Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uzavřené nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2009/41/ES o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla pro uzavřené nakládání* s geneticky modifikovanými mikroorganismy (GMM)* za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí v EU.

KLÍČOVÉ BODY

Klasifikace a oznámení

 • Uživatelé GMM musí posoudit uzavřené nakládání s ohledem na riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Výsledkem posouzení je jedna z následujících tříd.
  • Třída 1: činnosti bez rizika nebo se zanedbatelným rizikem.
  • Třída 2: činnosti s nízkým rizikem.
  • Třída 3: činnosti s mírným rizikem.
  • Třída 4: činnosti s vysokým rizikem.
 • Uživatel, který poprvé přistupuje k uzavřenému nakládání s GMM, musí příslušnému orgánu ve své zemi EU předložit oznámení obsahující informace (uvedené v příloze V této směrnice). Důvodem je to, aby se příslušný orgán mohl přesvědčit, že navrhované zařízení je k provádění daných operací vhodné a že navržený způsob činnosti nepředstavuje riziko pro lidské zdraví ani životní prostředí.
 • Po předložení oznámení příslušným orgánům může následovat uzavřené nakládání třídy 1 bez dalšího oznámení.
 • Třída 2 uzavřeného nakládání může následovat ihned po oznámení za předpokladu, že zařízení byla předmětem předchozího oznámení o provádění uzavřeného nakládání třídy 2 nebo vyšší. Jestliže to tak ale nebylo a v případě, že se příslušný orgán nevyjádří v opačném smyslu, může být uzavřené nakládání třídy 2 zahájeno po uplynutí 45 dnů od předložení oznámení (nebo se souhlasem příslušného orgánu i dříve).
 • Třídu 3 nebo 4 uzavřeného nakládání nelze provádět bez předchozího souhlasu příslušného orgánu, který své rozhodnutí musí sdělit písemně.

Nehody *

 • Před zahájením uzavřeného nakládání země EU musí zajistit, že:
  • bude vypracován havarijní plán, aby bylo možné reagovat v případě nehody v situaci, kdy selhání uzavíracích opatření může vést k vážnému nebezpečí, a
  • osoby, které by mohly být ohroženy nehodou, budou informovány o všech aspektech týkajících se bezpečnosti.
 • Příslušná země EU musí zajistit, že pokud dojde k nehodě, uživatel GMM informuje příslušný orgán a sdělí informace nezbytné pro posouzení situace a přijetí postupu.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 10. června 2009.

KONTEXT

Tato směrnice zrušuje a konsoliduje Směrnici 90/219/EHS a její postupné změny do jednoho aktu.

Stanoví minimální pravidla platná pro uzavřené nakládání s GMM. Zemím EU se povoluje přijmout přísnější opatření.

* KLÍČOVÉ POJMY

Uzavřené nakládání: Každá činnost, při které jsou mikroorganismy geneticky modifikovány, pěstovány, uchovávány, dopravovány, ničeny, zneškodňovány nebo jakýmkoli jiným způsobem používány a pro kterou jsou používána specifická opatření pro uzavření/ochranu, aby byl omezen styk těchto GMM s obyvatelstvem a životním prostředím.

GMM: Mikroorganismus, například bakterie, virus nebo houba, ve kterém byl genetický materiál změněn způsobem, ke kterému nedochází cestou přirozeného páření anebo přirozené rekombinace.

Nehody: V kontextu této směrnice se nehodou myslí událost, při níž v průběhu uzavřeného nakládání dojde k významnému a neúmyslnému uvolnění GMM, které může být nebezpečné pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/41/ES ze dne 6. května 2009 o uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými mikroorganismy (přepracované znění) (Úř. věst. L 125, 21.5.2009, s. 75–97)

Poslední aktualizace 07.07.2016

Top