Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné repelenty proti hmyzu, dezinfekční prostředky a další průmyslové chemické látky (biocidy) v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné repelenty proti hmyzu, dezinfekční prostředky a další průmyslové chemické látky (biocidy) v EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

PŘEHLED

Biocidní přípravky (dezinfekční prostředky, insekticidy a další chemické látky pro domácnost) se používají k potlačení škůdců (parazitů, hub, bakterií atd.) nebo na ochranu materiálů. Tyto látky však mohou pro člověka, zvířata a životní prostředí představovat rizika, a proto jsou na úrovni Evropské unie (EU) regulovány.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Harmonizuje právní předpisy EU týkající se prodeje a používání biocidních přípravků a současně zajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví lidí i zvířat a ochrany životního prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Schvalování

Všechny biocidní přípravky musí být schváleny, aby byl možný jejich prodej v EU. Schváleny musí být i účinné látky, které jsou v nich obsaženy.

Hodnocení účinných látek biocidů se provádí na úrovni EU. Pro každou účinnou látku, která musí být hodnocena, je určitá země EU jmenována zpravodajem. Jejím úkolem je vypracovat hodnotící zprávu, kterou potom projednají všechny země EU s cílem dosáhnout na úrovni EU rozhodnutí, zda látku schválit (nebo neschválit).

Schváleny nejsou účinné látky, které splňují kritéria vyloučení. Jedná se o látky, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, narušují endokrinní činnosti, jsou perzistentní*, bioakumulativní* a toxické* (PBT) nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB). Výjimky jsou však možné, pokud jsou rizika zanedbatelná.

Konkrétně se musí posoudit rizika spojená s biocidními přípravky z nanomateriálů*.

Schválení účinné látky se uděluje na období maximálně deseti let.

Schválené účinné látky jsou uvedeny na internetových stránkách Evropské chemické agentury (ECHA).

Povolení

Jakmile je účinná látka schválena, společnosti musí požádat o povolení uvést své výrobky na trh:

podáním žádosti o povolení EU u ECHA: je-li výrobek považován za bezpečný, může se v celé EU prodávat přímo, bez nutnosti specifického vnitrostátního povolení,

nebo podáním žádosti o vnitrostátní povolení, má-li se výrobek prodávat v jediné zemi. Pokud je povolení uděleno, mohou společnosti uvést výrobek na trh jiné země EU podle zásady vzájemného uznávání povolení výrobku.

Existuje také zjednodušený postup povolování, jenž se vztahuje na méně škodlivé výrobky, které splňují určitá kritéria, například to, že neobsahují látky vzbuzující obavy nebo nanomateriály.

Sdílení údajů

S cílem minimalizovat náklady a zkoušky na zvířatech nařízení požaduje sdílet údaje o schválených látkách a výrobcích povolených v EU. Agentura proto vytvořila informační systém (registr biocidních přípravků).

Ošetřené předměty

Nařízení zahrnuje výrobky, které byly ošetřeny biocidním přípravkem nebo ho obsahují (například nábytek nebo obaly potravin.). Předměty mohou být ošetřeny pouze těmi účinnými látkami, které byly schváleny v EU, a musí být náležitě označeny.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. září 2013.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Perzistentní látky: jsou chemické látky, které přetrvávají v životním prostředí (tzn. nerozloží se), a tudíž mohou být škodlivé pro lidské zdraví. Příkladem takové látky je pesticid DDT.

* Bioakumulativní látky: akumulace látky, například chemické látky, v organismu. K bioakumulaci dochází v případě, že organismus tuto látku absorbuje rychleji, než ji vylučuje.

* Toxické látky: látky, které mohou být škodlivé pro životní prostředí nebo zdraví, dojde-li k jejich vdechnutí, požití nebo absorpci kůží.

* Biocidní přípravky z nanomateriálů: biocidní přípravek, který je vyráběn s použitím nanomateriálů. Nanomateriály jsou chemické látky nebo materiály, jejichž výroba a používání se odehrávají ve velmi drobném měřítku. Nanomateriály mají v porovnání se stejnými materiály, jejichž rozměry nejsou v řádu nanometrů, jedinečné a výraznější charakteristické vlastnosti (zdroj Evropská chemická agentura).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 528/2012

17.7.2012

Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1–123

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 736/2013

20.8.2013

Úř. věst. L 204, 31.7.2013, s. 25

Nařízení (EU) č. 837/2013

23.9.2013

Úř. věst. L 234, 3.9.2013, s. 1–2

Nařízení (EU) č. 334/2014

25.4.2014

Úř. věst. L 103, 5.4.2014, s. 22–32

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 283/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o účinných látkách (Úř. věst. L 93, 3.4.2013, s. 1–84)

Nařízení Komise (EU) č. 284/2013 ze dne 1. března 2013, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh stanoví požadavky na údaje o přípravcích na ochranu rostlin (Úř. věst. L 93, 3.4.2013, s. 85–152)

Nařízení Komise (ES) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst L 109, 19.4.2013, s. 4–13)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2014 ze dne 31. ledna 2014, kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 32, 1.2.2014, s. 3–5)

Poslední aktualizace 26.10.2015

Top