Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana telat určených k porážce

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana telat určených k porážce

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/119/ES – minimální požadavky pro ochranu telat

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví minimální požadavky pro ochranu ustájených telat určených k lidské spotřebě.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (tj. skotu do stáří šesti měsíců) umístěných v prostorách, kde jsou chovány na porážku. Tyto požadavky, které jsou závazné ode dne 1. ledna 2007, se nevztahují na telata chovaná společně s krávou kvůli kojení nebo na provozy, kde je méně než šest telat.
 • Tato směrnice se nevztahuje na přepravu telat, která se řídí nařízením (ES) č. 1/2005.

Skupinové nebo individuální kotce

 • Kotce musí být postaveny tak, aby si každé tele mohlo lehnout na zem, odpočívat, postavit se a bez potíží se čistit a upravovat.
 • Je zakázáno chovat telata starší osmi týdnů v individuálních kotcích, a to s výjimkou nemocných telat. Toto opatření je odůvodněno společenskou povahou skotu.
 • Chování zvířat, která dosud nedosáhla 8 týdnů věku, v individuálních kotcích je povoleno. Musí se skládat ze stěn s otvory, které telatům umožňují vizuální a hmatový kontakt. Pevné stěny mohou být použity pouze za účelem izolace nemocných zvířat od zbytku stáda.
 • Skupinové kotce musí splňovat následující požadavky ohledně rozměrů (viz tabulku níže).

Hmotnost zvířete (kg)

Plocha (m2)

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Telata nesmějí být uvázána (s případnou výjimkou během krmení mlékem, a to nejdéle po dobu jedné hodiny) a nesmí jim být nasazen náhubek.
 • Stáje, kotce, zařízení a potřeby musí být čištěny a dezinfikovány.
 • Podlahy musí být hladké, avšak nikoliv klouzavé, aby se předešlo poranění telat. Prostor pro ležení musí být pohodlný, čistý a dostatečně suchý. Telata mladší než dva týdny musí být podestlána.

Zdraví

 • Každé tele musí dostat co nejdříve po narození kolostrum (během prvních šesti hodin života).
 • Každé tele, které je nemocné nebo poraněné, musí být ihned léčeno. Ke každému teleti, které nereaguje na péči poskytovanou chovatelem, musí být přivolán veterinární lékař.

Strava

 • Telata musí být krmena alespoň dvakrát denně. Každé tele musí mít přístup ke krmivu ve stejnou dobu jako ostatní telata ve skupině.
 • Strava musí obsahovat tolik železa, aby byla zajištěna průměrná hladina krevního hemoglobinu, minimálně však 4,5 mmol/litr, a každé tele starší dvou týdnů musí dostávat stravu obsahující vlákninu.
 • Strava musí být přizpůsobena stáří a hmotnosti zvířete. Musí být také přizpůsobena jejich etologickým a fyziologickým potřebám.
 • Telata starší dvou týdnů by měla mít přístup k čerstvé vodě.

Monitorování zvířat

Telata umístěná v chlévech musí být kontrolována alespoň dvakrát denně a mechanické zařízení alespoň jednou denně. V provozech s umělým větráním musí být pro případ selhání tohoto systému instalován poplašný systém (pravidelně přezkušovaný) a náhradní větrací systém.

Úrovně osvětlení

Telata by měla být držena v podmínkách s přirozeným nebo umělým osvětlením (po dobu, která odpovídá době přirozeného světla, tj. od 9.00 do 17.00).

Inspekce

 • Země EU musí každoročně provádět inspekce ve statisticky reprezentativním vzorku.
 • Evropská komise může vyslat veterinární znalce, aby ve spolupráci s vnitrostátními inspektory provedli kontroly na místě.

Dovoz

Pro dovoz zvířat ze třetích zemí je zapotřebí osvědčení, které prokazuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem rovnocenným způsobu používanému u zvířat ze zemí EU.

Zvláštní pravidla

Země EU mohou na svém území použít přísnější pravidla než ta, která stanoví tato směrnice. V takovém případě musí o těchto opatřeních předem informovat Komisi.

Nařízení o úředních kontrolách

Nařízení (EU) 2017/625, nový právní předpis EU týkající se úředních kontrol lidských potravin a krmiv pro zvířata, mění některé méně významné technické podrobnosti směrnice. Tyto změny se použijí ode dne 14. prosince 2019.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Směrnice platí ode dne 4. února 2009. Směrnice kodifikuje a zrušuje předchozí právní předpisy (směrnice 91/629/EHS),

které musely být provedeny do vnitrostátního práva do 1. ledna 1994.

KONTEXT

Další informace získáte zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2008/119/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu telat (kodifikované znění) (Úř. věst. L 10, 15.1.2009, s. 7–13)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1–142)

Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97 (Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1–44)

Poslední aktualizace 15.11.2017

Top