Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cílem služby eCall je urychlit reakci záchranných služeb s ohledem na oběti dopravních nehod

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cílem služby eCall je urychlit reakci záchranných služeb s ohledem na oběti dopravních nehod

Služba eCall se aktivuje automaticky, jakmile palubní snímače detekují závažnou nehodu, přičemž se odešlou údaje o nehodě do záchranných služeb, aby tyto služby mohly rychleji poskytnout pomoc řidiči vozidla a spolujezdcům.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy.

PŘEHLED

Cílem služby eCall je poskytnout rychlou pomoc cestujícím ve vozidle, které postihla závažná nehoda kdekoli v Evropské unii, a navíc na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku.

Služba eCall se aktivuje automaticky, jakmile palubní snímače detekují závažnou nehodu. Po aktivaci systém vytočí evropské číslo tísňového volání 112, vytvoří telefonní spojení s příslušným centrem pro tísňová volání a odešle údaje o nehodě záchranným službám, včetně času nehody, přesné polohy havarovaného vozidla a směru cesty (což je zejména důležité na dálnicích a v tunelech). Službu eCall je možné aktivovat i ručně stisknutím tlačítka ve vozidle - může tak učinit například svědek vážné nehody. Záchranné služby tak o nehodě vědí již krátce po tom, co k ní došlo, a znají její přesnou polohu.

Údaje obdržené prostřednictvím systému eCall umožní záchranným službám poskytovat pomoc řidičům vozidel a spolujezdcům rychleji, což podpoří záchranu životů a rychlejší ošetření zranění. Z odhadů vyplývá, že systém eCall by mohl urychlit rychlost záchranných služeb v městských oblastech o 40 % a ve venkovských oblastech o 50 % a mohl by přispět k záchraně až 2 500 životů za rok.

Kromě přínosů pro bezpečnost silničního provozu bude mít systém eCall také významný dopad na snížení dopravního přetížení v důsledku dopravních nehod a na snížení druhotných nehod způsobených nezajištěnými místy nehod. Očekává se také, že palubní vybavení zavedené systémem eCall bude možné využívat pro další nouzové a/nebo jiné služby přinášející přidanou hodnotu, a to paralelně s palubním systémem eCall ve spojení s linkou 112 nebo v navázání na tento systém.

Směrnice 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy určila jako jednu ze šesti prioritních akcí, pro něž bude nutné vypracovat závazné specifikace (čl. 6), harmonizované poskytování interoperabilní služby eCall v celé EU (čl. 3 d).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/40/EU

26. 8. 2010

27. 02. 2012

Úř. věst. L 207 ze dne 6. 8. 2010

Akty v přenesené pravomoci

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 305/2013

23. 4. 2013

23. 4. 2013Ustanovení o informační službě již platná v době vstupu tohoto nařízení v platnost: 23. 4. 2014

Úř. věst. L 91 ze dne 3. 4. 2013

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES. (COM(2013)0316 final ze dne 13.6.2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU. (COM(2013)0315 final ze dne 13.6.2013)

V červnu 2013 Evropská komise přijala dva návrhy, které zajistí, že do října 2015 automobily v případě závažné nehody automaticky zavolají záchranné služby. Tento návrh právních předpisů zajistí, že od října 2015 všechny nové modely osobních vozů a lehkých nákladních vozidel budou vybaveny systémem eCall 112 a bude vytvořena nezbytná infrastruktura pro řádný příjem a vyřizování volání eCall v centrech pro tísňová volání - a že bude zajištěna kompatibilita, interoperabilita a kontinuita služby eCall v celé EU.

Po schválení těchto návrhů Radou a Parlamentem je cílem Komise vytvořit plně funkční službu eCall po celé EU (a také na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku) do roku 2015.

Poslední aktualizace: 24.01.2014

Top