Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost pacientů a prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost pacientů a prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení – bezpečnost pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

 • Bezpečnost pacientů během léčby je hlavním problémem veřejného zdraví a přináší značné náklady. Každoročně je 8 až 12 % pacientů přijatých do nemocnic způsobena újma v důsledku komplikací v souvislosti s péčí, které se jim dostalo v nemocnicích v Evropské unii (EU).
 • Toto doporučení vyzývá k zavedení rámce pro zvýšení bezpečnosti pacientů * a předcházení nežádoucím příhodám*, zejména infekcím spojeným se zdravotní péčí*, které se objeví ve zdravotnických zařízeních.

KLÍČOVÉ BODY

Bezpečnost pacientů

Vytvoření a rozvoj vnitrostátních politik a programů týkajících se bezpečnosti pacientů

 • Země EU by měly určit příslušný orgán odpovědný za bezpečnost pacientů na jejich území. Toto opatření přispěje mimo jiné ke zdůraznění bezpečnosti pacientů jakožto priority v politikách a programech v oblasti zdraví na celostátní, regionální i místní úrovni.
 • S cílem zlepšit bezpečnost pacientů by měly být vytvořeny účinnější systémy, postupy a nástroje v oblasti bezpečnosti zdravotní péče. Pravidelně by měl být prováděn přezkum bezpečnostních norem a postupů týkajících se bezpečnosti zdravotní péče.
 • Měla by být podpořena aktivní úloha zdravotnických organizací v otázkách bezpečnosti pacientů.
 • Měl by být zaveden přístup k prosazování bezpečných postupů s cílem předejít nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím příhodám, jako jsou problémy spojené s medikací, infekce spojené se zdravotní péčí a komplikace související s chirurgickým zákrokem.

Zapojení pacientů do procesu

Pacienti by měli být zapojeni do definování politik v oblasti bezpečnosti pacientů prostřednictvím sdružení, která je zastupují. Kromě toho by pacienti měli dostávat informace o zavedených bezpečnostních standardech a také o postupech pro podávání stížností a dostupných opravných prostředcích či o možnostech nápravy. Pacientům by mělo být umožněno získat základní znalosti v oblasti bezpečnosti pacientů.

Zlepšování informovanosti a zavádění systémů podávání zpráv

 • Zavedení nebo vylepšení stávajících systémů podávání zpráv by mělo umožnit poskytování informací o rozsahu, typu a příčinách událostí souvisejících s péčí o pacienty. Tyto systémy by měly sloužit k podnícení zdravotnických pracovníků k podávání zpráv o jakýchkoli nežádoucích příhodách. Pacientům a jejich rodinách umožní sdílení zkušeností.
 • Tyto systémy také umožní doplnění jiných systémů řízení rizik v oblasti ochrany zdraví, například systémů souvisejících s farmakovigilancí.

Vzdělávání a odborná příprava zdravotnických pracovníků

 • Zdravotničtí pracovníci mají důležitou úlohu v otázkách zlepšování bezpečnosti pacientů. Je proto nezbytné, aby se jim v této oblasti dostalo multidisciplinárního vzdělávání a odborné přípravy. Otázka bezpečnosti pacientů by tudíž měla být začleněna do pregraduálního a specializačního vzdělávání, odborné přípravy na pracovišti a navazujícího celoživotního vzdělávání zdravotníků.
 • Všichni zdravotničtí pracovníci by měli být náležitě informováni o stávajících rizicích a opatřeních v oblasti bezpečnosti.

Sdílení znalostí, zkušeností a osvědčených postupů na úrovni EU

 • Měl by být vytvořen systém pro klasifikaci a hodnocení bezpečnosti pacientů na úrovni EU. Tento přístup vyžaduje vypracování společných definic a terminologie a také srovnatelných ukazatelů, které by zemím EU umožnily vzájemné využívání informací a zkušeností získaných na vnitrostátní úrovni.
 • Výměna znalostí a osvědčených postupů rovněž umožní zlepšení politik v oblasti bezpečnosti pacientů a lepší zacílení výzkumu v této oblasti.

Prevence infekcí spojených se zdravotní péčí

Měl by být zavedena strategie k prevenci a kontrole infekcí spojených se zdravotní péčí s cílem:

 • zavádět preventivní a kontrolní opatření na vnitrostátní a regionální úrovni,
 • posilovat prevenci a kontrolu infekcí ve zdravotnických zařízeních,
 • vytvořit aktivní systémy dozoru,
 • podporovat vzdělávání a odbornou přípravu zdravotnických pracovníků,
 • usnadňovat přístup pacientů k informacím.

KONTEXT

 • Případy infekcí spojených se zdravotní péčí se vyskytují průměrně u jedné dvacetiny hospitalizovaných pacientů, tedy u 4,1 milionů pacientů v Evropské unii ročně, a každý rok mají tyto infekce za následek 37 000 případů úmrtí. Mnoha těmto úmrtím by se dalo zabránit. Toto doporučení je založeno na činnosti Světové zdravotnické organizace s cílem navrhnout rámec pro bezpečnost pacientů.
 • Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

Bezpečnost pacientů: ochrana pacienta před zbytečnou újmou nebo potenciální újmou v souvislosti se zdravotní péčí.

Nežádoucí příhoda: událost, která způsobí pacientovi újmu.

Infekce spojené se zdravotní péčí: nemoci nebo patologické stavy vzniklé v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s expozicí pobytu ve zdravotnickém zařízení, zdravotnickým procedurám nebo léčbě.

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Rady ze dne 9. června 2009 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí (2009/C 151/01) (Úř. věst. C 151, 3.7.2009, s. 1–6)

Poslední aktualizace 30.11.2016

Top