Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uvádění krmiv na trh: pravidla EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uvádění krmiv na trh: pravidla EU

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 767/2009 — uvádění na trh a používání krmiv

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Stanoví pravidla pro uvádění na trh a používání krmiv pro zvířata určená k produkci potravin nebo pro zvířata v zájmovém chovu.
 • Stanoví také požadavky pro označování, balení a obchodní úpravu.

KLÍČOVÉ BODY

Krmivo

Nařízení se vztahuje na jakoukoli látku nebo produkt, včetně doplňkových látek, ať už zpracované, částečně zpracované nebo nezpracované, určené ke krmení zvířat orální cestou.

Platí nezávisle na dalších pravidlech EU v oblasti výživy zvířat a bez jakéhokoli dopadu na ně, pokud jde o:

Uvádění na trh a používání

Krmivo musí splňovat bezpečnostní a marketingové požadavky, zejména pak:

 • musí být bezpečné,
 • nesmí mít přímý nepříznivý vliv na životní prostředí ani na životní podmínky zvířat,
 • musí být nezávadné, pravé, nefalšované, vhodné pro daný účel a běžné obchodní jakosti,
 • musí být označeno, zabaleno a obchodně upraveno v souladu s tímto nařízením a dalšími platnými právními předpisy.

Nesmí obsahovat materiály, jejichž uvádění na trh je omezeno nebo zakázáno.

Sledovatelnost

Musí být možné sledovat krmivo ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce. Provozovatelé krmivářských podniků musí být schopni určit, kdo jim poskytl:

 • krmivo,
 • zvíře určené k produkci potravin nebo
 • jakoukoli látku určenou nebo pravděpodobně určenou k zapracování do krmiva.

Krmivo, které je nebo pravděpodobně bude uváděno na trh v EU, musí být označeno nebo identifikováno tak, aby ho bylo možné sledovat.

Označování a obchodní úprava

Toto nařízení zavádí obecná ustanovení pro označování a obchodní úpravu všech krmiv. Patří k nim například povinnost uvádět:

 • druh krmiva,
 • jméno a adresu provozovatele krmivářského podniku,
 • referenční číslo šarže nebo partie,
 • čistou hmotnost,
 • seznam použitých doplňkových látek,
 • obsah vlhkosti.

Označení a obchodní úprava musí být jasně čitelné a nesmazatelné. Nesmí uživatele uvádět v omyl, pokud jde o určené užití nebo vlastnosti krmiva.

S cílem pomoci v tomto ohledu firmám a orgánům vydala Evropská komise další doporučení v tomto ohledu, mimo jiné:

Balení

Krmné suroviny a krmné směsi se na trh musí uvádět v uzavřených obalech a nádobách. Některá krmiva však mohou být na trh uváděna volně ložená nebo v neuzavřených obalech či nádobách. Patří k nim:

 • krmné suroviny,
 • směsi zrn a celých plodů,
 • dodávky mezi výrobci krmných směsí,
 • krmivo ve formě krmných bloků nebo lizů.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 21. září 2009.

KONTEXT

Internetové stránky Evropské komise v části „Výživa zvířat – uvádění krmiv na trh“

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Úř. věst. L 229, 1.9.2009, s. 1–28).

Následné změny nařízení (ES) č. 767/2009 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 68/2013 ze dne 16. ledna 2013 o katalogu pro krmné suroviny (Úř. věst. L 29, 30.1.2013, s. 1–64)

Poslední aktualizace 03.02.2016

Top