Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obchod s drůbeží a násadovými vejci v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obchod s drůbeží a násadovými vejci v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze zemí mimo EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice stanoví veterinární podmínky pro obchod s drůbeží a násadovými vejci mezi zeměmi EU a pro dovoz drůbeže a násadových vajec ze zemí mimo EU, aby se předešlo zanesení a rozšíření infekce drůbeže.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice se vztahuje na:
  • drůbež starší než 72 hodin (včetně kura domácího, krůt, perliček, kachen, hus, křepelek, holubů, bažantů, koroptví a pštrosů), která je chovaná pro reprodukci, produkci masa nebo konzumních vajec nebo pro získání zvěře na zazvěření,
  • jednodenní kuřata, což je veškerá drůbež mladší než 72 hodin, ještě nekrmená; výjimkou jsou pižmovky velké, které se mohou krmit,
  • násadová vejce určená k líhnutí.
 • Směrnice se nevztahuje na drůbež určenou na výstavy, přehlídky nebo soutěže.
 • Seživou drůbeží a násadovými vejci je možné v EU obchodovat, pouze pokud pocházejí ze zařízení, která:
  • splňují přísné hygienické podmínky stanovené směrnicí,
  • uplatňují schválený program sledování nákaz včetně veterinárních prohlídek a oznamování podezření na výskyt nákazy,
  • vedou deník chovu až po dva roky.
 • Technologie odchovu musí být založena v nejvyšší možné míře na zásadách „chráněného odchovu“ s očistou a dezinfekcí po vyskladnění každého hejna a drůbeže určené k zazvěření.
 • Vejce musí být sbírána nejméně jednou za den, co nejdříve po snůšce, musí být očištěna a co nejdříve po sběru dezinfikována a umístěna do nového nebo čistého a dezinfikovaného obalového materiálu. Líhně musí být odděleny od vybavení pro chov.
 • Násadová vejce musí pocházet od hejn, která byla držena déle než šest týdnů ve schválených zařízeních, a musí být dezinfikována.
 • Jednodenní kuřata musí být líhnuta z násadových vajec splňujících výše uvedené podmínky a nesmí vykazovat žádné příznaky, které by mohly vést k podezření na nákazu.
 • Plemenná drůbež musí být chována od svého vylíhnutí nebo více než šest týdnů ve schválených zařízeních, musí být očkována v souladu s podmínkami směrnice a musí se podrobit během 48 hodin před odesláním veterinární prohlídce.
 • Jatečná drůbež a drůbež určená k zazvěření musí pocházet z hospodářství, kde byla chována od vylíhnutí nebo více než 21 dnů, a na které se nevztahují žádná veterinární omezení. Hejno musí projít veterinární prohlídkou během pěti dnů před odesláním (48 hodin u drůbeže určenék zazvěření).
 • Na zásilky drůbeže a násadových vajec s méně než dvaceti jednotkami se vztahují méně přísné požadavky.
 • Přeprava drůbeže a násadových vajec musí splňovat zvláštní podmínky týkající se používaných přepravek a vozidel. Zásilky musí doprovázet veterinární osvědčení podepsané úředním veterinárním lékařem.
 • Drůbež a násadová vejce mohou být dovážena do EU pouze ze schválených zemí, kde jsou veterinární podmínky přinejmenším stejné jako v EU (např. povinné oznamování influenzy ptáků a newcastleské choroby.
 • Za účelem zajištění řádného provádění směrnice provádějí veterinární znalci zemí EU a Evropské komise kontroly na místě.
 • Při řízení požadavků na zdraví zvířat uplatňovaných v obchodu a dovozu drůbeže a násadových vajec, jak je stanoví tato směrnice, Komisi pomáhá Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.
 • Tato směrnice bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/429 s účinností od 20. dubna 2021.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2010. Kodifikovala směrnici Rady 90/539/EHS o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74–113)

Postupné změny směrnice Rady 2009/158/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1–94)

Viz konsolidované znění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Poslední aktualizace 18.12.2016

Top