktory nejsou u různých forem demence stejné. Například je snadnější předcházet cévní demenci než Alzheimerově chorobě, protože rizikové faktory cévní demence už jsou dobře známé – např. vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a kouření. Komise doporučuje, aby se země EU zaměřily na tyto činnosti:

  • podpora zdraví kardiovaskulárního systému a tělesné aktivity,
  • tvorba doporučení pro lepší informování veřejnosti,
  • začlenění starších občanů do flexibilních systémů důchodového zabezpečení, které jim umožní zůstat aktivní.
 • 2.

  Porozumění demenci – zlepšení znalostí a koordinace výzkumu: k tomu, aby země EU mohly vypracovat plány, jak budou jejich veřejné služby co nejúčinněji řešit problém demencí a nacházet nová kritéria pro jejich včasnou diagnózu, jsou zapotřebí spolehlivé údaje o prevalenci a incidenci demencí. Souběžně s tímto sdělením Komise zahájila pilotní iniciativu na rozvoj výzkumné strategie v oblasti neurodegenerativních onemocnění. Ta umožní sjednocení a koordinaci základního a klinického výzkumu v této oblasti. Také dala vzniknout společné akci Alcove (Alzheimer Cooperative Valuation in Europe), která se zapojením 30 partnerů z celé Evropy v období let 2011 až 2013 věnovala všem čtyřem výzvám.

 • 3.

  Sdílení osvědčených postupů: probíhá prostřednictvím otevřené metody koordinace (OMK) pro sociální ochranu, sociální začleňování a dlouhodobou péči. OMK může pomoci definovat rámce kvality a standardy pro léčbu a péči o lidi trpící demencí.

 • 4.

  Respektování práv, samostatnosti a důstojnosti pacientů: ztráta schopností znesnadňuje lidem s demencí možnost udržet si místo ve společnosti a aktivně se podílet na životě v ní. Pečující osoby také mohou zakoušet sociální vyloučení v důsledku účinků demence jejich blízkých. Komise navrhla vytvoření evropské sítě pro práva a důstojnost osob trpících demencí. V roce 2009 organizace pacientů Alzheimer Europe zřídila síť European Dementia Ethics Network.

V roce 2014 Komise zveřejnila zprávu o provádění tohoto sdělení. Zpráva vymezuje všechny činnosti, které byly provedeny od roku 2009, a upozorňuje na výsledky projektu Alcove. Za povšimnutí stojí také vznikevropského inovačního partnerství v oblasti aktivního a zdravého stárnutí a skutečnost, že iniciativa EU přiměla více než polovinu zemí EU, aby přijaly národní plány nebo strategie pro boj s demencí, nebo aby na nich začaly pracovat.

V prosinci 2015 Rada přijala závěry, které zdůrazňují potřebu zlepšit politiky péče o pacienty s demencí a postupy v této oblasti.

KONTEXT

Jedním z důsledků stárnutí evropského obyvatelstva je nárůst výskytu neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a jiné formy demence. Tyto nemoci znamenají pro společnost velké náklady, které by bylo možné snížit koordinovanou aktivitou na evropské úrovni.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované demenci.

KLÍČOVÝ POJEM

* Demence: neurodegenerativní onemocnění, které způsobuje snížení duševních schopností, jako je paměť, myšlení a úsudek, a může ničit osobnost člověka. Nejběžnější formy jsou:

 • Alzheimerova choroba (50–70 % případů),
 • demence způsobená opakovanou mozkovou příhodou (30 % případů),
 • frontotemporální demence,
 • Pickova nemoc,
 • Binswangerova choroba,
 • demence s Lewyho tělísky.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence (KOM(2009) 380 v konečném znění ze dne 22.7.2009)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument útvarů Komise: Zpráva o provádění sdělení Komise o evropské iniciativě pro Alzheimerovu chorobu a jiné formy demence (SWD(2014) 321 final ze dne 16.10.2014)

Závěry Rady o podpoře osob trpících demencí: zlepšování politik a postupů v oblasti péče (Úř. věst. C 418, 16.12.2015, s. 9–12)

Poslední aktualizace 24.05.2016

Top