Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1069/2009 – hygienická pravidla pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla pro zdraví lidí a zvířat týkající se vedlejších produktů živočišného původu* a získaných produktů*. Jejich účelem je předcházet rizikům pro zdraví zvířat a lidí, minimalizovat je a zajistit bezpečnost potravinového a krmivového řetězce.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tento právní předpis se vztahuje na:
  • vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které se podle zákona nesmí používat k lidské spotřebě,
  • produkty živočišného původu, které se smí používat k lidské spotřebě, ale místo toho se používají k jiným účelům,
  • suroviny pro výrobu produktů živočišného původu.
 • Výrobci obou druhů produktů musí zajistit soulad s právními předpisy od začátku až do konce výrobního řetězce.
 • O výrobcích, které zasílají, dopravují nebo přijímají, musí vést záznamy a také požadované doklady.
 • Vnitrostátním orgánům musí předkládat informace o produktech a prostorách, které využívají během výrobního řetězce. Používané prostory musí splňovat určité hygienické standardy a musí mít formální schválení.
 • Země EU provádějí úřední kontroly s cílem zajistit, že výrobci sbírají, označují a přepravují vedlejší produkty živočišného původu neprodleně a že je ošetřují, používají a odstraňují v souladu s pravidly.
 • Získané produkty, například kosmetické prostředky, zdravotnické prostředky a veterinární léčivé přípravky, které jsou v souladu s dalšími právními předpisy EU, mohou být nabízeny k prodeji, až dosáhnou konečného bodu výrobního řetězce.
 • Vedlejší produkty živočišného původu se člení do tří kategorií v závislosti na stupni rizika pro zdraví lidí a zvířat. Ty jsou určující pro to, jak by se tyto produkty měly odstraňovat nebo znovu zpracovávat.
 • Pro oba druhy produktů existují omezení. Například se nesmí používat ke krmení zvířat nebo farmových ryb stejného druhu.
 • Dovoz obou druhů produktů musí splňovat normy EU.
 • Je zakázán vývoz obou produktů ke spalování nebo ukládání na skládky nebo do zemí, které nejsou členy Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, k použití v bioplynových stanicích nebo kompostárnách.

V roce 2013 byl tento právní předpis pozměněn, aby Mayotte jakožto nový nejvzdálenější region EU dodržoval jeho pravidla do 1. ledna 2021.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Použije se od 4. března 2011.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části věnované pravidlům EU o vedlejších produktech živočišného původu.

KLÍČOVÉ POJMY

* Vedlejší produkty živočišného původu: celá těla zvířat nebo jejich části, které nejsou určeny k lidské spotřebě.

* Získané produkty: produkty získané při zpracování vedlejších produktů živočišného původu.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu) (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 1–33)

Postupné změny nařízení (ES) č. 1069/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.01.2016

Top