Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obaly z celofánu ve styku s potravinami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obaly z celofánu ve styku s potravinami

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Komise 2007/42/ES o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami.

Definuje celofán*.

Stanoví seznam látek povolených při výrobě celofánu, stejně jako množství, která v zájmu ochrany zdraví spotřebitelů nesmí být překročena.

KLÍČOVÉ BODY

Oblast působnosti

Směrnice se vztahuje na celofán (buď ve formě konečného výrobku samotného o sobě, nebo jako část konečného výrobku obsahujícího jiné materiály), určeného pro styk s potravinami.

Zahrnuje následující kategorie:

1.

celofán bez povrchové úpravy,

2.

celofán s povrchovou úpravou na bázi celulózy, nebo

3.

celofán s povrchovou úpravou z plastu.

Nevztahuje se na umělá střívka z celofánu.

Seznam povolených látek

Příloha II směrnice obsahuje seznam látek povolených při výrobě celofánu, společně s omezeními pro použití.

Celofán, který je bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou z plastu, může být vyráběn s látkami neuvedenými v příloze II, jsou-li použity jako barvicí prostředky nebo jako lepidla za podmínky, že neexistují žádné známky migrace těchto látek do potravin nebo na ně.

Celofán s povrchovou úpravou z plastu musí být v souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami.

Potištěné povrchy celofánu nesmějí být ve styku s potravinami.

Uvádění na trh a označování

Při uvádění na trh musí být materiály a předměty vyrobené z celofánu určené pro styk s potravinami opatřeny písemným prohlášením podle nařízení (ES) č. 1935/2004. Avšak pokud takové materiály nebo předměty jsou svojí povahou zjevně určeny pro styk s potravinami, tato povinnost se na ně nevztahuje.

Jsou-li udány zvláštní podmínky použití, musí být materiál nebo předmět vyrobený z celofánu označen odpovídajícím způsobem.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost dne 20. července 2007.

KONTEXT

KLÍČOVÝ POJEM

* Celofán: tenká fólie získaná z regenerované celulózy vyrobené z nerecyklovaného dřeva nebo bavlny. Celofán může být po jedné nebo po obou stranách povrchově upraven.

AKT

Směrnice Komise 2007/42/ES ze dne 29. června 2007 o materiálech a předmětech vyrobených z celofánu určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 71–82)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4–17). Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1935/2004 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Úř. věst. L 12, 15.1.2011, s. 1–89). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 02.12.2015

Top