Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravedlivé tržní podmínky pro mikrotelefony a jiná komunikační zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spravedlivé tržní podmínky pro mikrotelefony a jiná komunikační zařízení

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/63/ES o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

  • Jejím cílem je otevřít trhy s telekomunikačními koncovými zařízeními* hospodářské soutěži.
  • Za cíl si klade také zlepšení informací poskytované spotřebitelům o různých zařízeních, aby uživatelé mohli plně využívat technický pokrok a činit informovaná rozhodnutí jako zákazníci.

KLÍČOVÉ BODY

  • Země EU nesmí udělit zvláštní nebo výlučná práva na dovoz, uvádění na trh či připojení telekomunikačních koncových zařízení nebo jejich údržbu.
  • Země EU nesmí odmítnout připojení koncových zařízení* k veřejné telekomunikační síti nebo uvedení družicové pozemské stanice * do provozu na svém území, pokud se nejedná o situaci, kdy takové zařízení nesplňuje určité základní požadavky.
  • S účinností od 13. června 2016 jsou stanoveny bezpečnostní požadavky a požadavky elektromagnetické kompatibility pro rádiová koncová zařízení ve směrnici 2014/53/EU (a ve všech aktech v přenesené pravomoci přijatých k této směrnici) stanovující přechodné období v trvání jednoho roku.
  • Bezpečnostní požadavky pro pevná (nerádiová) koncová zařízení v závislosti na parametrech jsou stanovena vesměrnici o zařízeních nízkého napětí (2014/35/EU). Má-li zařízení jmenovité napětí v rozmení 50 až 1000 V v případě střídavého proudu nebo v rozmezí 75 až 1500 V v případě stejnosměrného proudu, jsou požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu stanoveny ve směrnici o elektromagnetické kompatibilitě (2014/30/EU).
  • Aby uživatelé měli přístup ke koncovým zařízením podle vlastního výběru, je nutné znát a zprůhlednit parametry rozhraní veřejné sítě, ke kterým mají být koncová zařízení přopojena (přímo nebo nepřímo). Země EU musí zajistit, aby operátoři tyto parametry zveřejnili a aby uživatelé měli přístup k rozhraní veřejné sítě.
  • Subjekty pověřené zeměmi EU ke sledování používání specifikací musí být nezávislé na veřejných nebo soukromých podnicích, které nabízejí zboží nebo služby v telekomunikačním odvětví.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 11. července 2008. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 8. srpna 1995, data uvedeného ve směrnici 88/301/EHS, kterou byla kodifikována* směrnice 2008/63/ES.

KONTEXT

Tato směrnice se věnovala první fázi politiky liberalizace trhu telekomunikací, vedla k úplné liberalizaci těchto trhů dne 1. ledna 1998.

* KLÍČOVÉ POJMY

Koncové zařízení: zařízení přímo nebo nepřímo připojené k rozhraní veřejné telekomunikační sítě, které může vysílat, zpracovávat nebo přijímat informace, včetně družicových pozemských stanic.

Družicová pozemská stanice: zařízení, které lze použít pouze k přenosu nebo k přenosu a příjmu („přenos/příjem“) nebo pouze k příjmu („pouze příjem“) radiokomunikačního signálu prostřednictvím družic nebo jiných kosmických systémů.

Kodifikace: nový právní akt nahrazující jiný akt, který byl podstatně změněn. Nový akt zachovává pravidla uvedená v aktu, který je kodifikován, a proto rozhodovacím procesem prochází rychleji na základě zkráceného postupu.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Komise 2008/63/ES ze dne 20. června 2008 o hospodářské soutěži na trhu s telekomunikačními koncovými zařízeními (kodifikované znění) (Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 20-26)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79–106)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357–374).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62–106)

Poslední aktualizace 14.11.2016

Top