Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Veterinární pravidla pro přesun koní a obchodování s nimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Veterinární pravidla pro přesun koní a obchodování s nimi

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2009/156/ES o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze zemí mimo EU

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Definuje veterinární podmínky, které je nutné splnit při dovozu koní (včetně všech zvířat čeledi koňovitých*) nebo jejich přesunu v rámci EU.

KLÍČOVÉ BODY

Koně způsobilí pro evidenci v plemenné knize* a určení k prodeji v rámci EU:

během 48 hodin před přesunem nesmějí vykazovat žádný příznak nákazy,

nebyli ve styku s koňmi postiženými nákazou během patnácti dnů předcházejících prohlídce,

nesmějí být utraceni v rámci programu eradikace nákazy,

musí být identifikováni dokumentem stanoveným ve směrnici 90/427/EHS,

nesmějí pocházet ze stáje, v níž byla kvůli nákaze nařízena karanténa.

Země EU postižené morem koní nesmějí posílat koně z nakažených oblastí, pokud nejsou splněny tyto podmínky:

přesun se provádí v určité období roku ve vztahu k cyklu činnosti hmyzu, který nemoc přenáší,

koně jsou bez příznaků,

koně jsou vyšetřeni na chorobu s negativními výsledky,

koně jsou drženi v karanténě po dobu nejméně 40 dnů a

během období v karanténě jsou koně chráněni proti hmyzu přenášejícímu chorobu.

Koně musí cestovat přímo, s veterinárním osvědčením, a to ve vozidlech náležitě vybavených pro jejich zdraví a dobré životní podmínky. Veterinární znalci Evropské komise mohou provádět kontroly na místě.

Dovoz ze zemí mimo EU

Každá země mimo EU, která si přeje vyvážet koně, musí mít povolení od EU, a to na základě veterinárních záznamů a záruk týkajících se zdraví a dobrých životních podmínek zvířat.

Země nebo regiony mimo EU musí být:

prosté moru koní,

dva roky prosté venezuelské encefalomyelitidy koní,

šest měsíců prosté hřebčí nákazy a vozhřivky.

Pro choroby, které se v EU nevyskytují, mohou být požadovány doplňkové záruky.

Koně musí po stanovenou dobu zůstat v příslušné zemi mimo EU a musí mít identifikaci a veterinární osvědčení. Další kontroly provádějí veterinární znalci ze zemí EU a Komise.

Výjimky z těchto pravidel je možné udělit koním využívaným pro sportovní, rekreační nebo kulturní účely nebo pro dočasnou pastvu nebo práci v blízkosti vnitřních hranic EU.

Nařízení (EU) 2015/262 posiluje pravidla identifikace na základě zavedení systému průkazu koní.

ODKDY SE TATO SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 12. srpna 2010.

KLÍČOVÉ POJMY

*Koňovití: čeleď, do níž patří koně, osli a zebry a kříženci.

*Plemenná kniha: kniha nebo jiná forma záznamu, v níž jsou uvedeni způsobilí evidovaní koně s uvedením jejich známých předků.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 192, 23.7.2010, s. 1–24)

Postupné změny a opravy směrnice 2009/156/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Komise 92/260/EHS ze dne 10. dubna 1992 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dočasný dovoz evidovaných koní (Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 67–83). Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 93/195/EHS ze dne 2. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro zpětný dovoz evidovaných koní určených pro dostihy, soutěže a kulturní akce po jejich dočasném vývozu (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 1–6). Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 93/196/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz jatečných koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 7–15). Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 93/197/EHS ze dne 5. února 1993 o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz evidovaných koňovitých a plemenných a užitkových koňovitých (Úř. věst. L 86, 6.4.1993, s. 16–33). Viz konsolidované znění.

Rozhodnutí Komise 2004/211/ES ze dne 6. ledna 2004, kterým se stanoví seznam třetích zemí a částí jejich území, ze kterých členské státy povolují dovoz živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí druhů koňovitých, a kterým se mění rozhodnutí 93/195/EHS a 94/63/ES (Úř. věst. L 73, 11.3.2004, s. 1–10). Viz konsolidované znění.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1–53)

Poslední aktualizace 24.11.2015

Top