Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana zvířat při usmrcování

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana zvířat při usmrcování

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

 • Zavádí pravidla o zdraví zvířat nebo usmrcování zvířat držených pro produkci potravin a takových produktů, jako je kožešina a kůže. Zahrnuje usmrcování zvířat na farmách v jiných podmínkách, například v situacích tlumení nákaz.
 • Nařízení se nevztahuje na usmrcování volně žijících zvířat nebo v rámci vědeckých pokusů, při lovu, kulturních nebo sportovních událostech a při utracení provedeném veterinářem. Nevztahuje se ani na drůbež, králíky nebo zajíce pro soukromou domácí spotřebu.

KLÍČOVÉ BODY

Během usmrcování musí být zvířata ušetřena veškeré zbytečné bolesti, úzkosti nebo utrpení. Podniky, například provozovatelé jatek, musí zajistit, aby zvířata:

 • měla fyzické pohodlí a ochranu, aby byla čistá, byla chráněna před zraněním a byla ustájena a bylo s nimi manipulováno s ohledem na jejich běžné chování,
 • nevykazovala známky zbytečné bolesti nebo strachu ani jiné neobvyklé chování,
 • netrpěla v důsledku dlouhodobějšího nedostatku krmiva či vody,
 • byla uchráněna zbytečné interakce s ostatními zvířaty, která by mohla zhoršit jejich životní podmínky.

Zařízení využívaná k usmrcování zvířat musí být schopna splnit všechny tyto podmínky během celého roku.

Metody znehybňování a omračování

Nařízení stanoví podrobná pravidla pro znehybňování a omračování zvířat, například zajištění kurzů odborné přípravy pro pracovníky podílející se na usmrcování a řádnou údržbu zařízení. Zabývá se používáním různých metod pro různá zvířata. Zejména pak musí omráčená zvířata zůstat v bezvědomí až do smrti, pokud nejsou použity zvláštní metody stanovené náboženskými obřady, přičemž k porážce musí dojít na jatkách.

Osvědčení o způsobilosti

Usmrcování a související úkony smí provádět pouze osoby s náležitou úrovní způsobilosti bez toho, že by zvířatům byla způsobena zbytečná bolest, úzkost nebo utrpení. Některé operace vyžadují samostatná osvědčení o způsobilosti, například:

 • manipulace se zvířaty a péče o ně před jejich znehybněním,
 • znehybnění zvířat pro účely omráčení nebo usmrcení,
 • omráčení zvířat a posouzení účinnosti omráčení,
 • zavěšení nebo vyzdvihnutí nebo vykrvení živých zvířat,
 • porážení v souladu s náboženskými zvyklostmi.

Zdravotní osvědčení, které doprovází maso pocházející ze zemí mimo EU, musí být doplněno potvrzením, že byly splněny srovnatelné požadavky.

Jatka

Existují podrobná pravidla týkající se konstrukce, uspořádání a fungování jatek. Provozovatelé jatek musí neustále kontrolovat postupy a musí také jmenovat pracovníka pro řádné zacházení se zvířaty, který pomáhá zajistit dodržování předpisů. K zakázaným metodám znehybnění patří:

 • zavěšení nebo vyzdvihnutí zvířat při vědomí,
 • mechanické upínání nebo svazování nohou zvířat.

Existují určité výjimky, kdy je povolena převrácená poloha v případě drůbeže nebo v podmínkách porážky u náboženských obřadů.

Depopulace* a nouzové usmrcení

Před zahájením depopulace musí být zaveden akční plán za účelem zajištění souladu s tímto nařízením. Kromě toho je nutné každý rok o úkonech spojených s depopulací podávat zprávu. Ta musí obsahovat zejména:

 • odůvodnění depopulace,
 • počet a druhy usmrcených zvířat,
 • použité metody omračování a usmrcování,
 • zjištěné problémy a nalezená řešení ke zmírnění utrpení dotčených zvířat.

Pokud jsou zvířata vystavena silné bolesti nebo utrpení, musí chovatel dotčených zvířat učinit veškerá nezbytná opatření, aby byla zvířata usmrcena co nejdříve.

Nedodržení pravidel a sankce

Země EU musí zajistit, že tato pravidla jsou uplatňována a že příslušné orgány mají pravomoc požadovat:

 • změnu postupů nebo zpomalení či zastavení produkce,
 • zvýšení četnosti kontrol,
 • pozastavení nebo odejmutí osvědčení o způsobilosti.

Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 2013.

KONTEXT

Článek 13 Smlouvy o fungování Evropské unie zavedl uznání skutečnosti, že zvířata jsou vnímající bytosti*.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části Porážky a omračování.

KLÍČOVÉ POJMY

* Depopulace: proces usmrcování zvířat v zájmu veřejného zdraví, zdraví zvířat, řádného zacházení se zvířaty nebo životního prostředí pod dohledem příslušného orgánu.

* Vnímající bytost: tvor, který má schopnost vnímat fyzickou a psychickou bolest a utrpení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1–30)

Postupné změny a opravy nařízení č. (ES) 1099/2009 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o systémech, které znehybňují skot jeho převrácením nebo jinou nepřirozenou polohou (COM(2016) 48 final ze dne 8.2.2016)

Poslední aktualizace 23.05.2016

Top