Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana laboratorních zvířat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Ochrana laboratorních zvířat

Konečným cílem Evropské unie (EU) je ukončení pokusů na zvířatech a jejich nahrazení alternativními metodami. Při neexistenci takových metod však přijímá opatření ke zlepšení situace zvířat, která jsou stále používána na experimenty, v souladu s pravidlem spočívajícím v nahrazování, snižování a zjemňování testování na zvířatech.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

PŘEHLED

Ve snaze chránit pokusná zvířata a umožnit pokrok ve výzkumu EU přijme opatření k omezení pokusů na zvířatech a k zavedení povinných norem na umístění zvířat a péči, která je jim poskytována.

Oblast působnosti

Hlavním cílem je stanovit opatření, která mají chránit zvířata používaná pro vědecké účely, zejména v základním nebo aplikovaném výzkumu, a to především k výrobě léčebných výrobků. Jeho cílem je také zavést ochranná opatření pro zvířata používaná pro vzdělávací účely.

Vztahuje se na všechny živé obratlovce s výjimkou člověka a na některé bezobratlé živočichy, kteří mohou pocítit bolest (sépie, chobotnice atd.).

Používání subhumánních primátů podléhá omezení a použití lidoopů (šimpanzů, bonobů, goril a orangutanů) je zakázáno.

Oblasti, na které se vztahují pokusy na zvířatech

Pokusy na zvířatech mohou být povoleny pouze v postupech, které jsou zaměřeny na:

  • základní výzkum;
  • translační a aplikovaný výzkum zaměřený na prevenci, profylaxi, diagnózu či léčbu lidských či zvířecích nemocí;
  • vývoj, výrobu nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv atd., kde jde o jeden z předchozích cílů;
  • ochranu přírodního prostředí v zájmu lidského i zvířecího zdraví;
  • výzkum zaměřený na ochranu druhů;
  • vyšší vzdělávání nebo odbornou přípravu;
  • soudní vyšetřování.

Hodnocení projektů zahrnujících pokusy na zvířatech

Používání zvířat pro pokusné účely je povoleno v případech, ve kterých neexistuje uspokojivá alternativní metoda. Projekty, jejichž součástí jsou experimenty na zvířatech, jsou posuzovány příslušným orgánem. Projekty nemohou začít před obdržením příznivého hodnocení, které prokazuje, že používání zvířat je odůvodněné a že očekávané přínosy převažují nad újmou způsobenou zvířatům.

Počet zvířat použitých v projektech musí být snížen na minimum, aniž by tím byly ohroženy cíle projektu. Životní podmínky a metody používané v postupech musí minimalizovat zbytečnou bolest, utrpení a strach zvířat.

Dobré životní podmínky zvířat

Zvířata používaná na pokusy musí mít vhodnou péči a musí s nimi být vhodně zacházeno. Musí být umístěna v dostatečně velkých klecích a v prostředí přizpůsobeném každému živočišnému druhu v souladu s normami stanovenými v příloze III směrnice. Je lepší umísťovat zvířata ve skupinách a používat postupy úpravy prostředí s cílem rozšířit okruh možných činností zvířat, zejména pro stimulaci tělesného pohybu, manévrování, zkoumání a kognitivní činnosti.

Metody usmrcování musí omezit bolest, utrpení a strach, kterým jsou zvířata vystavena. K usmrcování zvířat v zařízení chovatele, dodavatele nebo uživatele může přistoupit pouze osoba s požadovanou kvalifikací podle metody uvedené v příloze IV směrnice. Obecně platí, že všechny osoby, které přicházejí do kontaktu se zvířaty, by měly mít náležitou odbornou přípravu a praxi, při níž je pozoruje odborný poradce, který může prověřit jejich kvalifikaci.

Postupy

Jediné oprávněné postupy jsou ty, které byly přijaty v rámci schváleného projektu. Jsou klasifikovány podle závažnosti na základě přílohy VIII směrnice. Musí být prováděny v anestezii nebo při použití jiné metody (analgeze atd.), pokud to není nevhodné nebo pokud se nepředpokládá, že anestezie způsobí zvířeti větší újmu než samotný postup. Život zvířat musí být v co největší míře ušetřen. Postupy jsou koncipovány tak, aby jejich výsledkem byla smrt co nejmenšího počtu zvířat a aby se snížila doba trvání a intenzita utrpení.

Opětovné použití zvířete je způsob, jak snížit celkový počet pokusných zvířat. Jakékoli opětovné použití zvířete v novém postupu je upraveno předpisy. Před opětovným použitím zvířete je třeba zohlednit závažnost kumulativních postupů, zdraví zvířete a názor veterinárního lékaře.

Na konci postupu rozhodne veterinární lékař nebo kvalifikovaná osoba, jestli může být zvíře ponecháno naživu. Zvířatům ponechaným naživu se dostane přiměřené péče a umístění tak, jak je určeno v příloze III.

Oprávnění

Chovatelům, dodavatelům a uživatelům a jejich zařízením musí být příslušným orgánem uděleno oprávnění a musí být u něj registrováni.

Zařízení, jimž je uděleno oprávnění, musí mít prostory a vybavení vhodné pro živočišné druhy, které jsou v nich umístěny, a pro provádění postupů (jsou-li v daném zařízení prováděny).

Měla by mít záznamy, v nichž registrují veškerý vývoj informací o zvířatech, jejich původu a účelu. Tento záznam je uchováván po dobu nejméně pěti let a je přístupný veřejnosti.

Kromě toho každý pes, kočka a subhumánní primát musí mít individuální identifikaci a úplnou dokumentaci obsahující důležité informace o reprodukci a veterinární a sociální informace o jednotlivých zvířatech a o projektech, k nimž se používala.

Inspekce

Příslušné orgány provádějí pravidelné inspekce u všech chovatelů, dodavatelů a uživatelů včetně jejich zařízení s cílem ověřit dodržování požadavků této směrnice.

Četnost inspekcí je určena riziky u každého zařízení. Inspekce se však provádějí každoročně alespoň ve třetině zařízení uživatelů a přiměřený počet inspekcí se provádí bez předchozího upozornění.

Chovatelé, dodavatelé a uživatelé subhumánních primátů jsou podrobeni inspekci alespoň jednou ročně.

Kontext

Tato směrnice, která nahrazuje směrnici 86/609/EHS od 1. ledna 2013 je registrována v kontextu politiky EU zaměřené na omezení pokusů na zvířatech v co největší míře a jejich úplném odstranění, pokud nejsou přísně nezbytné. Pokusy na zvířatech pro výrobu kosmetických prostředků, které nejsou obsaženy v této směrnici, jsou tudíž od roku 2009 úplně zakázány (nařízení (ES) č. 1223/2009).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2010/63/EU

9. 11. 2010

10. 11. 2012

Úř. věst. L 276 ze dne 20. 10. 2010

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise ze dne 18. června 2007 týkající se pokynů pro umístění zvířat používaných pro pokusné a jiné vědecké účely a péči o ně (2007/526/ES) (Úřední věstník L 197 ze dne 30. 07. 2007).

2012/707/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 14. listopadu 2012, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úřední věstník L 320 ze dne 17. 11. 2012).

2014/11/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2013, kterým se opravuje příloha II prováděcího rozhodnutí 2012/707/EU, kterým se zavádí společný formát pro předkládání informací podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely (Úřední věstník L 10 ze dne 15. 1. 2014).

Poslední aktualizace: 05.06.2014

Top