Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikace a evidování prasat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikace a evidování prasat

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/71/ES o identifikaci a evidování prasat

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Jejím cílem je zajistit dohledatelnost* prasat tím, že požaduje, aby země Evropské unie (EU) zavedly jednotný systém identifikace a evidence.

KLÍČOVÉ BODY

 • Země EU musí zavést systém k identifikaci skupin prasat, aby bylo možné zjistit jejich původ a přesuny mezi provozy.
 • Směrnice se nevztahuje na divoká prasata a lze udělit výjimku provozům, které mají v držení jedno prase pro jejich vlastní použití, pokud toto zvíře vyhoví veterinárním, fyzickým a správním ustanovením směrnice 90/425/EHS.
 • Systém identifikace a registrace vyžaduje:
  • co nejdříve a předtím, než zvířata opustí provoz, kde se narodila, přidělit ušní značku nebo tetování označující skupinu prasat umožňující určit provoz, kde se narodila, a jakékoli následné provozy,
  • alespoň tři roky vést v každém provozuevidenci o prasatech a jejich přesunech,
  • zavést vnitrostátní ústřední počítačovou databázi obsahující provozy s prasaty, identifikace skupin prasat a jejich přesuny.
 • Jakékoli informace týkající se přesunu prasat, které nejsou doprovázeny osvědčením nebo dokladem vyžadovaným veterinárními nebo zootechnickými předpisy, musí být předloženy příslušným orgánům na jejich žádost po minimální dobu, která se určí.
 • Zvířata odeslaná zeměmi mimo EU na porážku v EU nemusí být nutně na základě této směrnice identifikována, pokud projdou veterinárními kontrolami živých zvířat a potom jsou do 30 dnů poražena.
 • Země EU musí stanovit sankce za porušování této směrnice.
 • Tato směrnice bude zrušena a nahrazena nařízením (EU) 2016/429 s účinností od 20. dubna 2021.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Toto kodifikované znění (směrnice 2008/71/ES) je nový akt, který obsahuje akt původní (směrnice 92/102/EHS) a jeho následné změny. Používá se od 28. srpna 2008. Země EU musely směrnici 92/102/EHS provést do vnitrostátního práva do 31. prosince 1993.

* KLÍČOVÝ POJEM

Dohledatelnost: možnost vysledovat potravinu, krmivo, zvíře určené k produkci potravin nebo látku, která bude použita ke spotřebě, ve všech fázích výroby, zpracování a distribuce.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2008/71/ES ze dne 15. července 2008 o identifikaci a evidování prasat (kodifikované znění) (Úř. věst. L 213, 8.8.2008, s. 31–36)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1–208)

Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu (Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29–41)

Postupné změny směrnice 90/425/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 05.10.2016

Top