Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1211/2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla o zřízení a fungování Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC).

BEREC poskytuje poradenství orgánům EU při rozvoji lepšího vnitřního trhu sítí a služeb elektronických komunikací a vytváří vazby mezi vnitrostátními regulačními orgány a Evropskou komisí.

KLÍČOVÉ BODY

Hlavní cíle sdružení BEREC jsou tyto:

 • rozvíjet a rozšiřovat mezi vnitrostátními regulačními orgány osvědčené regulační postupy,
 • poskytovat vnitrostátním regulačním orgánům pomoc v regulačních otázkách,
 • vydávat stanoviska k návrhům rozhodnutí, doporučení nebo pokynů,
 • vydávat zprávy a poskytovat poradenství související s odvětvím elektronických komunikací.

Složení a organizace:

 • Rada regulačních orgánů se skládá ze zástupců vnitrostátních regulačních orgánů zřízených v každé zemi EU. Hlavním úkolem rady je přijímat veškerá rozhodnutí vztahující se k výkonu činností sdružení BEREC a plnit jeho úkoly, které jsou tyto:
  • vydávat stanoviska k návrhům opatření vnitrostátních regulačních orgánů (např. při určování podniků s významnou tržní silou),
  • být konzultováno ohledně návrhů doporučení o relevantních trzích produktů a služeb,
  • být konzultováno ohledně návrhů opatření týkajících se účinného uplatňování evropského čísla tísňového volání „112“ a účinného uplatňování řady čísel tísňového volání „116“ (linky pomoci),
  • sledovat odvětví elektronických komunikací a vydávat o něm zprávy, jakož i zveřejňovat výroční zprávy o vývoji tohoto odvětví.
 • Sdružení BEREC je nápomocen Úřad, který tvoří řídící výbor a správní ředitel. Řídící výbor, který se skládá z členů Rady regulačních orgánů a zástupce Komise, dohlíží na práci správního ředitele, který je pověřen řízením Úřadu. Hlavním úkolem Úřadu je poskytovat služby odborné a administrativní povahy sdružení BEREC.
 • Práce sdružení BEREC je organizována v odborných pracovních skupinách, které se zabývají konkrétními tématy zahrnutými do pracovního programu sdružení nebo odpovídají na žádosti orgánů EU.

Financování

Finanční zdroje Úřadu BEREC sestávají zejména z dotace EU a z dobrovolných příspěvků zemí EU nebo jejich vnitrostátních regulačních orgánů.

Správní ředitel napomáhá řídícímu výboru při sestavování rozpočtu.

Současná práce

Strategie BEREC na období 2015–2017 se zaměří na tři priority:

 • podpora hospodářské soutěže a investic,
 • podpora vnitřního trhu,
 • zlepšení postavení konečných uživatelů a jejich ochrana.

BEREC poskytuje stanoviska a vyměňuje si názory s Evropskou komisí, které se týkají hodnocení a přezkumu stávajících pravidel pro trh elektronických komunikací, což je součástí iniciativy Komise zaměřené na digitální jednotný trh.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 7. ledna 2010.

KONTEXT

Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu (Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1–10)

Poslední aktualizace 22.02.2016

Top