Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Látky určené k aromatizaci potravin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Látky určené k aromatizaci potravin

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1334/2008 o látkách určených k aromatizaci pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví obecné požadavky na bezpečné používání látek určených k aromatizaci* v potravinách.

V příloze obsahuje seznam schválených látek.

Stanoví požadavky pro označování, které musí být dodržovány.

KLÍČOVÉ BODY

Na základě dostupných vědeckých důkazů nesmí látky určené k aromatizaci představovat žádné bezpečnostní riziko pro spotřebitele ani je nesmí uvádět v omyl.

Dne 1. října 2012 přijala EU seznam schválených látek určených k aromatizaci. Pouze tyto látky se smí v EU používat a prodávat. Seznam se pravidelně aktualizuje.

Nařízení obsahuje seznam látek, například kyselinu kyanovodíkovou, které se do potravin nesmí přidávat.

Pro určité látky, například estragol, který se přirozeně vyskytuje v látkách určených k aromatizaci v takových výrobcích, jako jsou alkoholické a nealkoholické nápoje, žvýkačky, omáčky a ryby, jsou stanovena maximální množství.

Látky určené k aromatizaci prodávané podnikům nebo široké veřejnosti musí splňovat zvláštní pravidla označování. Na jejich obalech nebo nádobách musí být například uvedena slova „do potravin“ nebo „omezené použití v potravinách“ .

Označení „přírodní“ se smí používat pouze pro ty látky určené k aromatizaci, které jsou získány přímo z materiálu živočišného nebo rostlinného původu.

Evropská komise může výrobce nebo uživatele látek určených k aromatizaci požádat o informace o množstvích používaných během jakéhokoli období 12 měsíců.

Tento právní předpis se nevztahuje na ty látky určené k aromatizaci, které mají výhradně sladkou (např. cukr), slanou (např. sůl) nebo kyselou chuť, na syrové potraviny nebo směsi, jako jsou sušené nebo mražené směsi koření či bylin a čajové nebo odvarové směsi.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009.

KONTEXT

Látky určené k aromatizaci (Evropský úřad pro bezpečnost potravin)

KLÍČOVÉ POJMY

* Látky určené k aromatizaci: látky používané za účelem zlepšení nebo úpravy vůně nebo chuti potravin. Společná pravidla a normy EU zajišťují, že tyto látky neohrožují lidské zdraví a smí se používat ve kterékoli zemi EU.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 34–50)

Postupné změny a opravy příloh nařízení (ES) č. 1334/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 26.11.2015

Top