Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné zpracování potravin: společné normy pro extrakční rozpouštědla

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné zpracování potravin: společné normy pro extrakční rozpouštědla

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (přepracované znění) (Úř. věst. L 141, 6.6.2009, s. 3–11). Viz konsolidované znění.

PŘEHLED

Extrakce rozpouštědel je způsob oddělení látky od jiné nebo jiných látek pomocí rozpouštědla*. Používá se v potravinářském průmyslu a je nutné ji regulovat s ohledem na ochranu lidského zdraví a kvůli tomu, aby výrobky vzniklé pomocí této techniky bylo možné volně prodávat po celé Evropské unii (EU).

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Nahrazuje dřívější právní předpis a stanoví jednotný seznam extrakčních rozpouštědel*, který lze používat při zpracovávání potravin, složek potravin a surovin podle správné výrobní praxe.

KLÍČOVÉ BODY

Toto jsou povolená extrakční rozpouštědla:

propan,

butan,

octan ethylnatý,

ethanol,

oxid uhličitý,

aceton a

oxid dusný.

Země EU nesmějí zakazovat ani omezovat prodej potravin nebo složek potravin na trh, jsou-li v souladu s tímto právním předpisem.

Země EU nesmějí povolit používání jiných látek či materiálů jako extrakčních rozpouštědel.

Vnitrostátní orgány mohou dočasně pozastavit nebo omezit použitelnost povoleného extrakčního rozpouštědla, pokud existují závažné důvody pro tvrzení, že jeho použití v potravinách může ohrozit lidské zdraví.

Neprodleně o tomto kroku uvědomí ostatní země EU a Evropskou komisi, která prošetří důkazy předložené s ohledem na toto rozhodnutí.

Látky použité jako extrakční rozpouštědla musí na obalu, nádobě nebo etiketě obsahovat určité viditelné, čitelné a neodstranitelné podrobnosti. Patří sem:

obchodní označení,

jasný odkaz na to, že materiál je vhodný pro použití při extrakci potravin nebo složek potravin a

případné zvláštní podmínky skladování.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 26. června 2009.

KLÍČOVÉ POJMY

* Rozpouštědlo: látka používaná k rozpouštění potravin.

* Extrakční rozpouštědlo: látka používaná během zpracování potravin a která se potom odstraňuje. Může vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách.

Poslední aktualizace 26.10.2015

Top