Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Program politiky rádiového spektra

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Program politiky rádiového spektra

Cílem programu politiky rádiového spektra EU je zajistit fungování vnitřního trhu v různých oblastech politiky Unie souvisejících s využíváním rádiového spektra a zajistit, aby své využití tohoto omezeného zdroje maximalizovala koordinovaným způsobem.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 243/2012/EU ze dne 14. března 2012 o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra.

PŘEHLED

Pětiletý program politiky rádiového spektra EU definuje strategické plánování a harmonizaci využití rádiového spektra pro oblasti vnitřního trhu EU, které spektrum využívají, jako jsou například elektronické komunikace, výzkum a vesmír, doprava, energetika a audiovizuální politika, jelikož přístup k rádiovému spektru je zásadní pro rozsáhlou škálu činností od bezdrátových komunikací a vysílání, zařízení krátkého dosahu až po dopravu, veřejnou bezpečnost a vesmírné aplikace.

Cíle programu politiky rádiového spektra jsou následující:

 • zajistit dostupnost dostatečného spektra, aby byly uspokojeny rostoucí potřeby, zejména pásmo 1200 MHz pro bezdrátové komunikace,
 • maximalizovat flexibilitu při využití spektra,
 • zvýšit efektivní využívání spektra,
 • podpořit hospodářskou soutěž mezi službami elektronických komunikací,
 • harmonizovat vnitřní trh a rozvíjet nadnárodní služby,
 • předcházet rušení a narušování,
 • chránit lidské zdraví.

Členské státy jsou povinny:

 • přijmout do 1. ledna 2013 opatření v oblasti přidělování kmitočtů a udělování oprávnění, která jsou vhodná z hlediska rozvoje širokopásmových služeb,
 • podpořit kolektivní využívání rádiového spektra, jakož i sdílené využívání rádiového spektra,
 • spolupracovat na tvorbě harmonizovaných norem pro rádiová zařízení a sítě,
 • přijmout podmínky a postupy výběru, které podpoří investice a efektivní využívání spektra.

Evropská komise vypracovává osvědčené postupy pro podmínky a postupy udělování oprávnění pro pásma spektra s cílem předejít nadměrné fragmentaci vnitřního trhu.

Za účelem zajištění korektní hospodářské soutěže mohou členské státy přijmout opatření, jako je:

 • omezit množství rádiového spektra, k němuž jsou udělena práva k využívání jakémukoli hospodářskému subjektu;
 • vyhradit spektrum pro přidělení novým subjektům;
 • omezit udělení nových práv k využívání rádiového spektra v určitých pásmech, aby se předešlo narušení hospodářské soutěže nahromaděním příliš velkého spektra;
 • zakázat převody práv k využívání rádiového spektra;
 • v souladu s článkem 14 směrnice 2002/20/ES pozměnit stávající práva určitých operátorů v případě nadměrného hromadění.

Členské státy musí přidělit dostatečnou část spektra, aby všichni evropští občané měli přístup k širokému pásmu do roku 2020.

Do 1. ledna 2013 měly členské státy povolit využívání harmonizovaných pásem, aby spotřebitelé měli snadný přístup k bezdrátovým širokopásmovým službám včetně pásma 800 MHz (digitální dividenda). Měly by rovněž povolit obchodování s právy k rádiovému spektru v těchto harmonizovaných pásmech.

Komise, společně s členskými státy, vytváří registr stávajícího využití spektra a budoucích potřeb v oblasti spektra v rozsahu mezi 400 MHz a 6 GHz.

EU se s cílem obrany svých zájmů účastní mezinárodních jednání týkajících se záležitostí v oblasti spektra v souladu s pravidly Smlouvy. Při mezinárodních jednáních musí členské státy rovněž zajistit, aby bylo k dispozici spektrum požadované pro rozvoj politik EU. EU může pomáhat členským státům při řešení otázek koordinace spektra se třetími zeměmi.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 243/2012/EU

10. 4. 2012

1. 7. 2015, není-li upřesněno jinak

Úř. věst. L 81 ze dne 21.3.2012

Poslední aktualizace: 14.02.2014

Top