Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pracovníci ve zdravotnictví v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pracovníci ve zdravotnictví v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Zelená kniha Komise (KOM(2008) 725 v konečném znění) o pracovnících ve zdravotnictví v EU

Akční plán (SWD(2012) 93 final) pro pracovníky ve zdravotnictví v EU

CO JE CÍLEM TOHOTO AKČNÍHO PLÁNU?

 • Jeho cílem je pomoci zemím EU vypořádat se s hlavními výzvami ve zdravotnictví a stanoví opatření k prohloubení evropské spolupráce a sdílení osvědčených postupů.
 • Akční plán vyjadřuje priority, které určili ministři zdravotnictví EU v prosinci 2010, a opírá se o zpětnou vazbu z veřejné konzultace Komise o zelené knize o evropských pracovnících ve zdravotnictví v roce 2008.

KLÍČOVÉ BODY

Zelená kniha

Zelená kniha zkoumala výzvy, jimž EU čelí z hlediska svých pracovníků ve zdravotnictví. Navrhla několik cest vpřed včetně:

 • posílení kapacit v oblasti preventivního vyšetření, podpory zdraví a prevence nemocí,
 • výměny osvědčených postupů v oblasti mobility pracovníků ve zdravotnictví,
 • přehodnocení zásad náboru pracovníků ze třetích zemí,
 • shromažďování srovnatelných informací o pracovnících ve zdravotnictví,
 • zaručení odborné přípravy pro tyto pracovníky při používání nových technologií vedle dalších dovedností,
 • další vybízení podnikatelů ke vstupu do zdravotnictví.

Akční plán

Akční plán určil pět klíčových vzájemně propojených výzev pro pracovníky ve zdravotnictví v EU, které jsou spojeny se stárnoucím obyvatelstvem:

 • růst poptávky po práci,
 • potřeba nových metod léčby a nových způsobů poskytování péče,
 • pokles počtu zdravotnických odborníků,
 • potíže při náboru a udržení pracovníků ve zdravotnictví,
 • prohlubování nedostatku pracovníků ve zdravotnictví.

Pro vyřešení těchto výzev navrhla Evropská komise opatření v následujících oblastech:

 • Zlepšení plánování a předpovídání pracovníků ve zdravotnictví
  • tříletá společná akce EU v oblasti předpovídání potřeb pracovníků ve zdravotnictví pro účinné plánování v EU, která měla začít do konce roku 2012,
  • studie o struktuře a školicích kapacitách v EU.
 • Předvídání budoucích potřeb v oblasti dovedností a zlepšování nepřetržitého profesního rozvoje a celoživotního učení
  • zavedení odvětvové aliance dovedností v EU pro zdravotnictví s cílem vyvíjet nové vzdělávací kurzy pro toto odvětví a nové typy odborného vzdělávání a přípravy,
  • větší propagace programů financování EU (např. Erasmus +), které poskytují podporu přeshraničnímu vzdělávání a odborné přípravě, i pro studenty medicíny a pracovníky ve zdravotnictví.
 • Nábor a udržení zdravotnických odborníků
  • plánování pracovních sil by mělo zohlednit, jak pracovní prostředí ovlivňuje nábor, udržení pracovníků, jejich mobilitu a výkonnost, jakož i zdravotní výstupy a kvalitu péče o pacienty,
  • země EU by měly upravit postupy na pracovišti a trhu práce, aby zlepšily příležitosti pro starší pracovníky.
 • Etický nábor zdravotnických odborníků
  • Komise měla do roku 2014 předložit zprávu o směrnici o modré kartě EU, v níž se měla zabývat tím, jak a do jaké míry byly uplatňovány její pokyny k etickému náboru.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENTY

Zelená kniha o pracovnících ve zdravotnictví v Evropě (KOM(2008) 725 v konečném znění, 10.12.2008)

Pracovní dokument útvarů Komise – Akční plán pro pracovníky ve zdravotnictví v EU – Přiložený k dokumentu – Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst (SWD(2012) 93 final, 18.4.2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Na cestě k hospodářské obnově vedoucí k intenzivnímu růstu pracovních míst (COM(2012) 173 final, 18.4.2012).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/50/ES o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta EU“) (COM(2014) 287 final, 22.5.2014)

Poslední aktualizace 09.01.2017

Top