Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doporučení související s informačními a komunikačními technologiemi, která mají přispět k přeměně EU na energeticky účinnější, nízkouhlíkové hospodářství

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Doporučení související s informačními a komunikačními technologiemi, která mají přispět k přeměně EU na energeticky účinnější, nízkouhlíkové hospodářství

Evropská komise předložila řadu doporučení pro odvětví informačních a komunikačních technologií (IKT) a členské státy EU s cílem přeměnit EU na energeticky účinnější, nízkouhlíkové hospodářství.

AKT

Doporučení Komise 2013/105/ES ze dne 9. října 2009 k mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému, nízkouhlíkovému hospodářství (2013/105/EC)

PŘEHLED

Evropská komise vytvořila dva soubory doporučení - jeden soubor pro odvětví IKT a druhý soubor pro členské státy EU -, která mají přispět k přeměně EU na energeticky účinnější a nízkouhlíkové hospodářství.

Doporučení pro odvětví IKT

Celkovým cílem pro odvětví IKT je demonstrovat měřitelné a ověřitelné snížení energetické náročnosti a emisí uhlíku ve všech procesech výroby, dopravy a prodeje zařízení a komponentů IKT.

Jedním příkladem doporučení je to, že by odvětví IKT mělo určit řešení IKT za účelem zvýšení environmentální výkonnosti nových a existujících budov a stavebních postupů a postupů rekonstrukce.

Dalším příkladem je to, že by odvětví IKT mělo určit řešení IKT v těsné spolupráci s odvětvím dopravy a logistiky ke zlepšení environmentální a energetické výkonnosti jejich služeb.

Komise také vyzvala odvětví IKT, aby do roku 2020 přijalo společné metodiky pro měření spotřeby energie a emisí uhlíku.

Doporučení pro členské státy EU

Komise mimo jiné požádala členské státy EU, aby používaly řešení na bázi IKT ke zvyšování energetické účinnosti.

Inteligentní měření spotřeby

Inteligentní rozvodné sítě a systémy inteligentního měření mohou zlepšit výrobní účinnost a kontrolu a distribuci a spotřebu energie. Členské státy EU musely do konce roku 2010 přijmout společné specifikace pro inteligentní měření, jejichž cílem bude poskytovat spotřebitelům lepší informace o spotřebě energie a dát jim možnost lépe ji řídit. Například díky inteligentnímu měření v domácnostech mohou spotřebitelé snížit spotřebu energie až o 10 %. V roce 2012 Komise vytvořila seznam projektů v oblasti inteligentních rozvodných sítí a inteligentního měření v Evropě. Patří sem 281 projektů v oblasti inteligentních rozvodných sítí a přibližně 90 pilotních projektů a předvedení v oblasti inteligentního měření ze 30 evropských zemí.

Využívání IKT pro simulace a modelování energie

Státní orgány členských států EU na vnitrostátní, regionální a místní úrovni jsou vyzývány k tomu, aby lépe využívaly nástroje IKT pro simulace a modelování energie, včetně školení odborníků ve stavebním průmyslu, dopravě a logistice.

Dalším návrhem pro členské státy EU je posílit využívání energeticky účinnějších technologií jejich začleněním do programů zadávání veřejných zakázek.

Kontext

V prosinci 2008 Unie potvrdila svůj závazek snížit emise uhlíku do roku 2020 o 20 %. Hospodářská a finanční krize jen posílila její vůli usilovat o tyto cíle a budovat udržitelnější hospodářství z dlouhodobého hlediska.

IKT mají zásadní úlohu v dosažení těchto cílů, protože jsou přítomny prakticky ve všech částech hospodářství a mohly by přispět ke zvýšení produktivity o více než 40 %.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Doporučení Komise 2013/105/ES

-

-

Úřední věstník L 51 ze dne 23. 2. 2013

REFERENČNÍ DOKUMENTY

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o mobilizaci informačních a komunikačních technologií pro usnadnění přechodu k energeticky účinnému nízkouhlíkovému hospodářství (KOM(2009) 111 v konečném znění ze dne 12. 3. 2009 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 05.02.2014

Top