Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Materiály a předměty z plastů určené pro styk s potravinami

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Materiály a předměty z plastů mohou na potraviny, pokud s nimi přicházejí do styku, přenášet toxické látky a ohrožovat lidské zdraví.

Toto nařízení zavádí migrační limity* pro látky používané v takových obalech a stanoví podmínky pro jejich používání tak, aby byla zajištěna bezpečnost potravin.

Stanoví požadavky pro výrobu a uvádění na trh materiálů a předmětů z plastů určených pro styk s potravinami. Tyto požadavky doplňují všeobecná pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech používaných pro obaly potravin.

Materiály a předměty z plastů a jejich součásti se mohou skládat:

výlučně z plastů,

více vrstev plastů, nebo

plastů kombinovaných s dalšími materiály.

Toto nařízení se nevztahuje na iontoměničové pryskyřice, pryže ani silikony.

KLÍČOVÉ BODY

Povolené látky

Nařízení uvádí seznam látek, které lze úmyslně používat při výrobě materiálů a předmětů z plastů. Seznam obsahuje:

monomery,

přísady (vyjma barviv),

pomocné látky pro výrobu polymerů (vyjma rozpouštědel), a

makromolekuly získané mikrobiální fermentací.

Nové látky se do seznamu přidávají v případě, že Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydá kladné stanovisko na základě žádosti a schválení.

Uvádění na trh

Materiály a předměty z plastů lze uvést na trh EU, pokud splňují:

požadavky pro používání, označování a sledovatelnost stanovené v nařízení (ES) č. 1935/2004,

správnou výrobní praxi vymezenou v nařízení (ES) č. 2023/2006,

požadavky, pokud jde o složení, a prohlášení o shodě (viz níže).

Přílohy nařízení stanoví podmínky použití povolených látek a migrační limity. Všechny materiály a předměty z plastů musí splňovat specifické migrační limity a celkové migrační limity.

Složení každé plastové vrstvy materiálu nebo předmětu musí tomuto nařízení odpovídat. Nicméně vrstva, která není v přímém styku s potravinami:

nemusí být v souladu s omezeními a specifikacemi uvedenými v tomto nařízení (s výjimkou monomerního vinylchloridu, jak stanoví příloha I),

může být vyrobena s použitím látek, které nejsou na seznamu povolených látek (tyto látky však nesmějí být mutagenní*, karcinogenní* nebo toxické pro reprodukci ani nesmějí být v nanoformě *).

Výrobce musí vytvořit písemné prohlášení (příloha IV). V něm musí být identifikovány materiály, předměty a meziprodukty jejich výroby i samotné látky. Musí být znovu vydáno, jestliže dojde k podstatným změnám ve složení nebo výrobě.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Nařízení se použije od 4. února 2011.

KONTEXT

KLÍČOVÉ POJMY

* Migrační limity: maximální množství látek, které mohou materiály a předměty přenášet do potravin. Vyjadřují se v miligramech látky na kilogram potravin (mg/kg).

* Mutagenní: fyzikální nebo chemický činitel, který mění genetický materiál organismu, čímž zvyšuje četnost mutací nad koncentraci přirozeného pozadí.

* Karcinogenní: činitel, který přímo způsobuje rakovinu.

* Nanoforma: přírodní, náhodná nebo vyrobená látka obsahující částice, v nevázaném stavu nebo jako seskupení či jako aglomerát, přičemž u 50 % nebo více částic v distribuci velikosti je jeden nebo více vnějších rozměrů v rozsahu 1 nanometr–100 nanometrů (tzn. jedna miliardtina metru).

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1–89)

Postupné změny a opravy nařízení (EU) č. 10/2011 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS Úř. věst. L 338, (13.11.2004, s. 4–17). Viz konsolidované znění.

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75–78). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 24.11.2015

Top